AGRO­KOR I SBERBANK

ŠIRE PART­NER­STVO

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Agro­kor je već des­te­lje­ći­ma pri­su­tan na svjet­skom tr­ži­štu ka­pi­ta­la i part­ner je s ve­li­kim svjet­skim ban­ka­ma i inves­ti­to­ri­ma. Is­to ta­ko je i sa Sber­ban­kom, s ko­jom ima zna­čaj­ne pos­lov­ne od­no­se, pot­pi­sao ugo­vor o nas­tav­ku su­rad­nje na re­gi­onal­nom tr­ži­štu, objaš­nja­va­ju iz naj­ve­će hr­vat­ske kom­pa­ni­je me­mo­ran­dum ko­ji su u San­kt Pe­ter­bur­gu na mar­gi­na­ma Me­đu­na­rod­nog eko­nom­skog fo­ru­ma pot­pi­sa­li pred­sjed­nik Iz­vr­š­nog od­bo­ra Sber­ban­ka Her­man Gref i pred­sjed­nik kon­cer­na Agro­kor Ivi­ca Todorić. Me­mo­ran­dum kre­ira du­go­roč­nu su­rad­nju Agro­ko­ra i Sber­ban­ke na tr­ži­šti­ma Ru­si­je, Hr­vat­ske, Sr­bi­je, Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne te Slo­ve­ni­je. Su­rad­nja, me­đu os­ta­lim, po­dra­zu­mi­je­va za­jed­nič­ke ka­na­le pro­da­je, pos­tav­lja­nje ter­mi­na­la ban­ke i ban­ko­ma­ta te dru­ge ak­tiv­nos­ti. Agro­kor je kod Sber­ban­ke od 2014. uzeo 950 mi­li­ju­na eura kre­di­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.