‘Od­la­zi­mo jer smo pri­si­lje­ni, re­for­ma kom­pro­mi­ti­ra­na’

Kraj re­for­me? Eks­pert­na sku­pi­na ilus­tri­ra­la ka­ko je Mi­nis­tar­stvo zna­nos­ti op­s­tru­ira­lo re­for­mu obra­zo­va­nja te od­bi­ja­lo za­šti­ti­ti lju­de od pri­ti­sa­ka i pri­jet­nji smr­ću, a teh­nič­ki mi­nis­tar Šus­tar pak naj­a­vio ‘no­vi for­mat’ bu­du­će rad­ne sku­pi­ne

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - ANA BLAŠKOVIĆ

Eks­pert­na sku­pi­na za ku­ri­ku­lar­nu re­for­mu na če­lu sa Bo­ri­som Jo­ki­ćem, ko­ju je mi­nis­tar zna­nos­ti Pre­drag Šus­ter raz­ri­je­šio dan na­kon pa­da Vla­de, u če­t­vr­tak je po­ru­či­la da raz­rje­še­nje pri­hva­ća­ju te da ono ne­ma ni­kak­ve ve­ze s osob­nim raz­ra­ču­na­va­nji­ma već ti­me da je re­for­ma kom­pro­mi­ti­ra­na. “U nju smo ulo­ži­li pro­fe­si­onal­ne i osob­ne ži­vo­te i ni­kad nam ne bi pa­lo na pa­met od­stu­pi­ti da ni­smo bi­li pri­mo­ra­ni”, re­kao je Jo­kić za­hva­liv­ši svi­ma ko­ji su na pro­ce­su ra­di­li te gra­đa­niBo­ris ma na po­dr­š­ci. De­talj po de- talj Jo­kić je ilus­tri­rao ko­li­ko je Mi­nis­tar­stvo zna­nos­ti u prak­si op­s­tri­ura­lo pro­ces: od ne­iz­ra­de nor­ma­tiv­nog ok­vi­ra, za­ko­na bez ko­jih re­for­ma ne mo­že ući u eks­pe­ri­men­tal­nu fa­zu u ško­le, ne­ra­da na pov­la­če­nju odo­bre­nih eur­p­skih sred­sta­va, do od­bi­ja­nja da se lju­di ko­ji na re­for­mi ra­de za­ši­ti­te od pri­ti­sa­ka, pa i pri­jet­nji smr­ću.

“Jasno je da Mi­nis­tar­stvo u ovom sa­zi­vu ne sto­ji iza ovog pro­jek­ta i to je raz­log za­što ni­smo mo­gli nas­ta­vi­ti rad. Za­mis­li­te da u ure­đe­nim zem­lja­ma po­put Aus­tri­je ili Nor­ve­ške dr­ža­va ne sto­ji iza tak­vog pro­ce­sa i lju­di”, is­tak­nuo je Jo­kić. Na­kon pro­s­vje­da 1. lip­nja na ko­jem je 50.000 gra­đa­na po­dr­ža­lo re­for­mu dig­nuv­ši glas pro­tiv po­li­tič­kog uple­ta­nja u obra­zo­va­nje, iz­me­đu struč­ne sku­pi­ne i mi­nis­tra vi­še ni­je bi­lo kon­ta­ka­ta. “Po­li­tič­ke op­ci­je ni­su ima­le ni­ka­da utje­ca­ja na nas, ni­ti je it­ko od nas imao po­li­tič­kih am­bi­ci­ja”, is­tak­nuo je Jo­kić. Šus­tar je pak naj­a­vio da će se u rad­nu sku­pi­nu ime­no­va­ti no­vi lju­di ko­ji će ko­or­di­ni­ra­ti re­ce­zent­ski pos­tu­pak. “Ra­di se o no­vom for­ma­tu ko­ji pre­dvi­đa no­ve lju­de”, ka­zao je Šus­tar do­dav­ši da že­le obu­hva­ti­ti cje- lo­kup­ni sus­tav i “aka­dem­ski” ga oja­ča­ti. “Vra­ća­mo pro­ces u ins­ti­tu­ci­je. Ni­je vri­je­me za pre­pu­ca­va­nja, kult lič­nos­ti tre­ba bi­ti po stra­ni”, za­klju­čio je teh­nič­ki mi­nis­tar.

U pr­voj od od šest pre­vi­đe­nih di­oni­ca iz­ra­de do­ku­me­na­ta su­dje­lo­va­lo je oko 470 čla­no­va, odr­ža­no 674 fi­zič­ka i sto­ti­ne onli­ne sas­ta­na­ka, objav­lje­no 55 do­ku­me­na­ta i odr­ža­no vi­še od 400 pred­stav­lja­nja, a od pre­dvi­đe­nih 12 mi­li­ju­na ku­na utro­še­no je se­dam. U struč­noj ras­pra­vi od sre­di­ne ožuj­ka do svib­nja su­dje­lo­va­lo go­to­vo 65.000 struč­nja­ka.

Jo­kić, biv­ši vo­di­telj eks­pert­ne sku­pi­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.