Eu­ro­pa spo­ri­je ‘ra­đa’ star­tu­pe vred­ni­je od mi­li­jar­du do­la­ra

La­ni stvo­re­no 10 tak­vih tvrt­ki, tri ma­nje ne­go 2014.

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Lon­don Iako Eu­ro­pa gu­bi ko­rak u pro­duk­ci­ji star­tu­pa vred­ni­jih od mi­li­jar­du do­la­ra - ta­ko­zva­nih “jed­no­ro­ga” - ta vr­sta tvrt­ki sa Sta­rog kon­ti­nen­ta ge­ne­ri­ra snaž­ni­je pri­ho­de od ame­rič­kih kon­ku­re­na­ta, po­ka­zu­ju naj­no­vi­ja is­tra­ži­va­nja. Po­da­ci ko­je je pri­ku­pio GP Bul­l­ho­und, bri­tan­ska inves­ti­cij­ska ban­ka, po­ka­zu­ju da se u Eu­ro­pi la­ni stvo­ri­lo 10 “jed­no­ro­ga”, dok ih je go­di­nu ra­ni­je bi­lo 13.

U Ame­ri­ci se na­la­zi­lo 30 no­vih star­tu­pa vred­ni­jih od mi­li­jar­du do­la­ra dok je Azi­ja do­pri­ni­je­la s njih 19. Listu europ­skih “jed­no­ro­ga” i da­lje pre­dvo­di šved­ski Spo­tify s vri­jed­noš­ću od 8,5 mi­li­jar­di do­la­ra. Me­đu­tim, iako europ­ski “jed­no­ro­zi” za­os­ta­ju po bro­ju za ame­rič­ki­ma, mo­gu se po­hva­li­ti znat­no “zdra­vi­jim” pri­ho­di­ma. Na­ime, pro­sje­čan europ­ski “jed­no­rog” go­diš­nje upri­ho­đu­je 315 mi­li­ju­na do­la­ra, dvos­tru­ko vi­še od ame­rič­kog ko­ji ima pri­ho­de od 129 mi­li­ju­na do­la­ra. Naj­vi­še “jed­no­ro­ga” na­la­zi se u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, njih 18. Kao dru­go naj­broj­ni­je sta­ni­šte sli­je­di Šved­ska, pa Nje­mač­ka te Fran­cu­ska.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.