Ki­na gra­di lu­ku na Du­na­vu kod Pan­če­va vri­jed­nu 300 mil. $

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

U sklo­pu ki­ne­skog pro­jek­ta No­vi put svi­le vri­jed­nog 900 mi­li­jar­di do­la­ra za Sr­bi­ju je iz­dvo­je­na jed­na i pol mi­li­jar­da do­la­ra

Ki­na je do­sad u Sr­bi­ju ulo­ži­la iz­me­đu 2,2 i 2,5 mi­li­jar­de eura, a usko­ro ta će se ta broj­ka znat­no po­ve­ća­ti. Po­sjet ki­ne­skog pred­sjed­ni­ka Xi Jin­pin­ga Sr­bi­ji pro­tek­log vi­ken­da otvo­rio je mo­guć­nos­ti no­vih ki­ne­skih ula­ga­nja, pri­je sve­ga u lu­ku na Du­na­vu i di­oni­cu ces­te Sur­čin Obre­no­vac.

Pro­jekt stra­te­ške lu­ke u bli­zi­ni mos­ta Mi­haj­lo Pu­pin, ko­ji po­ve­zu­je Ze­mun i Bor­ču, a iz­gra­di­la ga je ki­ne­ska kom­pa­ni­ja CRBC, vri­je­dan je 300 mi­li­ju­na do­la­ra. U taj pro­jekt za ko­ji su Ki­ne­zi i ra­ni­je po­ka­zi­va­li za­ni­ma­nje, ulo­žit će ve­li­ka ki­ne­ska kom­pa­ni­ja ko­ja se ba­vi luč­kim pos­lo­vi­ma. Stra­te­ški je lu­ka zna­čaj­na zbog bli­zi­ne mos­ta, ali i zbog po­seb­ne po­god­nos­ti za tran­s­port­ni pro­met jer je u ne­po­sred­noj bli­zi­ni pla­ni­ra­na i iz­grad­nja ve­li­ke in­dus­trij­ske zo­ne.

Ki­ne­ski pred­sed­nik Xi Jin­ping je pri­je tri go­di­ne pred­sta­vio ide­ju o No­vom pu­tu svi­le, a proš­le go­di­ne je Ki­ne­ska ra­zvoj­na ban­ka oci­je­ni­la da će pro­jek­ti za iz­grad­nju eko­nom­skog po­ja­sa duž tog pu­ta za 21. sto­lje­će vri­je­di­ti oko 900 mi­li­jar­di do­la­ra. Ti­me bi se vi­še ne­go tros­tru­ko skra­ti­lo vri­je­me tran­s­por­ta ki­ne­ske ro­be na tr­ži­šte Eu­rop­ske uni­je. Upra­vo za­to Ki­na inves­ti­ra u in­fras­truk­tu­ru, mre­žu lu­ka i lo­gis­tič­ke cen­tre, a za­to je i ku­pi­la ve­ćin­ski udjel u naj­ve­ćoj grč­koj lu­ci Pi­rej.

U sklo­pu te stra­te­gi­je, kra­jem stu­de­no­ga 2013. Ki­na je pred­sta­vi­la plan za po­bolj­ša­nje su­rad­nje sa zem­lja­ma sre­diš­njue i is­toč­ne Eu­ro­pe. Od ta­da je sa zem­lja­ma te re­gi­je Pe­king odr­žao tri sum­mi­ta i do­go­vo­rio os­ni­va­nje inves­ti­cij­skog fon­da vri­jed­nog 10 mi­li­jar­di do­la­ra. Na proš­lo­go­diš­njem sum­mi­tu ki­ne­ski pred­sjed­nik je naj­a­vio da bi fond za inves­ti­ci­je u 16 ze­ma­lja sre­diš­nje i is­toč­ne Eu­ro­pe mo­gao bi­ti po­ve­ćan na čak 100 mi­li­jar­di do­la­ra. U sklo­pu pro­jek­ta No­vi put svi­le za Sr­bi­ju je iz­dvo­je­na jed­na i pol mi­li­jar­da do­la­ra. U Sr­bi­ji (ali i u BiH) Ki­ne­zi su za­in­te­re­si­ra­ni i za ter­mo­elek­tra­ne. Nji­ho­va naj­z­na­čaj­ni­ja inves­ti­ci­ja u Sr­bi­ji je TE Kos­to­lac, u či­ju bi mo­der­ni­za­ci­ju i pro­ši­re­nje tre­ba­lo ulo­ži­ti go­to­vo mi­li­jar­du eura. Us­to, u trav­nju je pot­pi­san i ugo­vor o ku­po­vi­ni sr­p­skog gu­bi­ta­ša Že­lje­za­re Sme­de­re­vo, za ko­ju, osim ki­ne­skog Hes­ti­la, nit­ko ni­je bio za­in­te­re­si­ran.

Na­vod­no pre­ve­li­ko os­la­nja­nje Sr­bi­je na Ki­nu, po­je­di­ni me­di­ji bli­ski vla­da­ju­ćoj Sr­p­skoj na­pred­noj stran­ci vi­de kao je­dan od raz­lo­ga za­teg­nu­tih od­no­sa sa Za­pa­dom, ko­jem, tvr­di se, ne od­go­va­ra tak­vo po­zi­ci­oni­ra­nje Sr­bi­je na ki­ne­skom No­vom pu­tu svi­le.

FOTOLIA

Ki­ne­zi su ne­dav­no ku­pi­li Že­lje­za­ru Sme­de­re­vo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.