HBOR I EIF

JAMSTVENA SHEMA OTVA­RA PUT ZA 150 MIL. KN ULA­GA­NJA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - ANA BLAŠKOVIĆ

RJE­ŠE­NJE ZA JAZ IZ­ME­ĐU ČI­NJE­NI­CE DA NOV­CA U BAN­KA­MA IMA, ALI ZBOG AVERZIJE PRE­MA RIZIKU NE STI­ŽE DO PO­DU­ZET­NI­KA

Me­ha­ni­zam star­ta od ruj­na i tra­jat će dvi­je go­di­ne, a sni­zit će ka­ma­te na HBOR-ove kre­di­te i do 0,5 bo­do­va

Go­di­nu i pol na­kon pred­stav­lja­nja Jun­ce­ro­vog pla­na ula­ga­nja za Eu­ro­pu, jed­nog od top pri­ori­te­ta Eu­rop­ske ko­mi­si­je, pr­vi pro­jekt iz tog pla­na za­ži­vjet će i u Hr­vat­skoj. Ra­di se o ga­ran­cij­skoj she­mi ko­ja bi tre­ba­la pre­mos­ti­ti tre­nut­ni jaz iz­me­đu či­nje­ni­ce da nov­ca u ban­ka­ma ima, ali zbog averzije pre­ma riziku ne do­la­zi do po­du­zet­ni­ka o če­mu su spo­ra­zum pot­pi­sa­li Europ­ski inves­ti­cij­ski fond (EIF) i Hr­vat­ska ban­ka za ob­no­vu i ra­zvi­tak (HBOR). Ugo­vor će do­ma­ćim po­du­zet­ni­ci­ma omo­gu­ći­ti jam­s­tva ko­ja bi tre­ba­la otvo­ri­ti vra­ta za 20-ak mi­li­ju­na eura, od­nos­no oko 150 mi­li­ju­na ku­na, no­vih ula­ga­nja.

Pr­vok­las­na jam­s­tva

Me­ha­ni­zam star­ta od ruj­na i tra­jat će u raz­dob­lju dvi­je go­di­ne, a jam­s­tva će se iz­da­va­ti u ok­vi­ru pro­gra­ma ‘In­nov Fin’, od­nos­no Ins­tru­men­ta za da­va­nje jam­s­ta­va ma­lim i sred­njim tvrt­ka­ma. “Ri­ječ je o pr­vok­las­nom jam­s­tvu, kak­vog do­sad u Hr­vat­skoj ni­je bi­lo, a omo- gu­ćit će po­volj­ni­je financiranje mi­kro, ma­lim i sred­njim po­du­zet­ni­ci­ma te sred­nje ka­pi­ta­li­zi­ra­nim po­du­zet­ni­ci­ma s do 500 za­pos­le­nih”, re­kao je čel­nik ra­zvoj­ne ban­ke Du­šan To­ma­še­vić. Do­dao je da će, ovis­no o ve­li­či­ni tvrt­ke, jam­s­tva omo­gu­ći­ti sni­ža­va­nje ka­ma­ta HBORo­vih kre­di­ta sa sa­daš­njih dva, tri ili pet pos­to, i to za oko 0,4 i 0,5 pos­tot­na bo­da ma­nje.

U pri­pre­mi i no­vi ugo­vo­ri

Ra­zvoj­na ban­ka kao du­go­go­diš­nji part­ner EIFa lo­gi­čan je iz­bor za po­kre­ta­nje jam­s­tve­ne she­me, no u pri­pre­mi su no­vi spo­ra­zu­mi, naj­a­vio je za­mje­nik iz­vr­š­nog di­rek­to­ra fon­da Ro­ger Ha­ve­nith. Pot­pi­si­va­nju su na­zo­či­li i teh­nič­ki mi­nis­tri pri če­mu je mi­nis­tar re­gi­onal­nog ra­zvo­ja i fon­do­va EU To­mis­lav To­lu­šić is­tak­nuo da ti­me i kod nas “pos­ta­je re­al­nost odo­bra­va­nje kre­di­ta uz ka­mat­nu sto­pu od 0,5 ili 1,5 pos­to”.

Op­ti­miz­ma ni­je ne­dos­ta­ja­lo ni nje­go­vom ko­le­gi za­du­že­nom za po­du­zet­niš­tvo Dar­ku Hor­va­tu, ko­ji je oti­šao i ko­rak da­lje us­t­vr­div­ši da se Hr­vat­ska “pri­bli­ža­va ci­lju da i za nje­ne po­du­zet­ni­ke vri­je­de is­ti uvje­ti i is­ta ci­je­na ka­pi­ta­la kao i za sve os­ta­le eu­rop­ske gos­po­dar­stve­ni­ke”, pri če­mu su obo­ji­ca pri­god­no za­ne­ma­ri­la či­nje­ni­cu da ci­je­nu nov­ca za po­du­zet­ni­ke ipak pr­va de­fi­ni­ra dr­ža­va, od­nos­no ri­zik zem­lje i nje­zin ne­la­skav rejting.

B. FILIĆ/PIXSELL

D. Hor­vat, M. Jus, D. To­ma­še­vić, N. Mi­mi­ca, R. Ha­ve­nith, T. To­lu­šić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.