Rev­lon osvo­jio kre­me i par­fe­me Eli­za­beth Ar­den

Svi­jet

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TOMISLAV PILI

Cje­nov­ni rat Koz­me­tič­ki div kup­njom ma­nje­ga kon­ku­ren­ta ba­cio ru­ka­vi­cu L’Ore­alu

Ame­rič­ka kom­pa­ni­ja dat će 870 mi­li­ju­na do­la­ra ka­ko bi po­mr­si­la ra­ču­ne kon­ku­ren­ti­ma u vi­šem cje­nov­nom raz­re­du

Rev­lon je od­lu­čio za­oš­tri­ti kon­ku­ren­ci­ju na glo­bal­nom koz­me­tič­kom tr­ži­štu do usi­ja­nja. Ame­rič­ka kom­pa­ni­ja do­go­vo­ri­la je kup­nju ma­nje­ga kon­ku­ren­ta, tvrt­ke Eli­za­beth Ar­den, za ukup­no 870 mi­li­ju­na do­la­ra ka­ko bi oja­ča­la seg­ment pro­izvo­da nje­ge za ko­žu te mi­ri­sa. Ta­ko­đer, mo­tiv za kup­nju je i ši­re­nje na br­zo­ras­tu­ćim tr­ži­šti­ma, po­put azij­sko­paŠ ci­fič­ke re­gi­je, pre­no­si Re­uters. Po obja­vi vi­jes­ti di­oni­ce Eli­za­beth Ar­den sko­či­le su na Nju­jor­škoj bur­zi za 50 pos­to na go­to­vo 14 do­la­ra ko­li­ko je Rev­lon i obja­vio da će pla­ti­ti za di­oni­cu. On je, pak, svo­ju vri­jed­nost na bur­zi nez­nat­no po­ve­ćao.

Kre­me, par­fe­mi i šam­po­ni

Ve­ćin­ski udjel u Rev­lo­nu kon­tro­li­ra mi­li­jar­der Ron Pe­rel­man, a kup­nja Eli­za­beth Ar­den doš­la je šest mje­se­ci na­kon što je Pe­rel­man naj­a­vio da će Rev­lon “po­tra­ži­ti stra­te­ške al­ter­na­ti­ve”. Pre­uzi­ma­njem Eli­za­beth Ar­den kom­pa­ni­ja će se mo­ći bo­lji no­si­ti sa kon­ku­ren­ti­ma iz vi­šeg cje­nov­nog raz­re­da, po­put Es­tée La­uder ili vo­de­ćeg L’Ore­ala, sma­tra­ju ana­li­ti­ča­ri. Na­ime, Eli­za­beth Ar­den snaž­no je pri­su­tan na tr­ži­štu luk­suz­nih pro­izvo­da za nje­gu ko­že, po­gla­vi­to u “an­ti­aging” pro­izvo­di­ma, kao što su Pre­va­ge, Ce­ra­mi­de i Su­perStart. K to­me, li­ni­ja par­fe­ma te tvrt­ke uklju­ču­je i mi­ri­se li­cen­ci­ra­ne od stra­ne “ce­le­britya”, po­put Brit­ney Spe­ars, Jus­ti­na Bi­ebe­ra ili Taylor Swift. Uz svo­je poz­na­te ru­že­ve i la­ko­ve za nok­te, Rev­lon je vrlo sna­žan u seg­men­tu nje­ge ko­se ko­je dis­tri­bu­ira u 130 dr­ža­va. Ame­rič­ka kom- pa­ni­ja pre­dvi­đa da će pre­uzi­ma­njem Eli­za­beth Ar­den na si­ner­gij­skim učin­ci­ma ušte­dje­ti 140 mi­li­ju­na do­la­ra.

Ko­ri­je­ni iz 1910. go­di­ne

Eli­za­beth Ar­den vu­če ko­ri­je­ne još od 1910. go­di­ne ka­da je is­to­ime­na os­ni­va­či­ca otvo­ri­la svoj pr­vi sa­lon na nju­jor­škoj Pe­toj ave­ni­ji. U pr­vom tro­mje­se­čju kom­pa­ni­ja je obja­vi­la gu­bi­tak od 28,4 mi­li­ju­na do­la­ra uz pri­ho- de od 192 mi­li­ju­na do­la­ra. Rev­lon je os­no­van 1932., a u pr­vom tro­mje­se­čju os­tva­rio je do­bit od 11 mi­li­ju­na do­la­ra uz pri­ho­de od 440 mi­li­ju­na do­la­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.