Tvrt­ka iz Me­dvo­da ponovno pro­izvo­di To­mo­sov mo­ped

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pro­izvod­nja mo­pe­da To­ri u tvrt­ki Čreš­nik tre­ba­la bi po­če­ti za tri tjed­na, a u pr­voj fa­zi na mon­ta­ži će ra­di­ti de­se­tak rad­ni­ka

Kom­pa­ni­ja Čreš­nik iz Me­dvo­da po­kraj Ljub­lja­ne pri­je go­di­nu da­na ot­ku­pi­la je li­cen­ci­ju za pro­izvod­nju ne­ka­da po­pu­lar­nih To­mo­so­vih mo­pe­da mar­ke To­ri. Ma­ke­don­skoj po­šti već su pro­da­li 120 mo­pe­da, slje­de­će go­di­ne že­le ih pro­izves­ti 2000, a u dalj­njem ra­zvo­ju že­le za su­rad­nju pri­vu­ći ne­ku slo­ven­sku tvrt­ku, pi­še Dnev­nik.

“Ot­ku­pi­li smo li­cen­ci­ju i po­če­li pri­pre­me za pro­izvod­nju, a ma­ke­don­ska po­šta na­ru­či­la je pr­vih 120 mo­pe­da”, re­kao je na pre­zen­ta­ci­ji pla­no­va Bo­š­tjan Vi­do­vič, di­rek­tor i vlas­nik kom­pa­ni­je ko­ja se do­sad ba­vi­la tr­go­vi­nom i pro­da­jom po­lov­nih vo­zi­la.

Pro­izvod­nja bi tre­ba­la po­če­ti za tri tjed­na, a u pr­voj fa­zi na mon­ta­ži mo­pe­da ra­dit će pet do de­set rad­ni­ka.

“Za ove mo­pe­de pos­to­ji ve­li­ko za­ni­ma­nje u zem­lja­ma biv­še Ju­gos­la­vi­je, u Ma­đar­skoj i Ukra­ji­ni”, re­kao je Vi­do­vič, do­da­ju­ći da slje­de­će go­di­ne na­mje­ra­va­ju pro­izves­ti oko 2000 vo­zi­la, da bi za dvi­je go­di­ne pro­izve­li 5000 mo­pe­da. Iz ino­zem­s­tva će uvo­zi­ti sa­mo one di­je­lo­ve za To­ri­ja ko­ji se ne pro­izvo­de u Slo­ve­ni­ji, a mon­ti­rat će se u Me­dvo­da­ma. Pr­vi mo­de­li To­mo­so­vog To­ri­ja, či­ji je kons­truk­tor To­ne Ri­felj, na tr­ži­šte su iz­ba­če­ni 1984. Pro­izvo­dio se do 2005., jed­no vri­je­me od dij elo­va s Taj­va­na. Ra­ču­na se da je pro­da­no oko 35.000 ko­ma­da, ma­nja ko­li­či­na čak i u SAD.

Tre­nut­ni mo­del To­ri­ja, ko­ji se pro­da­je po ci­je­ni od 1400 eura, ra­zvi­jen je kao vo­zi­lo za raz­li­či­te potrebe tr­ži­šta i ku­pa­ca, kao što je dos­tav­na služ­ba, po­šta ili šu­ma­ri. Mo­ped je, pre­ma Vi­do­vi­če­vim ri­je­či­ma, pri­la­go­đen zah­tjev­nim te­re­ni­ma i oprem­lje­na pre­ma zah­tje­vi­ma ku­pa­ca, ta­ko da je mo­gu­će ins­ta­li­ra­ti raz­li­či­tu opre­mu, od štit­ni­ka za no­ge, pre­ko vje­tro­bran­skog stak­la, do dr­ža­ča za ve­li­ke vre­će ili raz­li­či­te ku­ti­je za pri­je­voz te­re­ta.

Mo­pe­di pos­ti­žu naj­ve­ću br­zi­nu od 25 ki­lo­me­ta­ra na sat, za što ni­je po­treb­na re­gis­tra­ci­ja, dok vo­zač ne tre­ba ka­ci­gu, a nu­dit će se i mo­del ko­ji pos­ti­že 45 ki­lo­me­ta­ra na sat, za ko­ji je po­treb­na re­gis­tra­ci­ja, a ka­ci­ga je obvez­na. Mo­tor ima ugra­đen če­tve­ro­tak­t­ni agre­gat od dva ki­lo­va­ta s ruč­nim mje­nja­čem i če­ti­ri stup­nja pri­je­no­sa. Agre­gat je Hon­din, kao i pri­je­nos­ni sus­tav.

PD

Pr­vi mo­pe­di bit će is­po­ru­če­ni ma­ke­don­skoj po­šti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.