Žgom­bin Uni­li­ne pos­tao naj­ve­ća agen­ci­ja

Pos­lo­va­nje tu­ris­tič­kih agen­ci­ja u 2015.

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SAŠA PAPARELLA

bran za pred­sjed­ni­ka Hr­vat­ske udru­ge put­nič­kih agen­ci­je (UHPA), ia­ko po sta­tu­tu na­vod­no ni­je imao pra­vo na kan­di­da­tu­ru na­kon što je već dva­put bi­ran na tu funk­ci­ju.

Žgom­ba je ipak iz­bo­rio tre­ći man­dat, i to na­kon što je na iz­bo­ri­ma za pred­sjed­ni­ka do­bio is­ti broj gla­so­va kao Opa­tij­ka Ka­ti­ca Ha­up­t­feld, vlas­ni­ca Ka­ta­ri­na li­nea.

Agen­ci­ja Ka­ta­ri­na li­ne sa sa­mo 35 za­pos­le­ni­ka uč­vr­sti­la se na tre­ćem mjes­tu s po­ra- stom pri­ho­da od čak 13,5 pos­to, a po do­bi­ti su pr­vi: la­ni su po­ve­ća­li pro­fit za čak 44,4 pos­to, na 19,6 mi­li­ju­na ku­na.

“Te­ži­mo os­tva­ri­va­nju la­ga­nog ras­ta pra­će­nog s is­tim tak­vim po­ras­tom bro­ja za­pos­le­nih, a do­bit stav­lja­mo sa stra­ne jer pri­pre­ma­mo no­ve inves­ti­ci­je. Proš­la 2015. bi­la je do­bra go­di­na za ko­ju smo pri­pre­mi­li pa­le­tu no­vih pro­du­ka­ta uz po­moć na­šeg mla­dog ti­ma pro­fe­si­ona­la­ca, a na­gla­sak je bio na aran­žma­ni­ma za kli­jen­te­lu vi­še pla­tež­ne mo­ći u pre­ko­mor­skim ze­ma­lja­ma”, rek­la nam je vlas­ni­ca agen­ci­je.

Proš­la je go­di­na bi­la lo­ša za agen­ci­ju Atlas tom čla­nu Adri­ati­ca.net gru­pe, či­ji je naj­ve­ći po­je­di­nač­ni vlas­nik Agro­kor, od la­ni su pri­ho­di pa­li za de­set te u po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne za čak 95 mi­li­ju­na ku­na. Gu­bi­tak du­bro­vač­kog Atla­sa već se go­di­na­ma kre­će u gra­ni­ca­ma iz­me­đu 70 i 100 mi­li­ju­na ku­na.

“Lanj­ska go­di­na za Atlas je bi­la go­di­na res­truk­tu­ri­ra­nja, kon­so­li­di­ra­nja pos­lo­va­nja i kre­ira­nja no­vih pos­lov­nih mo­de­la i ak­vi­zi­ci­ja no­vih part­ne­ra, a sve ka­ko bi bi­li os­tva­re­ni pre­du­vje­ti za rast u 2016. i go­di­na­ma ko­je sli­je­de. Pra­ti­li smo i na­da­lje utjecaj svjet­ske kri­ze i te­ro­ris­tič­kih na­pa­da ko­ji su des­ta­bi­li­zi­ra­li tr­ži­šte i re­zul­ti­ra­li pro­mje­na­ma u po­na­ša­nju na­ših kli­je­na­ta”, re­kao nam je pred­sjed­nik upra­ve Tomislav Ma­ti­ja Var­ga.

Tren­do­vi za­sad do­bri

“Kri­za na ru­skom tr­ži­štu uve­li­ke je utje­ca­la na pos­lov­ni re­zul­tat. Ia­ko je pre­ra­no za kon­kret­ne in­for­ma­ci­je na te­mu te­ku­će se­zo­ne, tren­do­vi sa svih na­ših emi­tiv­nih tr­ži­šta su do­bri te vje­ru­je­mo ka­ko će­mo za­bi­lje­ži­ti zna­tan rast. Vje­ru­je­mo da će­mo u te­ku­ćoj go­di­ni os­tva­ri­ti pre­du­vje­te za dalj­nji ra­zvoj pos­lo­va­nja i uč­vr­š­ći­va­nje tr­žiš­ne po­zi­ci­je naj­ve­će turističke gru­pa­ci­je u re­gi­ji“, naj­av­lju­je Var­ga.

Pre­os­ta­le dvi­je od pet naj­ve­ćih agen­ci­ja ta­ko­đer pos­lu­ju s gu­bit­kom, ia­ko im pri­ho­di li­je­po ras­tu. Ta­ko je ri­ječ­ki Me­eting po­int Cro­atia la­ni imao 2,7 mi­li­ju­na, a po­reč­ki Kom­pas 1,3 mil. kn

gu­bi­ta­ka.

NEL PAVLETIĆ PIXSELL

Ka­ti­ca Ha­up­t­feld, Ka­ta­ri­na li­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.