Dvi­je tre­ći­ne hr­vat­skih tvrt­ki ne uvo­de ino­va­ci­je

Is­tra­ži­va­nje Ino­va­tiv­na su go­to­vo dva od tri ve­li­ka po­du­ze­ća, ne­što ma­nje od po­lo­vi­ce sred­njih i ne­što ma­nje od tre­ći­ne ma­lih

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ne­što vi­še od tre­ći­ne hr­vat­skih po­du­ze­ća ino­vi­ra, a dvi­je tre­ći­ne ne uvo­di ino­va­ci­je, po­ka­zu­je is­tra­ži­va­nje Dr­žav­nog za­vo­da za sta­tis­ti­ku.

U raz­dob­lju 20122014. go­di­na 35,2% posto od an­ke­ti­ra­nih 4498 po­du­ze­ća uve­lo je ba­rem jed­nu od ino­va­ci­ja. Ino­va­tiv­na su go­to­vo dva od tri ve­li­ka po­du­ze­ća, ne­što ma­nje od po­lo­vi­ne sred­njih i ne­što ma­nje od jed­ne tre­ći­ne ma­lih. Ino­va­cij­ske ak­tiv­nos­ti češ­će su kod pro­izvod­nih po- du­ze­ća: ino­va­ci­ju je uve­lo njih 41%, dok je kod us­luž­nih po­du­ze­ća ino­va­ci­ju uve­lo ne­što ma­nje od tre­ći­ne.

Ma­nji je udjel ino­va­to­ra proizvoda i pro­ce­sa od ino­va­to­ra u or­ga­ni­za­ci­ji i mar­ke­tin­gu. Na­ba­va pos­tro­je­nja, opre­me, sof­tve­ra i zgra­da naj­češ­ći je oblik ino­va­cij­skih ak­tiv­nos­ti kod ve­ći­ne ino­va­to­ra proizvoda i pro­ce­sa (83,9%).

Pro­izvod­na po­du­ze­ća sklo­ni­ja su vlas­ti­tim ak­tiv­nos­ti­ma is­tra­ži­va­nja i ra­zvo­ja te ak­tiv­nos­ti­ma di­zaj­na, a us­luž­na na­ba­vi raz­li­či­tih obli­ka zna­nja na tr­ži­štu, kao što su pro­vje­re­ni pos­tup­ci (knowhow), dje­la za­šti­će­na autor­skim pra­vom, pa­ten­ti­ra­ni i ne­pa­ten­ti­ra­ni iz­u­mi te dru­ge vr­ste zna­nja.

Struk­tu­ra iz­da­ta­ka za ino­va­cij­ske ak­tiv­nos­ti u 2014. go­di­ni po­ka­zu­je da je naj­vi­še po­tro­še­no na na­ba­vu pos­tro­je­nja, opre­me, sof­tve­ra i zgra­da, a na­kon to­ga na vlas­ti­te ak­tiv­nos­ti is­tra­ži­va­nja i ra­zvo­ja.

Ne­ino­va­tiv­na po­du­ze­ća se, pre­ma raz­lo­gu ne­uvo­đe­nja ino­va­cij­skih ak­tiv­nos­ti, mo­gu po­di­je­li­ti na ona ko­ja ni­su ima­la uvjer­ljiv raz­log za uvo­đe­nje ino­va­ci­ja i ona ko­ja su ima­la na­mje­ru, ali su za­pre­ke bi­le pre­ve­li­ke. Od po­du­ze­ća ko­ja ni­su ima­la mo­ti­va­ci­ju za uvo­đe­nje ino­va­ci­ja, naj­važ­ni­ji čim­be­nik za ne­ino­va­tiv­nost je sla­ba po­traž­nja za ino­va­ci­ja­ma na tr­ži­štu, dok s dru­ge stra­ne naj­ve­ći udjel po važ­nos­ti pre­pre­ka u uvo­đe­nju ino­va­cij­skih ak­tiv­nos­ti u po­du­ze­ći­ma ima­ju te­ško­će u do­bi­va­nju dr­žav­ne pot­po­re ili su­bven­ci­je za ino­va­ci­je.

FOTOLIA

Ino­vi­ra ne­što vi­še od tre­ći­ne po­du­ze­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.