Si­gur­nost ko­šta

Bro­ker­ske pro­vi­zi­je ba­rem 10% vi­še zbog no­vo­ga de­po­zi­to­ri­ja

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TOMISLAV PILI

Mo­rat će upla­ti­ti mi­ni­mal­no 50.000 ku­na u jam­s­tve­ni fond i 25.000 ku­na mar­gi­na za sva­ku ra­čun po­zi­ci­ju

Iz­mje­ne ko­je do­no­si no­vi de­po­zi­to­rij SKDD-CCP mo­gle bi po­sku­pje­ti pos­lo­va­nje bro­ker­skih ku­ća, što će u ko­nač­ni­ci pla­ti­ti kli­jen­ti vi­šim bro­ker­skim pro­vi­zi­ja­ma, i to naj­ma­nje 10 pos­to.

SKDDCCP no­vo je druš­tvo ko­je je os­no­va­lo Sre­diš­nje kli­rin­ško de­po­zi­tar­no druš­tvo (SKDD), a na se­be će pre­uze­ti pos­lo­ve sre­diš­nje dru­ge ugo­vor­ne stra­ne, što je do­sad obav­ljao SKDD. No­vi de­po­zi­to­rij - ko­ji bi s ra­dom tre­bao po­če­ti naj­ra­ni­je u lis­to­pa­du bit će us­kla­đen s europ­skom re­gu­la­ti­vom pa će se od svih su­di­oni­ka, od­nos­no bro­ker­skih ku­ća, tra­ži­ti ko­la­te­ral ko­ji bi tre­bao pos­lu­ži­ti u svr­hu sma­nje­nja ri­zi­ka na­mi­re.

Još je dos­ta ne­jas­no­ća

Dru­gim ri­je­či­ma, ko­la­te­ral bi tre­bao bi­ti jam­s­tvo da će ku­pac do­bi­ti vri­jed­nos­ni­ce ko­je je ku­pio, a pro­da­va­telj novac. U SKDDu objaš­nja­va­ju ka­ko su i pri­je pri­ma­li ko­la­te­ral od čla­no­va, no raz­li­ka je u to­me što SKDDCCP ne­će za­pri­ma­ti ban­kar­sku ga­ran­ci­ju kao ko­la­te­ral, što SKDD jest, ali će za­pri­ma­ti ko­la­te­ral u fi­nan­cij­skim ins­tru­men­ti­ma, a to pri­je ni­je bi­lo mo­gu­će. Na pitanje ka­ko će to u prak­si iz­gle­da­ti, u SKDDu od­go- vo­ra­ju da će sva­ka bro­ker­ska ku­ća mo­ra­ti pod­mi­ri­ti obve­ze za ko­la­te­ral ko­ji se sas­to­ji od Jam­s­tve­nog fon­da i mar­gi­na. “Jam­s­tve­ni fond su do­pri­no­si u ko­la­te­ra­lu ko­ji se ko­ris­te za pod­mi­re­nje obve­za čla­na ili za pod­mi­re­nje obve­za dru­gih čla­no­va. Margin je do­pri­nos ko­ji se ko­ris­ti is­klju­či­vo u svr­hu pod­mi­re­nja obve­za čla­na za Ra­čun po­zi­ci­ja”, po­ru­ču­ju iz de­po­zi­to­ri­ja.

Mi­ni­mal­ni do­pri­nos u Jam­s­tve­ni fond iz­no­si 50.000 ku­na i mo­ra bi­ti u ci­je­los­ti upla­ćen u nov­ča­nim sred­stvi­ma. Uz Mi­ni­mal­ni do­pri­nos u jam­s­tve­ni fond, sva­ki član će mo­ra­ti po­kri­va­ti i Va­ri­ja­bil­ni do­pri­nos u jam­s­tve­ni fond, is­ti­ču iz SKDDa. Osim Jam- stve­nog fon­da, sva­ki član mo­ra pod­mi­ri­ti i Inicijalni margin za sva­ki Ra­čun po­zi­ci­ja ko­ji iz­no­si naj­ma­nje 25.000 ku­na i mo­ra bi­ti u ci­je­los­ti upla­ćen u nov­cu.

Bro­ker­ska za­jed­ni­ca ne že­li za­sad ni­šta služ­be­no re­ći jer, ka­žu, ima­ju još dos­ta ne­jas­no­ća, una­toč vi­še odr­ža­nih sas­ta­na­ka na tu te­mu u SKDDu. Ka­ko nes­luž­be­no doz­na­je­mo, brokeri su postavili pitanje može li se klijentov novac koristiti za inicijalni margin, no jasan odgovor nisu dobili.

Opet pre­go­vo­ri

No, ka­žu ka­ko će im no­va re­gu­la­ti­va si­gur­no po­sku­pje­ti pos­lo­va­nje, što će se mo­ra­ti anu­li­ra­ti vi­šim pro­vi­zi­ja­ma. “Si­gur­no je da će pro­vi­zi­je mo­ra­ti po­sku­pje­ti ba­rem 10 pos­to”, is­ti­če je­dan bro­ker. No, još je te­ško iz­la­zi­ti s toč­nim iz­ra­ču­nom dok sve ne bu­de jas­no, tvr­di bro­ker­ska za­jed­ni­ca.

No­va run­da raz­go­vo­ra u de­po­zi­to­ri­ju za­ka­za­na je za sre­di­nu sr­p­nja.

BROKERI SU POSTAVILI PITANJE MOŽE LI SE KLIJENTOV NOVAC KORISTITI ZA INICIJALNI MARGIN, NO JASAN ODGOVOR NISU DOBILI

No­vi de­po­zi­to­rij s ra­dom bi tre­bao po­če­ti naj­ra­ni­je u lis­to­pa­du, no­va run­da raz­go­vo­ra sre­di­nom sr­p­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.