PASSERA ĆE BI­TI NO­VI ŠEF UNICRE­DI­TA?

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Biv­ši ta­li­jan­ski mi­nis­tar in­dus­tri­je Cor­ra­do Passera je­dan je od kan­di­da­ta ko­je u ban­ci UniCre­dit raz­ma­tra­ju za no­vog iz­vr­š­nog di­rek­to­ra, ka­zao je u po­ne­dje­ljak iz­vor bli­zak ključ­nom di­oni­ča­ru naj­ve­će ta­li­jan­ske ban­ke po imo­vi­ni. Ta­li­jan­ski list Il Fat­to Qu­iti­di­ano iz­vi­jes­tio da će UniCre­dit u pe­tak za iz­vr­š­nog di­rek­to­ra ime­no­va­ti Pa­sse­ru, ko­ji je 2011. oti­šao s duž­nos­ti iz­vr­š­nog di­rek­to­ra u kon­ku­rent­skoj ban­ci In­te­si San­pa­olo ka­ko bi na vr­hun­cu duž­nič­ke kri­ze u euro­zo­ni pre­uzeo mi­nis­tar­sku duž­nost u vla­di ta­daš­njeg pre­mi­je­ra Ma­ri­ja Mon­ti­ja. U UniCre­di­tu ni­su že­lje­li ko­men­ti­ra­ti na­pi­se, a Passera je os­tao ne­dos­tu­pan.

REUTERS

Biv­ši mi­nis­tar Cor­ra­do Passera

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.