Mlje­ka­ra BIZ i 16 far­me­ra kon­tra ve­li­kih ot­kup­lji­va­ča

Rat za neo­vis­nost Pri­tis­nu­ti ni­skim ot­kup­nim ci­je­na­ma, udru­ži­li se pro­izvo­đa­či mli­je­ka, po­mo­ći će im i Etič­na ban­ka

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BOŽICA BABIĆ bo­zi­ca.ba­bic@pos­lov­ni.hr

Udru­ga Si­men­ta­lac i mlje­ka­ra BIZ os­ni­va­ju za­dru­gu ko­jom će pos­ta­ti neo­vis­ni od ot­kup­lji­va­ča i tr­go­va­ca

Obi­telj­ska mlje­ka­ra BIZ iz po­že­ške Zlat­ne do­li­ne, ku­tje­vač­ka Udru­ga Si­men­ta­lac i Za­dru­ga za etič­no fi­nan­ci­ra­nje (ZEF) zdru­ži­li su svo­je po­ten­ci­ja­le u za­jed­nič­kom pro­jek­tu na­zva­nom crowd­fun­ding kam­pa­nja Ra­dim mli­je­ko ko­ji su u če­t­vr­tak pred­sta­vi­li sta­nov­ni­ci­ma hr­vat­ske me­tro­po­le uz slo­gan Uži­na na Cvjet­nom.

Na­mje­ra ovog ‘tro­lis­ta’ je skre­nu­ti po­zor­nost jav­nos­ti na pro­ble­ma­ti­ku sve ugro­že­ni­jeg sek­to­ra mlje­kar­stva, po­bur­ze se­bi­ce ma­lih pro­izvo­đa­ča, te is­to­dob­no mo­ti­vi­ra­ti i gra­đans­tvo i po­du­zet­nič­ke struk­tu­re da do­na­ci­ja­ma kroz kam­pa­nju ko­ja će tra­ja­ti do 15. sr­p­nja nov­ča­nim pri­lo­zi­ma da­ju pot­po­ru mlje­ka­ri, od­nos­no po­dr­že de­se­tak so­ci­jal­nih pro­gra­ma i ti­me omo­gu­će ops­kr­bu mli­je­kom i mli­ječ­nim pro­izvo­di­ma za ne­ko­li­ko us­ta­no­va i puč­kih ku­hi­nja na za­gre­bač­kim adre­sa­ma ko­je skr­be o ugro­že­nim po­pu­la­cij­skim sku­pi­na­ma.

Cilj pro­jek­ta je pri­ku­pi­ti 150 ti­su­ća ku­na ko­je će mlje­ka­ra BIZ inves­ti­ra­ti u ob­no­vu di­je­la pos­tro­je­nja uz obve­zu da ti­je­kom idu­ćih mje­se­ci oda­bra­nim so­ci­jal­nim pro­gra­mi­ma dnev­no dos­tav­lja asor­ti­man iz svo­je po­nu­de, a do­na­ci­je je mo­gu­će os­tva­ri­ti pu­tem web plat­for­me(www.zef. hr/ra­di­mo­mli­je­ko).

Hr­vat­ski sek­tor mlje­kar­stva na ko­lje­ni­ma je o če­mu naj­bo­lje svje­do­či po­da­tak da je u 2015. ot­kup­lje­no tek 513.000 to­na mli­je­ka, od­nos­no 1000 to­na ma­nje od ot­ku­pa re­ali­zi­ra­nog 2002. dok je broj gos­po­dar­sta­va ko­ja se ba­ve pro­izvod­njom mli­je­ka u tom raz­dob­lju pao sa 65 ti­su­ća na tek 9948.

Ovom ne­ga­tiv­nom po­vrat­ku u proš­lost ku­mo­va­li su du­gi ro­ko­vi pla­ća­nja i ni­ska ot­kup­na ci­je­na mli­je­ka ko­ja se da­nas vr­ti oko 2,2 do 2,4 ku­ne za ki­lo­gram uz pro­cje­nu i dalj­njeg uru­ša­va­nja s ob­zi­rom da su la­ni na ra­zi­ni EU uki­nu­te pro­izvod­ne kvo­te.

Udruživanje i pro­izvod­nja asor­ti­ma­na ve­će do­da­ne vri­jed­nos­ti uz or­ga­ni­zi­ra­nje i vlas­ti­te ma­lo­pro­da­je, po modelu ko­ji već de­set­lje­ći­ma us­pješ­no nje­gu­ju aus­trij­ski far­me­ri, rješenje je i za mala hrvatska gospodarstva ko­ja su us­pje­la op­s­ta­ti u ovoj mli­ječ­noj kal­va­ri­ji. Udru­ga Si­men­ta­lac i mlje­ka­ra BIZ u za­vr­š­noj su fa­zi pro­ved­be tog kon­cep­ta, na­mje­ra­va­ju os­no­va­ti za­dru­gu ko­jom će za­okru­ži­ti pro­izvod­ni cik­lus te pos­ta­ti neo­vis­ni od cje­nov­nog pri­ti­ska ot­kup­lji­va­ča, mlje­kar­ske in­dus­tri­je ali i tr­go­va­ca. Si­men­ta­lac okup­lja 16 pro­izvo­đa­ča mli­je­ka s go­diš­njom ko­li­či­nom oko pet mi­li­ju­na ki­lo­gra­ma svje­žeg mli­je­ka.

“Mi ima­mo go­le­mo is­kus­tvo u pro­izvod­nji mli­je­ka, u BIZu ima­ju od­lič­ne re­zul­ta­te u pre­ra­di pa udru­ži­va­njem mo­že­mo bi­ti još bo­lji,” ka­že upra­vi­telj Si­men­tal­ca Mi­ros­lav Ko­vač. O učin­ku po­ve­zi­va­nja uop­će ne dvo­ji, no ne­za­do­vo­ljan je tro­mom dr­žav­nom ad­mi­nis­tra­ci­jom ko­ja im ko­či pla­no­ve.

UDRUŽIVANJE PO MODELU AUSTRIJSKIH FAR­ME­RA RJEŠENJE JE I ZA MALA HRVATSKA GOSPODARSTVA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.