PBZ na pres­la­gi­va­nju Vi­se za­ra­đu­je 14,3 mi­li­ju­na eura

Kar­ti­čar­ski div Na­kon de­set go­di­na odvo­je­no­ga pos­lo­va­nja po­nov­no se spa­ja­ju ame­rič­ka i europ­ska po­druž­ni­ca Vi­se, a vri­jed­nost tran­sak­ci­je pro­ci­je­nje­na je na 16,5 mi­li­jar­di eura

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­kon što je Bruxel­les odo­brio plan Vi­se o spa­ja­nju sa ses­trin­skom tvrt­kom Vi­sa Eu­ro­pe, te­žak 16,5 mi­li­jar­di eura, na ‘de­alu’ će za­ra­di­ti i Pri­vred­na ban­ka Za­greb. Na ra­čun PBZa, kao jed­nog od prin­ci­pa­la, od­nos­no vlas­ni­ka di­oni­ca, sjest će 14,37 mi­li­ju­na eura u nov­cu, a ban­ka će pos­ta­ti vlas­ni­kom još 5217 pre­fe­ren­ci­jal­nih di­oni­ca no­ve kom­pa­ni­je. Dru­ga po ve­li­či­ni do­ma­ća ban­ka je­dan je od ma­njin­skih vlas­ni­ka Vi­sa Eu­ro­pe, kar­ti­čar­ske kom­pa­ni­je u ve­ćin­skom vlas­niš­tvu ba­na­ka. Pro­cje­nju­je se da će sa­mo bri­tan­ske ban­ke od po­nov­nog spa­ja­nja za­ra­di­ti oko mi­li­jar­du fun­ti. U oba­vi­jes­ti ula­ga­či­ma na Za­gre­bač­koj bur­zi iz PBZa is­ti­ču da oče- ku­ju neto nak­na­du u nov­cu od 14,37 mi­li­ju­na eura te pre­fe­ren­ci­jal­ne di­oni­ce tvrt­ke Vi­sa Inc. či­ja se vri­jed­nost u ovom tre­nut­ku ne može po­uz­da­no pro­ci­je­ni­ti.

“Očekujemo da će se na­ve­de­na isplata provesti do is­te­ka tekućeg tromjesečja. To će imati utjecaj na ra­čun do­bi­ti i gubitka ban­ke od 11,5 mi­li­ju­na eura neto na­kon poreza”, ka­žu u ban­ci te do­da­ju da oče­ku­ju i do­dat­nu od­go­đe­nu upla­tu od pri­bliž­no 1,2 mi­li­ju­na eura na­kon pro­te­ka tri go­di­ne od za­klju­če­nja tran­sak­ci­je. Ame­rič­ki kar­ti­čar u stu­de­no­me proš­le go­di­ne naj­a­vio je pre­uzi­ma­nje Vi­sa Eu­ro­pe i stva­ra­nje je­dins­tve­ne glo­bal­ne kom­pa­ni­je. Tran­sak­ci­ja je vri­jed­na 16,5 mi­li­jar­di eura, od če­ga će se 11,5 mi­li­jar­di is­pla­ti­ti u go­to­vi­ni, a os­ta­tak u pre­fe­ren­ci­jal­nim di­oni­ca­ma, uz po­ten­ci­jal­no do­dat­nih 4,7 mi­li­jar­di eura na če­t­vr­tu go­diš­nji­cu za­klju­če­nja tran­sak­ci­je, ovis­no o pos­lo­va­nju. Ina­če, Vi­sa i Vi­sa Eu­ro­pe ne­kad su bi­le jed­na kom­pa­ni­ja, no odvo­ji­le su se pri­je de­set go­di­na. Otad ame­rič­ka Vi­sa ko­ti­ra na nju­jor­škoj bur­zi, dok je Vi­sa Eu­ro­pe bi­la uglav­nom u vlas­niš­tvu ba­na­ka.

OČEKUJEMO DA ĆE SE ISPLATA PROVESTI DO KRA­JA TEKUĆEG

TROMJESEČJA. TO ĆE IMATI UTJECAJ NA RA­ČUN DO­BI­TI I GUBITKA OD 11,5 MI­LI­JU­NA EURA NETO NA­KON POREZA, KA­ŽE U PBZ-U

DAMIR ŠPEHAR/PIXSELL

Bo­žo Pr­ka, čel­nik PBZ-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.