Hrvatska bi u ICT sek­to­ru mo­gla za­pos­li­ti 50.000 lju­di

Izvoz struč­nja­ka Po­djed­nak broj sva­ke go­di­ne iz­a­đe na tr­ži­šte ra­da i na­pus­ti zem­lju

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SAŠA PAPARELLA

Sa­mo po­lo­vi­ca od 1500 stu­de­na­ta ko­ji go­diš­nje za­vr­še in­že­njer­ske stu­di­je ra­ču­nar­stva traži po­sao, dru­gi nas­tav­lja­ju obra­zo­va­nje kroz di­plom­ske stu­di­je

Na domaće tr­ži­šte ra­da u ICTu sva­ke go­di­ne iz­a­đe is­ti broj mla­dih vi­so­ko­obra­zo­va­nih ko­li­ko ih go­diš­nje od­la­zi iz RH. O pro­ble­mi­ma u tom sek­to­ru raz­go­va­ra­li smo s Hr­vo­jem Ba­le­nom, do­pred­sjed­ni­kom HUPU­dru­ge in­for­ma­tič­ke i ko­mu­ni­ka­cij­ske dje­lat­nos­ti i čla­nom upra­ve Otvo­re­nog uči­li­šta Al­ge­bra.

Ve­će kvo­te ni­su rješenje

“Is­ti­na je da in­že­njer­ske stu­di­je ra­ču­nar­stva, ko­ji ge­ne­ri­ra­ju stra­te­ški naj­važ­ni­je lju­de za teh­no­lo­ški sek­tor, go­diš­nje za­vr­ša­va tek 1500 stu­de­na­ta, no sa­mo po­lo­vi­ca iz­la­zi na tr­ži­šte ra­da. Na ža­lost, zna­čaj­no vi­še od po­lo­vi­ce mla­dih na sve­uči­liš­nim stu­di­ji­ma nas­tav­lja obra­zo­va­nje kroz do­dat­ne dvi­je go­di­ne obra­zo­va­nja tj. di­plom­ske stu­di­je, dok kroz in­že­njer­ske struč­ne stu­di­je uglav­nom iz­la­ze sprem­ni već na­kon tri go­di­ne. Za­mjen­ski po­ten­ci­jal za ra­zvoj hr­vat­skog IT sek­to­ra ge­ne­ri­ra se kroz druš­tve­ne stu­di­je kao što je pos­lov­na in­for­ma­ti­ka ili in­že­njer­ske stu­di­je ma­te­ma­ti­ke”, ka­že Ba­len.

“Či­nje­ni­ca je da jav­na sve­uči­li­šta ni­su pri­la­go­di­la nas­tav­ne pro­gra­me bo­lonj­skom sus­ta­vu, ni­ti su kao stra­te­ški cilj pos­ta­vi­la smanjenje vre­me­na stu­di­ra­nja, uz po­ve­ća­nje kva­li­te­te zna­nja pr­vos­tup­ni­ka.

To je iz­vor ne­kon­ku­rent­nos­ti hr­vat­skog IT sek­to­ra, ali i ne­po­treb­nog op­te­re­će­nja po­rez­nih obvez­ni­ka. U kon­ku­rent­nim eu­rop­skim zem­lja­ma, go­to­vo 70 posto mla­dih iz­la­zi sprem­no na tr­ži­šte ra­da već na­kon tri go­di­ne stu­di­ja”, objaš­nja­va Ba­len. Tvr­di da rješenje ni­su ve­će upis­ne kvo­te, jer one bi, u da­naš­njem sus­ta­vu u ko­jem vi­še od 40 posto mla­dih ne za­vr­ša­va STEM stu­di­je, po­ve­ća­le ne­učin­ko­vi­tost.

“Pos­to­ji jed­nos­tav­no rješenje ko­je bi mo­glo bi­ti pre­sud­no za po­di­za­nje kva­li­te­te i kom­pe­ti­tiv­nos­ti na­šeg obra- zov­nog sus­ta­va. Na akre­di­ti­ra­nim IT stu­di­ji­ma go­diš­nje os­ta­je ne­po­pu­nje­no 640 upis­nih mjes­ta za ko­je Za­kon o zna­nos­ti i vi­so­kom obra­zo­va­nju pre­dvi­đa mo­guć­nost fi­nan­ci­ra­nja.

Ri­ječ je o mjes­ti­ma na stu­di­ji­ma na vi­so­kim ško­la­ma i ve­le­uči­li­šti­ma ko­ja se sa­ma, u su­rad­nji s ro­di­te­lji­ma i tvrt­ka­ma, bri­nu o fi­nan­ci­ra­nju stu­de­na­ta, neo­vis­no o dr­žav­nom pro­ra­ču­nu. S ob­zi­rom na to da su in­že­nje­ri ra­ču­nar­stva struč­nja­ci ko­ji se za­poš­lja­va­ju u iz­nim­no krat­kom ro­ku, jasno je da bi za hr­vat­sko gos­po­dar­stvo i pro­ra­čun to mo­gla bi­ti od­lič­na inves­ti­ci­ja”, ka­že Ba­len. Na pi­ta­nje mo­že li uvoz ka­dro­va bi­ti rješenje, od­go­va­ra

Hr­vo­je Ba­len

HUP da su po­je­di­ne tvrt­ke već iz­ra­zi­le ta­kav in­te­res.

Stran­ci ka­ko do­dat­na mje­ra

“To ne tre­ba bi­ti pri­mar­na mje­ra, ali dok i sa­mi osje­ća­mo ‘bra­in dra­in’ na ra­zi­ni ne­ko­li­ko ti­su­ća IT struč­nja­ka go­diš­nje, dok na­ši struč­nja­ci od­la­ze u ino­zem­s­tvo a mi ra­di­mo na sti­mu­li­ra­nju mla­dih da oda­be­ru ka­ri­je­ru u ra­ču­nar­stvu ili STEM za­ni­ma­nji­ma, za­poš­lja­va­nje stra­na­ca mo­že bi­ti do­bra do­dat­na mje­ra. Kom­bi­na­ci­jom svih mje­ra i stra­te­škom ori­jen­ta­ci­jom pre­ma ICT sek­to­ru mo­gli bi smo oče­ki­va­ti nje­gov rast s pos­to­je­ćih 32.000 rad­nih mjes­ta na znat­no vi­še­re­alan cilj idu­ćih go­di­na je 50.000 za­pos­le­nih”, ka­že Ba­len.

U kon­ku­rent­nim eu­rop­skim zem­lja­ma go­to­vo 70% mla­dih iz­la­zi sprem­no na tr­ži­šte ra­da već na­kon tri go­di­ne stu­di­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.