Mlje­ka­ru od tri mi­li­ju­na eura po­di­ći će u Ple­ter­ni­ci

Am­bi­ci­oz­ni Za­jed­nič­ki pro­jekt BIZ-a i Si­men­tal­ca po­du­pri­jet će i Etič­na ban­ka

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­ime, pr­va fa­za ula­ga­nja ko­ju na­mje­ra­va­ju os­tva­ri­ti kroz za­jed­nič­ki pro­jekt traži 1,5 do dva mi­li­ju­na ku­na. Pla­ni­ra­li su uze­ti kre­dit uz pot­po­ru re­sor­nog Mi­nis­tar­stva po­ljo­pri­vre­de i jam­s­tvo HAMAGa. Me­đu­tim, ni biv­ši ni ak­tu­al­ni mi­nis­tar ni­su iz­ra­di­li stra­te­ški ok­vir za agrar pa HAMAG us­kra­ću­je jam­s­tvo.

“Ni­je nam dru­ge ne­go za­lo­ži­ti vlas­ti­tu imo­vi­nu iako će­mo po tom modelu pu­no skup­lje pla­ća­ti ka­ma­tu”, iz­no­si Ko­vač pro­blem ko­ji je gla­vo­bo­lja za broj­na po­ljo­pri­vred­na gospodarstva.

I Bo­žo Boš­njak, vlas­nik mlje­ka­re BIZ, os­no­va­ne 1994., ko­ja da­nas za­poš­lja­va 30 rad­ni­ka te na dan pre­ra­di od 5 do 5,5 ti­su­ća ki­lo­gra­ma mli­je­ka, ima ve­li­ka oče­ki­va­nja od za­jed­nič­kog pro­jek­ta. Pri­je če­ti­ri go­di­ne, pri­sje­ća se, iako mu je kroz IPARD pro­gram odo­bren pro­jekt za no­vu mlje­ka­ru, odus­tao je.

“Sta­nje na tr­ži­štu bi­lo je već ta­da dra­ma­tič­no i ni­sam se usu­dio sam ući u no­vu inves­ti­ci­ju iako sam imao pri­prem­lje­nu do­ku­men­ta­ci­ju”, iz­no­si. Vje­ru­je da će no­va mlje­ka­ra, pro­ci­je­nje­na na tri mi­li­ju­na eura, ipak nik­nu­ti u pos­lov­noj zo­ni u Ple­ter­ni­ci kao za­jed­nič­ki pro­jekt BIZa i Si­men­tal­ca. Ka­ko BIZ već ima se­dam trus­pješ­na go­vi­na, dis­lo­ci­ra­nih od Ri­je­ke pre­ko Po­že­ge do Osi­je­ka, pla­sman ne­će bi­ti pro­blem.

Upra­vi­telj ZEFa Go­ran Je­ras nada se da će do­na­tor­ska kam­pa­nja Ra­dim mli­je­ko bi­ti uver­ti­ra za no­ve ini­ci­ja­ti­ve. Oče­ku­je po­volj­nu re­ak­ci­ju jav­nos­ti. Vi­djet će, ka­že, na­por ma­lih mlje­ka­ra ko­ji se bo­re za op­s­ta­nak na ne­po­volj­nom tr­ži­štu, po­t­vr­di­ti važ­nost pro­izvod­nje domaće, zdra­ve hra­ne, kao i vri­jed­nost uklju­če­nih so­ci­jal­nih pro­gra­ma.

“Po­ve­zi­va­nje Si­men­tal­ca i BIZa mo­del je ko­ji će usko­ro pre­poz­na­ti i os­ta­la mala gospodarstva, po­če­ti ih sli­je­di­ti i ta­ko si osi­gu­ra­ti bu­duć­nost”, vje­ru­je Je­ras. Objaš­nja­va da je ko­nač­no ri­je­šen po­čet­ni ka­pi­tal nu­žan za rad Etič­ne ban­ke u RH, naj­av­lju­je da će pos­tu­pak re­gis­tra­ci­je bi­ti go­tov do kra­ja go­di­ne. Ta će ban­ka, či­ji će je­di­ni di­oni­čar bi­ti ZEF, iza ko­jeg da­nas sto­ji go­to­vo 600 za­dru­ga­ra, rje­ša­va­ti inves­ti­cij­ske pro­jek­te upra­vo ma­lih gos­po­dar­sta­va.

PD

Bo­žo Boš­njak, vlas­nik mlje­ka­re BIZ, na pred­stav­lja­nju kam­pa­nje u Za­gre­bu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.