Ku­pu­je se dug jer se vi­še ne vje­ru­je sre­diš­njim ban­ka­ma

Bur­ze ////

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TOMISLAV PILI

Po­vi­jes­ni pre­se­dan Glo­bal­no obvez­nič­ko tr­ži­šte ne pam­ti ova­ko ni­ske pri­no­se

Inves­ti­to­ri sve vi­še tra­že obvez­ni­ce jer upum­pa­va­nje nov­ca sre­diš­njih ba­na­ka ni­je us­pje­lo po­tak­nu­ti eko­no­mi­ju

Ci­je­ne na glo­bal­nom obvez­nič­kom tr­ži­štu ni­kad nisu bi­le vi­še, a ti­me i pri­no­si ni­ži, što je, po miš­lje­nju ana­li­ti­ča­ra, po­ru­ka tr­ži­šta ka­ko po­ti­ca­ji sre­diš­njih ba­na­ka ne us­pi­je­va­ju os­tva­ri­ti svoj cilj. Proš­lo­ga tjed­na pri­no­si na 10go­diš­nju nje­mač­ku obvez­ni­cu (Bund) i 30go­diš­nju švi­car­sku obvez­ni­cu po pr­vi pu­ta u po­vi­jes­ti za­ro­ni­li su u ne­ga­tiv­no po­dru­čje.

Dru­gim ri­je­či­ma, inves­ti­to­ri su sprem­ni pla­ti­ti da bi Nje­mač­koj i Švi­car­skoj po­su­di­li svoj novac i to na rok od tri de­set­lje­ća. U pe­tak se pri­nos na Bund po­dig­nuo na 0,015 pos­to. Trend pa­da pri­no­sa sli­je­di­la je i ame­rič­ka dr­žav­na 10go­diš­nja obvez­ni­ca, pa se pri­nos na taj duž­nič­ki vri­jed­nos­ni pa­pir spus­tio sve do 1,51 pos­to. To je pri­lič­no bli­zu re­kord­no ni­skom pri­no­su od 1,39 pos­to pos­tig­nu­tom 2012. go­di­ne. Iza pa­da pri­no­sa kri­ju se sre­diš­nje ban­ke či­ja politika upum­pa­va­nja enor­m­nih ko­li­či­na nov­ca na fi­nan­cij­sko tr­ži­šte ni­je us­pje­la dig­nu­ti gos­po­dar­ski rast i in­fla­ci­ju, ka­že za CNBC Ge­or­ge Gon­cal­ves, ana­li­ti­čar ja­pan­ske ban­ke No­sre­diš­njih mu­ra. “Mo­žda te po­li­ti­ke nisu efi­kas­ne. Ta no­va te­ma, ko­ja sve vi­še ras­te ti­je­kom ove go­di­ne, gla­si: ti mom­ci ne mo­gu ge­ne­ri­ra­ti rast i po­mo­ći svjet­skoj eko­no­mi­ji. Mo­ram kupovati obvez­ni­ce”, is­tak­nuo je Gon­cal­ves u raz­go­vo­ru za ame­rič­ki me­dij.

Uz bri­tan­ski re­fe­ren­dum o os­tan­ku u člans­tvu u Eu­rop­skoj uni­ji, ino­zem­ni ana­li­ti­ča­ri na­gla­ša­va­ju ka­ko su po­te­zi ba­na­ka sa­mi po se­bi pos­ta­li fak­tor stra­ha. Ta­ko je ame­rič­ki Fed proš­lo­ga tjed­na di­je­lom pro­uz­ro­čio pad pri­no­sa na­kon po­ru­ke ka­ko bi ti­je­kom ove go­di­ne mo­žda mo­gao po­dig­nu­ti ka­mat­ne sto­pe sa­mo jed­nom. Mark Lus­c­hi­ni, glav­ni inves­ti­cij­ski stra­teg u Jan­ney Mon­t­go­mery, tu­ma­či ka­ko je tom po­ru­kom tr­ži­šte os­ta­lo zbu­nje­no. “Još do pri­je dva tjed­na pri­pre­ma­li su tr­ži­šte na po­di­za­nje ka­mat­nih sto­pa”, tvr­di Lus­c­hi­ni.

RE­UTERS

Me­đu inves­ti­to­ri­ma sre­diš­nje ban­ke po­la­ko pos­ta­ju fak­tor stra­ha

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.