HEINEKEN ŠI­RI PO­SAO U ZAJEČARSKOJ PIVOVARI

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Od 2008. go­di­ne, ot­kad Za­je­čar­ska pi­va­ra pos­lu­je u sklo­pu kom­pa­ni­je Heineken Sr­bi­ja, do da­nas, u tu sr­p­sku pi­vo­va­ru ulo­že­no je 23 mi­li­ju­na eura, a tre­nut­no tra­je re­kons­truk­ci­ja i re­vi­ta­li­za­ci­ja pi­vo­va­re uz pla­ni­ra­na ula­ga­nja od do­dat­nih 15 mi­li­ju­na eura u slje­de­će dvi­je go­di­ne. Za­je­čar­sko pi­vo je pro­izvod s tra­di­ci­jom du­žom od 120 go­di­na, te je pos­tao pre­poz­nat­ljiv brend u re­gi­ji. Kom­pa­ni­ja Heineken ima 73.000 za­pos­le­nih, a pos­lu­je u 167 pi­vo­va­ra i dru­gih pro­izvod­nih po­go­na u vi­še od 70 ze­ma­lja. U Sr­bi­ji kom­pa­ni­ja Heineken pro­izvo­di pi­vo u dvi­je pi­vo­va­re, u Za­je­ča­ru i No­vom Sa­du, ko­ju je pre­uze­la 2007. go­di­ne od Mi­la­na i Bog­da­na Ro­di­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.