Pri­je­voz­ni­ci­ma sma­nje­ni tro­ško­vi, no i da­lje su ne­kon­ku­rent­ni

HGK Pro­mi­je­nje­na pro­ce­du­ra upi­sa KOD-a 95 u vo­zač­ku, ali os­ta­ju pro­ble­mi ni­skih kvo­ta, sku­pe ces­ta­ri­ne, teh­nič­ki...

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­greb Hrvatska gos­po­dar­ska ko­mo­ra (HGK) i nje­zi­na udru­že­nja ces­tov­no­ga te­ret­nog i put­nič­kog pro­me­ta iz­bo­ri­li su se za pro­mje­nu pro­ce­du­re upi­sa KODa 95 u vo­zač­ku do­zvo­lu, či­me su pri­je­voz­ni­ci­ma sma­nje­ni tro­ško­vi, po­seb­no oni­ma ko­ji obav­lja­ju me­đu­na­rod­ni pri­je­voz. Na­ime, pre­ma od­lu­ci MUPa, na sna­zi od 15. lip­nja, pro­fe­si­onal­nom vo­za­ču ko­ji pod­ne­se zah­tjev za iz­da­va­nje no­ve vo­zač­ke do­zvo­le ne­će se odu­zi­ma­ti i po­ni­šta­va­ti obra­zac pos­to­je­će, ako joj ni­je is­te­kao rok va­že­nja, sve do pre­uzi­ma­nja no­ve vo­zač­ke. “Ovo je iz­u­zet­no bit­no pri­je­voz­ni­ci­ma ko­ji obav­lja­ju me­đu­na­rod­ni pri­je­voz, jer su do­sad zbog upi­si­va­nja KODa 95 mo­ra­li mi­je­nja­ti vo­zač­ku, što je do­dat­ni tro­šak, a s pri­vre­me­nom po­t­vr­dom do iz­da­va­nja no­ve, ko­ja je ta­ko­đer tro­šak, ni­su mo­gli ra­di­ti iz­van RH”, ka­že di­rek­to­ri­ca Sek­to­ra za pro­met HGK Lju­bi­ca Her­ceg.

Do­da­je ka­ko je to po­zi­ti­van ko­rak, no da bi dr­ža­va tre­ba­la ulo­ži­ti do­dat­ne na­po­re da bi pri­je­voz­ni­ci bi­li kon­ku­rent­ni. Pri­je sve­ga, tre­ba odo­bri­ti ve­će kvo­te za stra­ne vo­za­če i po­ti­ca­je za za­poš­lja­va­nje. Ko­mo­ra pro­cje­nju­je da je Hrvatska pro­tek­lih ne­ko­li­ko go­di­na iz­gu­bi­la oko 1000 pro­fe­si­onal­nih vo­za­ča, pa je odo­bre­na kvo­ta od 70 vo­za­ča u ovoj go­di­ni iz­nim­no ni­ska. Za­uzi­ma se i za no­vi sus­tav na­pla­te ces­ta­ri­na na auto­ces­ta­ma, vi­nje­te za gos­po­dar­ski seg­ment vo­zi­la ili do­dat­ni po­pust stal­nim ko­ris­ni­ci­ma. Ape­li­ra i na omo­gu­ća­va­nje po­vra­ta di­je­la tro­ša­ri­na da bi se po­tak­nu­lo pri­je­voz­ni­ke da go­ri­vo ku­pu­ju u Hr­vat­skoj te na uki­da­nje pre­ven­tiv­nih teh­nič­kih pre­gle­da vo­zi­la i obve­zu ho­mo­lo­ga­ci­je no­vih i rab­lje­nih vo­zi­la pro­izve­de­nih u EU.

U ne­ko­li­ko go­di­na iz­gu­bi­li 1000 pro­fe­si­onal­nih vo­za­ča

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.