Na na­pla­tu teh­nič­koj Vla­di sti­že 14 ml­rd. kn

Trud teh­ni­ča­ra U idu­ća dva mje­se­ca tre­ba ri­je­ši­ti 70 pos­to ovo­go­diš­njih obve­za po kre­di­ti­ma i obvez­ni­ca­ma

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JADRANKA DOZAN jadranka.dozan@pos­lov­ni.hr

Na­kon Stan­dard &Po­or’sa, Hr­vat­sku su po­sje­ti­li rej­tin­ga­ši iz ja­pan­skog R&I-ja, a za tje­dan da­na sti­že Fit­ch

Uz op­ći me­tež na po­li­tič­koj sce­ni, u Hr­vat­skoj je u no­vi­je vri­je­me pri­lič­no pro­met­no i s gos­ti­ma iz rejting agen­ci­ja. Tek što su s te­ren­skim pri­kup­lja­njem in­for­ma­ci­ja za sko­ro oči­to­va­nje o Hr­vat­skoj za­vr­ši­li ana­li­ti­ča­ri Stan­dard &Po­or’sa, vi­še je dr­žav­nih i pri­vat­nih ins­ti­tu­ci­ja pot­kraj proš­log tjed­na ugos­ti­lo i pred­stav­ni­ke ja­pan­ske rej­tin­ške tvrt­ke R&I (Ra­ting & Inves­t­ment In­for­ma­ti­on).

Već za se­dam da­na, pak, sti­žu im i rej­tin­ga­ši iz Fit­c­ha. Za raz­li­ku od slič­nih pri­jaš­njih tur­ne­ja i sas­ta­na­ka, ovaj put su u pr­vom pla­nu pi­ta­nja o ras­ple­tu po­li­tič­ke drame i pro­cje­na­ma ko­li­ko bi se zbog nje mo­glo izgubiti na tempu re­for­mi, inves­ti­ci­ja i/li pov­la­če­nja nov­ca iz EU fon­do­va, a u ko­nač­ni­ci i sred­njo­roč­nim per­s­pek­ti­va­ma ras­ta.

Na­kon što se Hr­vat­ski sa­bor u po­ne­dje­ljak sa­mo­ras­pus­tio (uz 15. sr­p­nja kao da­tum stu­pa­nja na sna­gu te od­lu­ke) ri­je­še­na je ba­rem di­le­ma iz­me­đu pres­la­gi­va­nja i pri­je­vre­me­nih iz­bo­ra.

Iz­bo­ri bi se tre­ba­li do­go­di­ti iz­me­đu sre­di­ne ko­lo­vo­za i sre­di­ne ruj­na, što zna­či da će idu­ća ba­rem če­ti­ri mje­se­ca dr­ža­vom uprav­lja­ti teh­nič­ka Vla­da. Ne­ki će tzv. teh­nič­ki mi­nis­tri i nji­ho­vi ti­mo­vi, a me­đu nji­ma je sva­ka­ko mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Marić, u tom raz­dob­lju ima­ti vi­še ne­go do­volj­no pos­la.

Jer, upra­vo u idu­ća dva­tri mje­se­ca taj re­sor mo­ra ri­je­ši­ti go­to­vo 14 mi­li­jar­di ku­na dos­pi­je­va­ju­ćih du­go­va, što pred­stav­lja čak 70ak pos­to ukup­nih ovo­go­diš­njih obve­za po kre­di­ti­ma i obvez­ni­ca­ma.

Ka­ko su re­dom po­sri­je­di do­ma­ći kre­di­ti i iz­da­nja vri­jed­nos­nih pa­pi­ra, fi­nan­ci­ja­ši u to­me ne vi­de oz­bilj­ni­jih ne­iz­vjes­nos­ti ili drame, po­go­to­vo s ob­zi­rom na već du­go pri­sut­ne vi­ško­ve lik­vid­nos­ti i ma­njak kva­li­tet­ne po­traž­nje za kre­di­ti­ma.

Uz to, pro­cje­ne su da dr­ža­va još uvi­jek ima i ne­kih 1,6 mi­li­jar­di ku­na od pri­jaš­njeg za­du­že­nja na ra­ču­nu kod HNBa.

Ipak, na­kon što je od tr­žiš­nih ope­ra­ci­ja do­sad re­ali­zi­ra­no sa­mo pro­ši­re­nje iz­da­nja obvez­ni­ce iz lanj­skog pro­sin­ca za če­ti­ri mi­li­jar­de ku­na, iz­no­si du­go­va ko­je usko­ro tre­ba rje­ša­va­ti vi­šes­tru­ko su ve­ći.

Već 30. lip­nja dr­ža­vi na na­pla­tu sti­že 130 mi­li­ju­na eura vri­je­dan kre­dit, zbog če­ga se s ban­ka­ma već vo­de raz­go­vo­ri o nje­go­vu re­fi­nan­ci­ra­nju. Pri­prem­ni raz­go­vo­ri za­po­če­li su i ve­za­no uz 3,5 mi­li­jar­di ku­na do­ma­ćeg obvez­nič­kog du­ga ko­ji dos­pi­je­va 22. sr­p­nja.

A sa­mo dva­de­se­tak da­na na­kon to­ga (11. ko­lo­vo­za) sli­je­di i dos­pi­je­će 1,25 mi­li­jar­di eura (bli­zu 9,5 mi­li­jar­di ku­na) vri­jed­nog po­seb­nog iz­da­nja 18mje­seč­nih tre­zor­skih za­pi­sa.

Ho­će li se pri­li­kom sr­panj­skog re­fi­nan­ci­ra­nja obvez­nič­kog du­ga no­vo iz­da­nje po­deb­lja­ti za ko­ju mi­li­jar­du po­vrh dos­pi­je­va­ju­će 3,5 mi­li­jar­de, za­sad se ne zna.

REJTING AGEN­CI­JE NAJ­VI­ŠE ZA­NI­MA KO­LI­KO BI SE ZBOG PO­LI­TIČ­KE DRAME MO­GLO IZGUBITI NA TEMPU RE­FOR­MI

No, tak­va mo­guć­nost je otvo­re­na, s tim da bi u tom slu­ča­ju zbog raz­li­či­tih pre­fe­ren­ci­ja ba­na­ka i mi­ro­vin­skih fon­do­va u po­gle­du roč­nos­ti (mi­ro­vin­ci su sklo­ni­ji 10go­diš­njem ro­ku, a ban­ke upo­la kra­ćem) iz­gled­no bi­lo da se re­ali­zi­ra­ju za­pra­vo dvi­je obvez­ni­ce.

Ka­ko bi­lo, pret­pos­tav­ka je da će u Katančićevoj nas­to­ja­ti već pri­je go­diš­njih od­mo­ra ri­je­ši­ti glav­ni­nu ovo­go­diš­njih po­tre­ba fi­nan­ci­ra­nja (uklju­ču­ju­ći i po­kri­va­nje te­ku­ćeg de­fi­ci­ta) ili ba­rem onih do for­mi­ra­nja no­ve Vla­de. S ob­zi­rom na za­cr­ta­ni ra­čun fi­nan­ci­ra­nja, iz­la­zak na vanj­sko tr­ži­šte i da­lje se vo­di sa­mo kao od­go­đen. Dalj­nji ko­ra­ci i pla­no­vi u tom smis­lu sva­ka­ko će ovi­si­ti o oči­to­va­nji­ma rejting agen­ci­ja i si­tu­aci­ji na vanj­skim fi­nan­cij­skim tr­ži­šti­ma ko­ja bi se ovih da­na na­po­kon tre­ba­la ri­je­ši­ti ba­rem ne­iz­vjes­nos­ti oko bri­tan­skog re­fe­ren­du­ma o člans­tvu u EU.

Re­cent­ni in­di­ka­to­ri ras­po­lo­že­nja Bri­ta­na­ca sa­mo su po­tak­nu­li ras­lo­ja­va­nje ci­je­na (pri­no­sa) dr­žav­nih du­go­va s ob­zi­rom na per­cep­ci­ju ri­zič­nos­ti. U slu­ča­ju Hr­vat­ske u pri­no­se na dr­žav­ni dug već su vi­še­ma­nje ukal­ku­li­ra­ni ne­ga­tiv­ni po­li­tič­ki bo­do­vi, s tim da os­ta­je pri­mi­je­ti­ti da je pre­mi­ci­ra­nja ja ri­zi­ka pot­kraj proš­log tjed­na ipak bla­go pa­la. No, i mi­mo spo­me­nu­tih ope­ra­ci­ja fi­nan- ko­je pred­sto­je, a pre­ma za­da­nom ka­len­da­ru pro­ra­čun­skog pro­ce­sa, za vri­je­me teh­nič­ke Vla­de pa­da i iz­ra­da no­vih tro­go­diš­njih smjer­ni­ca eko­nom­ske i fi­skal­ne po­li­ti­ke (rok kraj sr­p­nja) te pri­jed­lo­zi fi­nan­cij­skih pla­no­va po­je­di­nih mi­nis­tar­stva (ru­jan).

U sva­kom slu­ča­ju, “teh­nič­ka eki­pa” u Katančićevoj će za­ci­je­lo ve­za­no uz proračun mo­ra­ti pre­dvi­dje­ti vi­še scenarija, uklju­ču­ju­ći i privremeno financiranje bu­du­ći da će čak i bez ve­ćih kom­pli­ka­ci­ja oko for­mi­ra­nja sa­bor­ske ve­ći­ne i Vla­de, bu­du­ćoj Vla­di gle­de ro­ko­va za iz­ra­du pro­ra­ču­na bi­ti ti­jes­no.

Ho­će li se taj trud “teh­ni­ča­ra” is­pla­ti­ti i is­ko­ris­ti­ti, te­ško je re­ći. Kao što je uos­ta­lom te­ško re­ći i ho­će li se uza­lud­nim po­ka­za­ti vi­še­mje­seč­ni rad na pr­voj pra­voj i sve­obu­hvat­noj ana­li­zi po­rez­nog sus­ta­va i pla­nu te­me­lji­te re­for­me na­kon dva de­set­lje­ća par­ci­jal­nog če­pr­ka­nja po po­re­zi­ma.

TEH­NIČ­KA EKI­PA U KATANČIĆEVOJ ĆE VE­ZA­NO UZ

PRORAČUN MO­RA­TI PRE­DVI­DJE­TI VI­ŠE SCENARIJA, UKLJU­ČU­JU­ĆI I PRIVREMENO FINANCIRANJE

PATRIK MACEK/PIXSELL

Za pi­ta­nja ve­za­na uz financiranje praz­na Vla­da ni­je za­pre­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.