U Omi­šu iz­ra­đu­ju svi­je­će po 700 go­di­na sta­rom ru­skom re­cep­tu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARTA DUIĆ

Ia­ko su se tr­ži­štu pred­sta­vi­li pri­je sa­mo če­ti­ri mje­se­ca, iza njih su broj­na sa­jam­ska iz­la­ga­nja, a u pre­go­vo­ri­ma su i s mno­gim su­ve- nir­ni­ca­ma ko­je ih že­le uvr­sti­ti u svoj asor­ti­man. “Naj­ve­ći adut na­ših svi­je­ća i nji­ho­va po­seb­nost le­ži u to­me što su eko­lo­ške i uni­kat­ne. Ra­di­mo, na­ime, po­seb­nim sti­lom rez­ba­re­nja svi­je­ća kak­vim su se ba­vi­li pri­je 700 go­di­na, tak­ve svi­je­će ta­da su ima­li sa­mo elit­ni do­mo­vi, pa ne tre­ba ču­di­ti što se nji­ho­ve ci­je­ne kre­ću od 70 do 250 ku­na˝, ka­že Ma­run­čić.

Od­lič­ne re­ak­ci­je

Zbog po­seb­nog sti­la iz­ra­de svi­je­ća, is­ti­če, je­dins­tve­ni su na hr­vat­skom tr­ži­štu, a i re­ak­ci­je tr­ži­šta su od­lič­ne.

Po­hva­le im sti­žu sa svih stra­na. Pla­ni­ra­ju idu­ćih mje­se­ci ra­di­ti na pro­mo­ci­ji svi­je­ća po Hr­vat­skoj jer mno­gi ni­ka­da nisu ni ču­li za ova­kav tip svi­je­ća.

“Ova­kav pro­izvod grad, žu­pa­ni­ja i dr­ža­va mo­ra­ju pre­poz­na­ti i ci­je­ni­ti. Vo­li­mo ono što ra­di­mo. Kad do­đe­mo u ra­di­oni­cu i kre­ne­mo s pro­izvod­njom, ma­šta nam ne pres­ta­je ra­di­ti. Hr­va­ti su odu­vi­jek ci­je­ni­li ruč­ni rad i re­ak­ci­je pu­bli­ke su fe­no­me­nal­ne. To je ono što nas gu­ra na­pri­jed. Kao po­du­zet­ni­ci po­čet­ni­ci ni­smo oče­ki­va­li ta­ko do­bre re­ak­ci­je, od Sla­vo­ni­je do Dal­ma­ci­je, ali i iz europ­skih ze­ma­lja po­put Slo­ve­ni­je, Ita­li­je, Nje­mač­ke pa čak i da­le­ke Aus­tra­li­je”, ka­že Ma­run­čić.

IVO ČAGALJ/PIXSELL

Ivan i Ele­na Ma­run­čić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.