Mi­ško­vić osu­đen na pet go­di­na za­tvo­ra

Zbog uta­je po­re­za

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Vlas­nik Del­ta Hol­din­ga i je­dan od naj­bo­ga­ti­jih po­du­zet­ni­ka u Sr­bi­ji Mi­ros­lav Mi­ško­vić u po­ne­dje­ljak je pred Spe­ci­jal­nim su­dom u Be­ogra­du ne­pra­vo­moć­no osu­đen na pet go­di­na za­tvo­ra zbog uta­je po­re­za. Mi­ško­vi­ća mo­ra pla­ti­ti i nov­ča­nu kaz­nu od oko 65.000 eura jer je po­mo­gao si­nu Mar­ku da uta­ji po­rez u vi­si­ni od oko tri mi­li­ju­na eura.

Sud je is­tom od­lu­kom os­lo­bo­dio Mi­ško­vi­ća, ko­ji ni­je na­zo­čio iz­ri­ca­nju pre­su­de, op­tuž­bi da je ošte­tio ces­tov­na po­du­ze­ća iz ko­jih je ti­je­kom pri­va­ti­za­ci­je fi­nan­cij­skim tran­sak­ci­ja­ma iz­vla­čen no­vac.

Mi­ško­vi­ćev sin Mar­ko je 25. ve­lja­če osu­đen zbog uta­je po­re­za na tri i pol go­di­ne za­tvo­ra i nov­ča­nu kaz­nu od 65.000 eura, a nje­go­va tvrt­ka Me­ra­invest obvez­na je pla­ti­ti po­rez od oko tri mi­li­ju­na eura.

Mi­ros­lav Mi­ško­vić, nje­gov sin Mar­ko i još osam oso­ba uhi­će­ni su u pro­sin­cu 2012. go­di­ne u ok­vi­ru is­tra­ge o pri­va­ti­za­ci­ji ces­tov­nih po­du­ze­ća ko­ji­ma je, po op­tuž­ni­ci, uči­nje­na šte­ta od oko 154 mi­li­ju­na eura, a dr­žav­nom pro­ra­ču­nu Sr­bi­je 4,3 mi­li­ju­na eura. Mi­ros­lav Mi­ško­vić je u pri­tvo­ru bio do 23. sr­p­nja 2013., os­lo­bo­đen je na­kon jam­s­tva od 12 mi­li­ju­na eura, re­kord­nog u sr­p­skom pra­vo­su­đu, a privremeno mu je odu­ze­ta pu­tov­ni­ca i za­bra­nje­no na­pu­šta­nje bo­ra­vi­šta.

Mar­ko Mi­ško­vić bio je u kuć­nom pri­tvo­ru, ali mu je elek­tro­nič­ki nad­zor uki­nut na­kon što je po­lo­žio jam­s­tvo od 3,3 mi­li­ju­na eura za obra­nu sa slo­bo­de.

PD

Mi­ros­lav Mi­ško­vić, vlas­nik Del­ta Hol­din­ga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.