Dr­ža­va još ni­je iz­vlas­ti­la svo zem­lji­šte za aero­drom

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Grad­nju no­vog put­nič­kog ter­mi­na­la fran­cu­ski kon­ce­si­onar ubr­za­no pri­vo­di kra­ju, br­že ne­go je pre­dvi­đe­no ugo­vo­rom s dr­ža­vom, u što su se ne­dav­no uvje­ri­li i me­di­ji po­zva­ni da “za­vi­re” na gra­di­li­šte, gdje su u ti­je­ku za­vr­š­ni ra­do­vi, a za dva mje­se­ca obav­ljat će se i teh­nič­ki pre­gled ko­ji obu­hva­ća oko 36 ti­su­ća raz­li­či­tih tes­ti­ra­nja. No, dr­žav­na tvrt­ka Zrač­na lu­ka Za­greb, ko­ja je ne­kad uprav­lja­la zrač­nom lu­kom, a sa­da pru­ža teh­nič­ku po­moć Vla­di u nad­zo­ru pro­vo­đe­nja ugo­vo­ra o kon­ce­si­ji, i da­lje se ba­vi sre­đi­va­njem imo­vin­sko­prav­nih od­no­sa za no­vi put­nič­ki ter­mi­nal. Obja­vi­la je upra­vo no­vi na­tje­čaj za prav­nu po­moć u pos­lo­vi­ma iz­vla­šte­nja ne­kret­ni­na, što je, ina­če, po­sao za ko­ji je i pro­tek­le dvi­je go­di­ne bio ogla­ša­van sli­čan po­ziv od­vjet­nič­kim ku­ća­ma, a po­sao te­me­ljem oba do­sa­daš­nja na­tje­ča­ja do­bi­lo je ve­li­ko­go­rič­ko od­vjet­nič­ko druš­tvo Bu­ča­nac i part­ne­ri, ko­je se je­di­no i jav­lja­lo s po­nu­dom. Pr­vi na­tje­čaj za po­moć u pos­lo­vi­ma iz­vla­šte­nja ne­kret­ni­na i upi­se vlas­niš­tva u ka­tas­tar i zem­ljiš­ne knji­ge iz 2014. vri­je­dio je 1,85 mi­li­ju­na ku­na, lanj­ski 1,24 mi­li­ju­na ku­na, a za no­vi jed­no­go­diš­nji ugo­vor Zrač­na lu­ka odre­di­la je po­čet­nu vri­jed­nost od 1,25 mi­li­ju­na ku­na. Rok za pre­da­ju po­nu­da za no­vi na­tje­čaj za­gre­bač­ke zrač­ne lu­ke is­tje­če 30. lip­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.