STRANKE NE ZNAJU ZA STRATEŠKO PLANIRANJE RA­ZVO­JA DR­ŽA­VE I DRUŠ­TVA

KOMENTAR

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

POSLJEDNJI PO­LI­TIČ­KI KONSENZUS KO­JE JE OVO DRUŠ­TVO VIDJELO BIO JE ULAZAK ZEM­LJE U NATO I EU DA SU HR­VAT­SKE PO­LI­TIČ­KE STRANKE DOPUSTILE DOGOVOR OKO KLJUČ­NIH STRATEŠKIH PI­TA­NJA DANAŠNJA KRI­ZA VLAS­TI NE BI BRINULA NIKOGA VLADIMIR NIŠEVIĆ vladimir.ni­se­vic@pos­lov­ni.hr

Strateško planiranje ka­da se go­vo­ri o dr­ža­va­ma ri­jet­ko se kre­će u ras­po­nu ma­njem od de­se­tak go­di­na. Sve ve­li­ke dr­ža­ve, one us­pješ­ne na unu­tar­njem i vanj­sko­po­li­tič­kom po­dru­čju, svoj ra­zvoj pla­ni­ra­ju du­go­roč­no po­se­bi­ce na po­lji­ma obra­zo­va­nja, zdrav­s­tva, ener­ge­ti­ke, vanj­ske po­li­ti­ke.... U tak­vim dr­ža­va­ma smje­na vlas­ti po­li­tič­kim eli­ta­ma os­tav­lja bav­lje­nje krat­ko­roč­nim ci­lje­vi­ma, ali oni du­go­roč­ni, stra­te­ški ne di­ra­ju se.

Os­nov­na je to raz­li­ka iz­me­đu us­pješ­nih i ra­zvi­je­nih i onih ma­nje us­pješ­nih dr­ža­va. Raz­li­ka je to ko­ja utje­če na kre­dit­ni rej­ting, ula­gač­ku si­gur­nost, ali i kva­li­te­tu ži­vo­ta u po­je­di­nom druš­tvu. Raz­li­ka je to ko­ja Hr­vat­sku od ra­zvi­je­nih dr­ža­va odva­ja ve­li­kom kli­su­rom nad ko­jom most još ni­smo ni po­če­li gra­di­ti. Tre­nut­na kri­za vlas­ti naj­bo­lji je po­ka­za­telj ne­dos­tat­ka stra­te­škog pla­ni­ra­nja kod na­ših po­li­ti­ča­ra. Na­ime, naš pro­blem ni­je pad “Ti­mo­va ti­ma”, ni ho­će li bi­ti no­vih iz­bo­ra, ili mo­žda, ne­kim ču­dom no­vog “Ma­ri­će­vog ti­ma”.

Pro­blem je što je tre­nut­no po­li­tič­ko sta­nje us­pje­lo pa­ra­li­zi­ra­ti sve seg­men­te druš­tva, uklju­ču­ju­ći i one ko­je ni u jed­noj ra­zvi­je­noj dr­ža­vi ne bi smje­lo.

Pod vanj­skim pri­ti­skom

To­me je ta­ko po­naj­vi­še za­to jer na­ši po­li­ti­ča­ri ne poz­na­ju kon­ti­nu­itet ko­ji bi no­sio druš­tve­no do­bro i gos­po­dar­ski ra­zvoj. Ne poz­na­ju po­jam slo­ge oko stva­ri po­put zdrav­s­tve­ne re­for­me ko­ja ni­je po­li­tič­ko, već pitanje nuž­nos­ti i op­s­toj­nos­ti sus­ta­va ko­ji svi­ma pri­je ili kas­ni­je za­tre­ba. Ne poz­na­ju dogovor oko re­for­me obra­zo­va­nja ko­je je pitanje bu­duć­nos­ti ci­je­lo­ga druš­tva, ali i kon­ku­rent­nos­ti na­še dje­ce na tr­ži­štu ra­da. Ne do­pu­šta­ju mo­guć­nost op­ćeg druš­tve­nog do­go­vo­ra oko dva ili tri ključ­na ra­zvoj­na mo­de­la ko­ji bi on­da dr­žav­ni BDP po­di­za­li i za ne­ko­li­ko pos­to iz­nad sta­tis­tič­ke gre­ške.

Posljednji po­li­tič­ki konsenzus ko­je je ovo druš­tvo vidjelo bio je ulazak u NATO i EU. Taj konsenzus, na­ža­lost, nisu stvo­ri­le po­li­tič­ke eli­te ne­go nuž­nost. Ulazak u dvi­je aso­ci­ja­ci­je bi­la je od­lu­ka pod pri­ti­skom vanj­skih čim­be­ni­ka, od­nos­no po­li­tič­kih igra­ča ma­lo ve­ćih od nas. Uos­ta­lom, ne do­ga­đa­li se sa­da slič­na stvar s LNG ter­mi­na­lom? Ko­li­ko će na kra­ju po­li­tič­ki konsenzus o nuž­nos­ti grad­nje LNG ter­mi­na­la, bio on plu­ta­ju­ći ili ne, bi­ti na­ša od­lu­ka, a ko­li­ko ge­os­tra­te­ška nuž­nost na­met­nu­ta od stra­ne ve­li­kih igra­ča. I to je po­ma­lo ža­los­no. Jer dr­ža­va ko­ja po­sje­du­je ve­li­ki broj is­tak­nu­tih po­je­di­na­ca na znans­tve­noj i kul­tur­noj sce­ni, pre­poz­na­tih u svjet­skim raz­mje­ri­ma, niz mla­dih lju­di či­je su kom­pa­ni­je i ide­je poz­na­ti­je iz­van gra­ni­ca ne­go kod ku­će, tre­ba­la bi mo­ći stra­te­ški pla­ni­ra­ti ra­zvoj za idu­ćih 40, a ne 10 go­di­na.

Iz­gub­lje­no vri­je­me

I ko­li­ko god zvu­ča­lo uto­pis­tič­ki, moramo se svi za­pi­ta­ti za­što se ne­što tak­vo do da­nas ni­je do­go­di­lo, a odgovor ne moramo tra­ži­ti pre­du­go. Po­li­tič­ke stranke skro­ji­le su dr­ža­vu upra­vo pre­ma svom mje­re­nju vre­me­na a ono iz­no­si če­ti­ri go­di­ne. Bez slu­ha za gos­po­dar­stve­ni­ke, znans­tve­ni­ke, kul­tur­ne dje­lat­ni­ke, gra­đa­ne... stranke ko­je kra­će ili du­že vla­da­ju Hr­vat­skom svoj na­čin pla­ni­ra­nja us­pješ­no su ko­pi­ra­le na ci­je­lu dr­ža­vu. I uz ogra­du da od­go­vor­nost svih po­li­tič­kih ak­te­ra ni­je is­ta, u jed­noj stva­ri jes­te - a ona se od­no­si na strateško planiranje ra­zvo­ja dr­ža­ve i druš­tva.

Da su po­li­tič­ke stranke dopustile dogovor oko ključ­nih strateških pi­ta­nja današnja kri­za vlas­ti ne bi brinula nikoga. Ova­ko je iz­gled­no da će sve sta­ti do ruj­na, on­da još mje­sec ili dva za for­mi­ra­nje vla­de, a na­kon to­ga je 2017. Mo­že­mo već sa­da re­ći ka­ko je ovo iz­gub­lje­na go­di­na, ali i ono pu­no opas­ni­je, da je ri­ječ mo­žda i o iz­gub­lje­nom de­set­lje­ću.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.