‘Eh, da su još po­di­gli prag obvez­ne re­vi­zi­je’

Olak­ša­nje Ma­li po­du­zet­ni­ci poz­drav­lja­ju uki­da­nje obve­ze uvo­đe­nja je­dins­tve­nog kont­nog pla­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Jed­na od glav­nih pri­mje­da­ba ko­je su pri­li­kom lanj­skog do­no­še­nja Za­ko­na o ra­ču­no­vod­stvu iz­no­si­li (ma­li) po­du­zet­ni­ci od­no­si­la se na obve­zu uvo­đe­nja je­dins­tve­nog ok­vir­nog kont­nog pla­na. Dok je biv­ša Vla­da na njih od­go­vo­ri­la od­go­dom pri­mje­ne te obve­ze za po­če­tak 2017., teh­nič­ka Vla­da u sri­je­du je pred­lo­ži­la nje­zi­no pot­pu­no mi­ca­nje. Ka­ko je pre­ma pos­to­je­ćim odred­ba­ma pre­dvi­đe­no da od­bo­ri za stan­dar­de fi­nan­cij­skog iz­vje­šta­va­nja do kra­ja lip­nja mo­ra­ju do­ni­je­ti taj kont­ni plan, pred­lo­že­ne iz­mje­ne na iz­gla­sa­va­nje idu po hit­nom pos­tup­ku. One će ba­rem ma­lo olak­ša­ti ži­vot za vi­še od 100.000 hr­vat­skih po­du­zet­ni­ka, is­ti­če mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić.

Je­dins­tve­ni kont­ni plan, is­ti­na, pri­do­no­si kva­li­te­ti ra­ču­no­vod­stve­nih po­da­ta­ka za sta­tis­tič­ke svr­he te olak­ša­va kon­tro­lu po­rez­nim ti­je­li­ma, no on bi zna­čio i do­dat­no tro­škov­no op­te­re­će­nje po­du­zet­ni­ka, što zbog sof­tver­skih in­ter­ven­ci­ja, što zbog an­ga­ži­ra­nja ad­mi­nis­tra­ci­je. Poz­drav­lja­ju­ći taj po­tez teh­nič­ke Vla­de, po­du­zet­nik Pe­tar Lo­vrić je do­dao: “Eh, da su još po­di­gli prag za obvez­nu re­vi­zi­ju za ma­le po­du­zet­ni­ke”. Oni su čes­to i vlas­ni­ci i di­rek­to­ri i pi­ta­nje je če­mu im slu­ži re­vi­zi­ja, ka­že. Bo­lje bi bi­lo fo­ku­si­ra­ti se na ja­ča­nje ulo­ge po­rez­nog sa­vjet­niš­tva.

M.M./PIX

Ma­lo lak­še pos­lo­va­nje za 100.000 po­du­zet­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.