Us­pjeh: Hr­va­ti u 34 odo­bre­na pro­jek­ta

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Od­bor za pra­će­nje Pro­gra­ma tran­s­na­ci­onal­ne su­rad­nje INTERREG Sre­diš­nja Eu­ro­pa odo­brio je ugo­va­ra­nje 35 pro­je­ka­ta u iz­no­su od oko 70,5 mi­li­ju­na eura iz Eu­rop­skog fon­da za re­gi­onal­ni ra­zvoj, a part­ne­ri iz Hr­vat­ske su­dje­lu­ju u njih 34, s bu­dže­tom vri­jed­nim oko 5 mi­li­ju­na eura, iz­vi­jes­ti­lo je u pe­tak Mi­nis­tar­stvo re­gi­onal­no­ga ra­zvo­ja i fon­do­va Eu­rop­ske uni­je.

“Ovo je ve­lik us­pjeh za sve na­še pri­ja­vi­te­lje. Po­da­tak da hr­vat­ski part­ne­ri su­dje­lu­ju u 34 od 35 odo­bre­nih pro­je­ka­ta do­volj­no go­vo­ri o nji­ho­voj us­pješ­nos­ti i do­broj pri­prem­lje­nos­ti”, iz­ja­vio je mi­nis­tar Tomislav To­lu­šić.

U ok­vi­ru pr­vog po­zi­va na dos­ta­vu pro­jek­t­nih pri­jed­lo­ga za­prim­lje­no je ukup­no 620 pro­jek­t­nih pri­jed­lo­ga, dok je 91 po­zvan da dos­ta­vi pu­nu pri­ja­vu u dru­goj fa­zi.

Oda­bra­ni pro­jek­ti usko­ro će bi­ti ugo­vo­re­ni te će nji­ho­va pro­ved­ba pri­do­ni­je­ti rje­ša­va­nju za­jed­nič­kih re­gi­onal­nih iz­a­zo­va u po­dru­čji­ma ino­va­ci­ja, eko­no­mi­je s ni­skom ra­zi­nom CO2, oko­li­ša, kul­tu­re i pro­me­ta.

Pro­gram tran­s­na­ci­onal­ne su­rad­nje INTERREG Sre­diš­nja Eu­ro­pa ima bu­džet od 299 mi­li­ju­na eura, od če­ga 246 mi­li­ju­na eura iz Eu­rop­skog fon­da za re­gi­onal­ni ra­zvoj, ko­jim se po­ti­če part­ner­stvo jav­nih i pri­vat­nih ins­ti­tu­ci­ja iz de­vet ze­ma­lja čla­ni­ca EU: Če­ške, Nje­mač­ke, Ita­li­je, Hr­vat­ske, Ma­đar­ske, Aus­tri­je, Polj­ske, Slo­ve­ni­je i Slo­vač­ke. Mi­nis­tar­stvo re­gi­onal­no­ga ra­zvo­ja pred­stav­lja Hr­vat­sku u če­ti­ri tran­s­na­ci­onal­na pro­gra­ma su­rad­nje.

PATRIK MACEK/ PIXSELL

Tomislav To­lu­šić, mi­nis­tar re­gi­onal­no­ga ra­zvo­ja i fon­do­va EU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.