Žica adut za turiste željne adrenalina

Crik­ve­nič­ka atrak­ci­ja Obrt Co­lo­sse­um iz Dram­lja obo­ga­tio tu­ris­tič­ku po­nu­du Zip Li­ne­om iz­nad mo­ra

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - ANA MARIA FILIPOVIĆ GRČIĆ

Tu­ris­tič­ka po­nu­da crik­ve­nič­ke ri­vi­je­re bo­ga­ti­ja je za još je­dan sa­dr­žaj, je­dins­tven u Eu­ro­pi: Zip Li­ne iz­nad mo­ra. Ri­ječ je o pro­jek­tu adre­na­lin­sko­ga par­ka Crikvenica i obr­ta Co­lo­sse­um iz Dram­lja.

Zip Li­neu Ka­čjak po­čet­na je toč­ka na 35 me­ta­ra nad­mor­ske vi­si­ne, du­ži­na spus­ta je 500 m, a za pre­la­zak je po­treb­no 30ak se­kun­di. Sas­to­ji se od dvi­je tra­ke, od ko­jih jed­na za­vr­ša­va na kop­nu, a dru­ga u mo­ru, a naj­av­lje­na su i pro­ši­re­nja.

Za­sad su u po­nu­di is­klju­či­vo po­je­di­nač­ni spus­to­vi, no kad stig­ne opre­ma, naj­av­lje­na je i mo­guć­nost spus­ta u pa­ro­vi­ma. Sve se vi­še tu­ris­ta od­lu­ču­je za ek­s­trem­ne spor­to­ve i ak­tiv­ne go­diš­nje od­mo­re, pa je upra­vo u to­me Ge­za Bur­kov­s­zky iz obr­ta Co­lo­sse­um pre­poz­nao pri­li­ku. “Zip Li­ne otva­ra­mo kas­ni­je ne­go što smo pla­ni­ra­li. Proš­le su nas go­di­ne us­po­ra­va­le bi­ro­krat­ske ne­pri­li­ke, no us­pje­li smo na vri­je­me ulo­vi­ti ovu tu­ris­tič­ku se­zo­nu. Pri pla­ni­ra­nju inves­ti­ci­je, za ko­ju je tre­ba­lo vi­še od 100.000 kn, u ob­zir smo uze­li sve fak­to­re ta­ko da ni­smo ori­jen­ti­ra­ni is­klju­či­vo na jed­nu sku­pi­nu tu­ris­ta već pla­ni­ra­mo pri­vu­ći sve lju­de ko­ji od­mor že­le pro­ves­ti na ne­za­bo­ra­van na­čin. Ako se ova go­di­na po­ka­že us­pješ­nom, slje­de­će pla­ni­ra­mo pro­ši­re­nje za do­dat­nih 800 me­ta­ra“, po­ru­čio je Bur­kov­s­zky.

Obrt Co­lo­sse­um otvo­ren je 2005., a s in­ten­ziv­nim ak­tiv­nos­ti­ma u smje­ru ople­me­nji­va­nja lo­kal­ne tu­ris­tič­ke po­nu­de po­če­li su 2011. Adre­na­lin­ski do­živ­ljaj spu­šta­nja niz če­lič­no uže sas­tav­ni je dio tu­ris­tič­kih po­nu­da des­ti­na­ci­ja di­ljem svi­je­ta, a Hrvatska iz­dva­ja naj­ma­nje po dvi­je stva­ri.

“Zip Li­ne Ka­čjak nu­di je­dins­tve­no is­kus­tvo uži­va­nja u po­gle­du na po­lu­otok Ka­čjak iz no­ve per­s­pek­ti­ve. Ide­ju smo do­bi­li iz ino­zem­nih is­kus­ta­va i pra­će­njem tr­žiš­nih pro­mje­na. Na­da­mo se da će­mo ima­ti do­volj­no do­bre re­zul­ta­te da nas­ta­vi­mo s ra­zvo­jem u za­cr­ta­nom smje­ru”, ka­že Bur­kov­s­zky.

Di­rek­to­ri­ca Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce Crik­ve­ni­ce Ma­ri­ja­na Bi­on­dić is­ti­če da su za­do­volj­ni pro­ši­re­njem po­nu­de jer je ri­ječ o neo­bič­noj atrak­ci­ji ko­ja će pri­do­ni­je­ti po­pu­lar­nos­ti crik­ve­nič­ke ri­vi­je­re. “Inves­ti­ci­ja obr­ta Co­lo­sse­um doš­la je u pra­vo vri­je­me. Oče­ku­je­mo da će ova tu­ris­tič­ka se­zo­na bi­ti na ra­zi­ni lanj­ske“, ka­že Bi­on­dić.

PD

Po­čet­na je toč­ka na 35 m, du­ži­na spus­ta je 500 m, a pri­je­đe se za 30-ak se­kun­di

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.