BiH uvo­zi osam pu­ta vi­še vi­na ne­go što ga iz­vo­zi

Ni­ska ku­pov­na moć Naj­vi­še uvoz­nih vi­na spa­da u ka­te­go­ri­ju stol­nih jer BiH vi­na­ri ne vi­de in­te­res u pro­izvod­nji jef­ti­ni­jih vr­sta

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ni­ska ku­pov­na moć po­tro­ša­ča i dje­li­mič­na za­mje­na stra­nih vi­na do­ma­ćim do­ve­li su do pa­da uvo­za u BiH, ali je is­to­vre­me­no sma­njen i izvoz, pi­še Glas Sr­p­ske. Iako vr­hun­ska vi­na iz BiH po­dru­ma pro­na­la­ze put do do­ma­ćih ku­pa­ca, uvoz vi­na i da­lje je osam pu­ta ve­ći od iz­vo­za, a u pr­va če­ti­ri mje­se­ca ove go­di­ne za­mje­tan je trend is­to­vre­me­nog pa­da i iz­vo­za i uvo­za.

Po­da­ci Vanj­sko­tr­go­vin­ske ko­mo­re BiH po­ka­zu­ju da je ta zem­lja u pr­voj tre­ći­ni go­di­ne uvez­la vino vri­jed­no 7,91 mi­li­ju­na KM (oko 32 mil. kn), što je za 7,13% ma­nje u od­no­su na is­to raz­dob­lje proš­le go­di­ne.

Uvoz vi­na je sma­njen za 606.363 KM, a BiH je naj­vi­še uvo­zi­la iz Hr­vat­ske, Sr­bi­je, Makedonije i Crne Go­re. S do­ma­ćeg tr­ži­šta je u is­to vri­je­me iz­ve­ze­no vino ukup­ne vri­jed­nos­ti 1,17 mi­li­ju­na KM, što je za 11,94% ili 158.771 KM ma­nje u od­no­su na is­to raz­dob­lje proš­le go­di­ne. Naj­vi­še vi­na otiš­lo je u Hr­vat­sku, Sr­bi­ju, Nje­mač­ku i Cr­nu Go­ru. BiH vi­na­re još mu­či ma­njak po­dr­ške nad­lež­nih ins­ti­tu­ci­ja, pre­ko­mje­ran uvoz i ve­li­ki broj ne­le­gal­nih vi­na­ri­ja ko­je u neo­prem­lje­nim pu­ni­oni­ca­ma fla­ši­ra­ju vino sum­nji­ve kak­vo­će. Do­dat­ni pro­blem je ne­do­volj­no ra­zvi­je­na kul­tu­ra is­pi­ja­nja vi­na i ni­ska ku­pov­na moć po­tro­ša­ča ko­ji zbog tan­kih kuć­nih pro­ra­ču­na bi­ra­ju cje­nov­no pri­hvat­lji­vi­ja vi­na. Naj­ve­ća ko­li­či­na uvoz­nih vi­na spa­da u ka­te­go­ri­ju stol­nih jer do­ma­ći vi­na­ri ne na­la­ze in­te­res u pro­izvod­nji jef­ti­nih vr­sta, bu­du­ći da od vr­hun­skih zr­na gro­žđa mo­gu do­bi­ti naj­k­va­li­tet­ni­ja pi­ća ko­ja na svjet­skim smo­tra­ma osva­ja­ju pres­tiž­ne na­gra­de.

Željko Jun­gić, vlas­nik i di­rek­tor vi­na­ri­je Jun­gić iz Če­lin­ca, sma­tra da je sma­nje­nje uvo­za dje­li­mič­no na­dok­na­đe­no do­ma­ćim vi­ni­ma, ali i da se sta­nov­niš­tvo okre­će ku­po­vi­ni pi­va, do­ma­će ra­ki­je ili dru­gim jef­ti­ni­jim pi­ći­ma. “Vi­na­ri­je iz RS na do­ma­ćem tr­ži­štu go­diš­nje pro­da­ju iz­me­đu 300.000 i 400.000 li­ta­ra vi­na, a te ko­li­či­ne ni­su do­volj­ne za zna­čaj­ni­je iz­voz­ne us­pje­he”, ka­že Jun­gić.

Ti­ho­mir Ku­duz, di­rek­tor vi­na­ri­je Tvr­doš, re­kao je da bi nad­lež­ne ins­ti­tu­ci­je tre­ba­le za­šti­ti­ti do­ma­ću pro­izvod­nju kroz su­bven­ci­je ka­ko bi ona bi­la kon­ku­rent­na i ka­ko bi uvoz vi­na bio do­dat­no sma­njen.

“Do­tad mo­ra­mo ra­di­ti na kak­vo­ći, po­di­za­nju no­vih vi­no­gra­da i bren­di­ra­nju re­gi­je iz ko­jih po­tje­če vino jer ino­zem­ni kup­ci ne zna­ju da je na­še vino kva­li­tet­no”, tvr­di Ku­duz.

BIH VINO NAJ­VI­ŠE UVO­ZI IZ HR­VAT­SKE, SR­BI­JE, MAKEDONIJE I CRNE GO­RE, A U PR­VOM TRO­MJE­SE­ČJU UVOZ JE BIO SMA­NJEN ZA 606 TI­SU­ĆA KM ILI 7,13 POS­TO

PD

Gra­đa­ni se umjes­to vi­na okre­ću po­troš­nji pi­va, do­ma­će ra­ki­je ili dru­gim jef­ti­ni­jim pi­ći­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.