Dr­ža­va će od­bi­ti Vi­te­ka jer ne že­li izgubiti 38 mil. ku­na

Na­kon ne­us­pje­le draž­be ve­ćin­ski vlas­nik ima obve­zu obja­ve jav­ne po­nu­de

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MA­RI­JA BRNIĆ

Tak­ti­zi­ra­nje Na­kon ne­us­pje­le draž­be ve­ćin­ski vlas­nik ima obve­zu obja­ve jav­ne po­nu­de

Pro­da­ja di­oni­ca u vi­še pa­ke­ta, i po ni­žoj ci­je­ni od one iz 1. kru­ga, dr­ža­vi bi do­ni­je­la ve­ći pri­hod od 124 mil. kn, ko­je bi ima­la od pri­hva­ća­nja Vi­te­ko­ve po­nu­de

In­zis­ti­ra­nje da svo­jih 30 pos­to di­oni­ca Sun­ča­nog Hva­ra dr­ža­va po­nu­di na pro­da­ju is­klju­či­vo u jed­nom pa­ke­tu i po osjet­no vi­šoj ci­je­ni od tre­nu­tač­ne ko­jom se tr­gu­je na Za­gre­bač­koj bur­zi ni­je bi­la naj­sret­ni­ja op­ci­ja za is­pu­nje­nje ci­lja da pro­da­jom imo­vi­ne osi­gu­ra pu­nje­nje pro­ra­ču­na i sma­nje­nje jav­nog du­ga. No, pred Cen­trom za res­truk­tu­ri­ra­nje i pro­da­ju (CERP) u uvje­ti­ma po­li­tič­ke nes­ta­bil­nos­ti sa­da je no­vi iz­a­zov: iz­bje­ći da pri­hva­ća­njem sko­re jav­ne po­nu­de ve­ćin­skog vlas­ni­ka, slo­vač­kog mi­li­jar­de­ra Ra­do­va­na Vi­te­ka, ne os­tva­ri 38,5 mi­li­ju­na ku­na ma­nji pri­hod od pr­vot­no pla­ni­ra­nih 162,8 mi­li­ju­na ku­na.

Na­tje­ra­ti da pla­te vi­še

Uprav­no vi­je­će CERPa po­ku­ša­lo je oda­bra­nim mo­de­lom pro­da­je u igru uves­ti no­vog di­oni­ča­ra ili di­oni­ča­re i iz­bje­ći da ve­ćin­ski vlas­nik, gru­pa­ci­ja CPI, ima ap­so­lut­nu kon­tro­lu nad Sun­ča­nim Hva­rom, od­nos­no da za nje­zi­no stje­ca­nje CPI na­tje­ra da oz­bilj­ni­je pla­ti, u na­tje­ca­nju s dru­gim po­ten­ci­jal­nim kup­ci­ma, udjel či­ja vri­jed­nost ima po­ten­ci­jal ras­ta. Dok se če­ka­ju dalj­nji po­te­zi CERP-a ve­za­ni uz pro- da­ju di­oni­ca Sun­ča­nog Hva­ra, od­lu­kom Uprav­nog vi­je­ća Hr­vat­ske agen­ci­je za nad­zor fi­nan­cij­skih us­lu­ga (HANFA) CPI gru­pa, od­nos­no Pri­me To­urst Re­sorts, ko­ji je po­sred­nim pre­uzi­ma­njem ne­dav­no pos­tao dio CPIja, a pret­hod­no je tran­sak­ci­ja­ma kup­nje udje­la od Or­co gru­pe u Sun­ča­nom Hva­ru ste­kao ukup­no 61,95 pos­to, ima obve­zu obja­ve jav­ne po­nu­de za pre­uzi­ma­nje pre­os­ta­lih di­oni­ca po ci­je­ni od 21,37 ku­na. Ta je ci­je­na ne­što vi­ša od pr­vot­no oče­ki­va­ne, no i da­lje za dr­ža­vu, ko­ja je u pr­vom kru­gu tra­ži­la start­nih 28 ku­na, ne pred­stav­lja za­do­vo­lja­va­ju­ću ra­zi­nu.

Teh­nič­ki po­te­zi

Uprav­no vi­je­će CERPa i na­kon ras­pu­šta­nja Vla­de i Sa­bo­ra mo­že do­ni­je­ti od­lu­ke o ras­po­la­ga­nju imo­vi­nom pre­ma ut­vr­đe­nim pla­no­vi­ma. Od­lu­ku o prodaji di­oni­ca Sun­ča­nog Hva­ra pri­je mje­sec da­na do­ni­je­lo je Uprav­no vi­je­će ko­jim pred­sje­da pred­stoj­nik DUUDIa To­mis­lav Bo­ban, a u ko­je­mu su čla­no­vi za­mje­ni­ci re­sor­nih mi­nis­tar­sta­va te pred­stav­ni­ci sin­di­ka­ta i pos­lo­da­va­ca.

O no­vom mo­de­lu pro­da­je, doz­na­je­mo, još se služ­be­no ni­je raz­go­va­ra­lo, no za­sad je ma­lo iz­gle­da da bi CERPu bi­la pri­hvat­lji­va jav­na po­nu­da Vi­te­ko­vih tvrt­ki.

Pro­da­ja di­oni­ca u vi­še pa­ke­ta, a mo­gu­će i po ne­što ni­žoj ci­je­ni od one iz pr­vog kru­ga, dr­ža­vi bi do­ni­je­la ve­ći pri­hod od 124 mi­li­ju­na ku­na, ko­je bi ima­la od pri­hva­ća­nja Vi­te­ko­ve jav­ne po­nu­de.

M. CIKOTIĆ/PIX

CPI ma obve­zu obja­ve jav­ne po­nu­de za pre­uzi­ma­nje po ci­je­ni od 21,37

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.