PULJANKA BEZ TRGOVINA, BACA SE U TURISTIČKE VODE

NO­VI SMJER

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SUZANA VAROŠANEC

Sa svo­jim bren­dom po­kre­nut će spe­ci­ja­li­zi­ra­ne du­ća­ne vi­še ori­jen­ti­ra­ne tu­riz­mu, ka­že di­rek­to­ri­ca Iva­na Le­gin. Ne­poz­na­to s ko­li­ko rad­ni­ka

Puljanka je la­ni sklo­pi­la pred­ste­čaj­nu na­god­bu, no vi­še ne obav­lja svo­ju te­melj­nu dje­lat­nost tr­go­vi­ne na ma­lo u vlas­ti­toj ma­lo­pro­daj­noj mre­ži. Tvrt­ka ju je da­la u za­kup, a pri­pre­ma no­vi pro­jekt u is­toj bran­ši s tu­ris­tič­kim na­gla­skom. Kad je ri­ječ o ne­kret­nin­skom por­t­fe­lju ko­ji ne slu­ži za ope­ra­tiv­no pos­lo­va­nje, dobili smo po­t­vr­du da će tu imo­vi­nu sta­vi­ti u funk­ci­ju, ali bez kon­kret­ni­jih objaš­nje­nja.

Tko je za­ku­pac i kad kre­će no­vi pro­jekt, iz tvrt­ke nisu ot­kri­li, a ne­poz­na­ni­ce su i po­je­di­nos­ti u ve­zi naj­av­lje­ne ko­mer­ci­ja­li­za­ci­je. Za raz­li­ku od otvo­re­nih pi­ta­nja, su­de­ći pre­ma od­go­vo­ru pred­sjed­ni­ce upra­ve Iva­ne Le­gin, ko­ja od­ne­dav­no vo­di pos­lo­va­nje tvrt­ke, bje­lo­da­no je pres­la­gi­va­nje u seg­men­tu ma­lo­pro­da­je, što je za­nim­lji­vo jer odu­da­ra od pla­na ope­ra­tiv­nog pos­lo­va­nja iz pred­ste­čaj­ne do­ku­men­ta­ci­je. Na­ime, za raz­dob­lje od 2014. do 2018. pla­ni­ra­ni go­diš­nji pri­ho­di od pro­da­je ro­be na ma­lo iz­no­si­li su od 143 do 240 mi­li­ju­na ku­na, a u vri­je­me pro­jek­ci­ja ma­lo­pro­daj­na mre­ža obu­hva- ća­la je oko 570 je­di­ni­ca u vlas­niš­tvu tvrt­ke ili za­ku­pu. Ne ta­ko dav­no Puljanka je za­poš­lja­va­la i 500 lju­di, na kra­ju proš­le go­di­ne bi­lo ih je sto­ti­njak, či­ji je broj nak­nad­no sre­zan. Le­gin iz­no­si da je “vi­šak rad­ni­ka zbri­nut”, no ne­poz­na­ni­ca je ko­li­ko ih je os­ta­lo.

Us­to, kao za­kup­cu pros­to­ra ta­moš­njih je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mo­upra­ve Pu­ljan­ki je za­kup us­kra­ćen pa je na po­čet­ku go­di­ne pres­tao njen za­kup 11 pros­to­ra u Pu­li, a ne­dav­no je za­tvo­re­na i zad­nja trgovina u tom gra­du. I dok ne­ki tvr­de da tvrt­ki­na os­nov­na dje­lat­nost vi­še ne pos­to­ji, iz če­ga i za­klju­ču- juj da se ni­ti ne­ma što spa­ša­va­ti, t na­su­prot to­me še­fi­ca upra­ve v ra­ču­na na brend tvrt­ke ko­ja dje­lu­je od 1947., a no­vi vlas­nik je na se­be ne­dav­no pre­uzeo fi­nan­cij­ske obve­ze.

“Ma­lo­pro­daj­na mre­ža u vlas­niš­tvu Pu­ljan­ke da­na je u du­go­roč­ni za­kup, a Puljanka će sa svo­jim bren­dom po­kre­nu­ti spe­ci­ja­li­zi­ra­ne tr­go­vi­ne ko­je će vi­še bi­ti ori­jen­ti­ra­ne pre­ma tu­riz­mu”, tvr­di Le­gin.

Što se lik­vid­nos­ti ti­če, blo­ka­da tra­je 180 da­na, na­vo­di Pos­lov­na Hr­vat­ska, una­toč to­me što je ve­ćin­ski vlas­nik CCS, tvrt­ka os­no­va­na slo­vač­ko­hr­vat­skim ka­pi­ta­lom, ste­čaj­nu pri­jet­nju ot­klo­ni­la pris­tu­pa­njem du­gu. Pos­tu­pak ko­ji pret­ho­di ste­ča­ju sud je obus­ta­vio, a ci­je­ne­ći rad pri­vre­me­ne ste­čaj­ne upra­vi­te­lji­ce odre­dio joj na­gra­du od 8000 ku­na bru­to. Dr­ža­va još dr­ži oko 20% Pu­ljan­ke, dok je šef NO Pu­ljan­ke Pre­drag Đor­đe­vić, ko­ji je funk­ci­ju pre­uzeo u pred­ste­ča­ju, nad­zor­nik i u po­ve­za­nim druš­tvi­ma, ta­ko i u NOu tvrt­ke Is­tra, u či­jem je pred­ste­ča­ju Puljanka ve­li­ki vje­rov­nik, te i tu sli­je­di ras­plet.

DUŠKO MARUŠIĆ/PIXSELL

Zad­nja trgovina u Pu­li ove go­di­ne je za­tvo­re­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.