Do­bro­vić: Plan u če­t­vr­tak ide u jav­nu ras­pra­vu

Gos­po­da­re­nje ot­pa­dom Ne usvo­ji li Hr­vat­ska do­ku­ment ove go­di­ne, pri­je­ti blo­ka­da 475 mil. €

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mi­nis­tar za­šti­te oko­li­ša i pri­ro­de Sla­ven Do­bro­vić u Luxem­bo­ur­gu je raz­go­va­rao s po­vje­re­ni­kom EU za oko­liš, po­mor­stvo i ri­bar­stvo Kar­me­nu­om Vel­lom o do­no­še­nju Pla­na gos­po­da­re­nja ot­pa­dom Hr­vat­ske od 2016. do 2022., či­ji na­crt u če­t­vr­tak 23. lip­nja kre­će u jav­nu ras­pra­vu. U Ko­mi­si­ji oče­ku­ju što sko­ri­je usva­ja­nje pla­na, naj­kas­ni­je do kra­ja ove go­di­ne, jer bi se u pro­tiv­nom Hr­vat­ska mo­gla na­ći u si­tu­aci­ji da se blo­ki­ra 475 mi­li­ju­na eura europ­skog nov­ca na­mi­je­nje­nog za gos­po­da­re­nje ot­pa­dom. Po­vje­re­nik Vel­la na­čel­no poz­drav­lja što su u na­crt uklju­čeČel­ni ni odre­đe­ni zah­tje­vi iz Pa­ke­ta o kruž­nom gos­po­dar­stvu Eu­rop­ske ko­mi­si­je, no na­po­mi­nje da Ko­mi­si­ja for­mal­ne ko­men­ta­re mo­že pos­la­ti tek na­kon što se plan usvo­ji. Gos­po­da­re­nje ot­pa­dom bi­la je i te­ma sjed­ni­ce Vi­je­ća EU za oko­liš na ko­joj se ra­prav­lja­lo o ak­cij­skom pla­nu Uni­je za kruž­nu eko­no­mi­ju. “Hr­vat­ska u pot­pu­nos­ti po­dr­ža­va sve mje­re i ak­tiv­nos­ti ko­ji­ma se omo­gu­ća­va pre­la­zak na kruž­no gos­po­dar­stvo kao pre­du­vjet za dalj­nji odr­ži­vi ra­zvoj i gos­po­dar­ski rast. Bit­no je raz­ma­tra­nje cje­lo­kup­nog ži­vot­nog cik­lu­sa pro­izvo­da”, re­kao je mi­nis­tar Sla­ven Do­bro­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.