FBiH pro­da­je 45,49% Sa­ra­je­vo osi­gu­ra­nja

Utr­ka Kao po­ten­ci­jal­ni kup­ci spo­mi­nju se ASA osi­gu­ra­nje, naj­ve­ći osi­gu­ra­va­telj u re­gi­ji Tri­glav osi­gu­ra­nje, te Sa­va Re, dru­ga naj­ve­ća osi­gu­ra­va­telj­ska ku­ća u ju­go­is­toč­noj Eu­ro­pi

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Da­nas će se na Sa­ra­jev­skoj bur­zi odr­ža­ti draž­ba 45,49% dr­žav­nog udje­la u Sa­ra­je­vo osi­gu­ra­nju, što je pr­va od pla­ni­ra­nih pro­da­ja vla­di­nih ma­njin­skih udje­la u po­du­ze­ći­ma na bur­zi. Pre­ma me­dij­skim na­ga­đa­nji­ma, za­ni­ma­nje za ku­po­vi­nu pa­ke­ta di­oni­ca je ve­li­ko. Sa­ra­je­vo osi­gu­ra­nja sve do pr­vog tro­mje­se­čja ove go­di­ne ima­lo je li­der­sku po­zi­ci­ju na tr­ži­štu osi­gu­ra­nja u BiH u iz­no­su pre­mi­je i ni­je čud­no da su u tr­ci za pre­uzi­ma­nje broj­ne osi­gu­ra­va­ju­će ku­će iz zem­lje i re­gi­je.

Kao po­ten­ci­jal­ni kup­ci naj­češ­će se spo­mi­nju do­ma­će ASA osi­gu­ra­nje i naj­ve­ći osi­gu­ra­va­telj u re­gi­ji Tri­glav osi­gu­ra- nje, te dru­ga naj­ve­ća osi­gu­ra­va­telj­ska ku­ća u ju­go­is­toč­noj Eu­ro­pi Sa­va Re. Pre­ma iz­vje­šta­ji­ma slo­ven­skih me­di­ja, Sa­vu Re na su­dje­lo­va­nje na draž­bi na­go­va­ra Eu­rop­ska ban­ka za ob­no­vu i ra­zvoj (EBRD), ko­ja je ma­njin­ski vlas­nik te osi­dru­ge gu­ra­va­ju­će gru­pe. Pro­da­je se 2,108.469 di­oni­ca Sa­ra­je­vo osi­gu­ra­nja, a po­nu­đe­na ci­je­na je 12,99 KM (oko 52 ku­ne) po di­oni­ci. Mo­že se ku­pi­ti is­klju­či­vo ci­je­li pa­ket po­nu­đe­nih di­oni­ca. Ci­je­na di­oni­ce Sa­ra­je­vo osi­gu­ra­nja na Sa­ra­jev­skoj bur­zi već du­že vri­je­me je sta­bil­na, a po­čet­kom tjed­na iz­no­si­la je 9 KM (oko 36 ku­na) po di­oni­ci.

Obja­va pri­va­ti­za­ci­je Sa­ra­je­vo osi­gu­ra­nja iz­a­zva­la je nes­ta­bil­nost u kom­pa­ni­ji, jer je du­go­go­diš­nji di­rek­tor Mid­hat Ter­zić dao os­tav­ku ko­ju je obraz­lo­žio “osob­nim raz­lo­zi­ma”, ia­ko se u po­li­tič­kim kru­go­vi­ma na­ga­đa da je po­ve­za­na s pri­va­ti­za­ci­jom s ko­jom se on ne sla­že.

PD

Dr­ža­va tra­ži oko 52 ku­ne po di­oni­ci Sa­ra­je­vo osi­gu­ra­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.