Laž­ni ADAC-ovi teg­lja­či va­ra­ju po Sr­bi­ji

Pre­va­ran­ti Vo­zi­la s ADAC-ovim lo­gom po­jav­lju­ju se na mjes­tu ne­sre­će i ob­ma­nju­ju vlas­ni­ke ošte­će­nih auto­mo­bi­la

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Vo­za­či bi tre­ba­li bi­ti kraj­nje sum­nji­ča­vi, ako im po­moć u ino­zem­s­tvu, osim u sje­ver­noj Ita­li­ji i Hr­vat­skoj, do­đe s na­iz­gled pra­vim ADAC-ovim vo­zi­lom, a ne part­ner­skim

Naj­ve­ći europ­ski auto­mo­bil­ski klub – Au­to­mo­to sa­vez Nje­mač­ke ( ADAC) ko­ji bro­ji 20,000.000 čla­no­va, upo­zo­rio je sve čla­no­ve na svo­joj služ­be­noj in­ter­net stra­ni­ci da ih u Sr­bi­ji vre­ba­ju laž­ne teg­ljač­ke služ­be ko­je se pred­stav­lja­ju kao nji­ho­vi part­ne­ri. Zbog to­ga ADAC za slje­de­će raz­dob­lje pre­po­ru­ča iz­be­ga­va­nje Ko­ri­do­ra 10. ko­ji pro­la­zi kroz Sr­bi­ju.

Na­ime, pre­va­ran­ti se pred­stav­lja­ju kao su­rad­ni­ci ADACa i po­ku­ša­va­ju od žr­ta­va ne­sre­ća na ces­ti iz­vu­ći no­vac. Ka­ko je na­ve­de­no u pri­op­će­nju ADACa, u slu­ča­ju ne­sre­će na pu­tu, po­seb­no bi tre­ba­li bi­ti oprez­ni tu­ris­ti u Ma­đar­skoj i Sr­bi­ji, jav­lja por­tal eKa­pi­ja.

Laž­no pred­stav­lja­nje

Nje­mač­ki autok­lub ADAC sa­mo u sje­ver­noj Ita­li­ji i u Hr­vat­skoj, is­klju­či­vo u Is­tri, ima an­ga­ži­ra­na svo­ja vo­zi­la i svo­je za­pos­le­ni­ke s obi­ljež­jem ADAC klu­ba. Vo­zi­la pre­va­ra­na­ta su uglav­nom žu­ta kao i ori­gi­nal­na i čak ima­ju is­pi­san i ADACov lo­go, dok se vo­za­či pred­stav­lja­ju kao “Zlat­ni an­đe­li”.

Zbog to­ga pri­je­va­ra na pr­vi po­gled ni­je uoč­lji­va, me­đu­tim, vo­za­či bi tre­ba­li bi­ti kraj­nje sum­nji­ča­vi, ako po­moć u in­zem­s­tvu, osim u sje­ver­noj Ita­li­ji i Hr­vat­skoj, do­đe s na­iz­gled pra­vim ADACo­vim vo­zi­lom, a ne s ugo­vor­nim part­ne­rom. Ka­da je ri­ječ o Sr- bi­ji, je­di­ni služ­be­ni part­ner ADACa je Au­to­mo­to sa­vez Sr­bi­je (AMSS).

“Sa­vje­tu­je­mo da u slu­ča­ju ne­sre­će vo­za­či u na­če­lu pr­vo kon­tak­ti­ra­ju broj +49 89 22 22 22 za po­moć u ino­zem­s­tvu. Nad­lež­na pos­ta­ja za hit­ne po­zi­ve u ino­zem­s­tvu an­ga­ži­rat će u tom slu­ča­ju lo­kal­nog part­ne­ra ili teg­ljač­ku služ­bu. Vo­zač teg­ljač­ke služ­be ko­ji je do­bio na­log uvi­jek zna ime i član­ski broj oso­be ko­ja traži po­moć i na taj na­čin mo­že se iden­ti­fi­ci­ra­ti kao oso­ba ko­ja obav­lja us­lu­ge za ADAC. Vo­za­či bi po­seb­no tre­ba­lo bi­ti oprez­ni ako se ne­po­sred­no na­kon ne­sre­će zau- sta­vi teg­ljač­ko vo­zi­lo i po­nu­di po­moć. U tom slu­ča­ju pre­po­ru­ka je da se nas­ta­la šte­ta pr­vo pri­ja­vi pos­ta­ji za po­moć u ino­zem­s­tvu i da se če­ka­ju dalj­nje oba­vi­jes­ti.

Ako ni­je mo­gu­će os­tva­ri­ti te­le­fon­sku ve­zu s ADACom pu­tem mo­bil­nog te­le­fo­na pre­po­ru­ka je da svo­je vo­zi­lo za­klju­ča­te i da se uda­lji­te od nje­ga ne­ko­li­ko me­ta­ra. Pre­va­ran­ti u svo­ja vo­zi­la za te­gle­nje čes­to ugra­đu­ju elek­tron­ske ome­ta­če, ko­ji pre­ki­da­ju te­le­fon­sku mre­žu”, na­ve­de­no je u pri­op­će­nju ADACa.

Za­nim­lji­vo je da je AMSS još pri­je go­di­nu da­na već upo­zo­ra­vao na pro­ble­me s laž­nim ADACo­vim teg­lja­či­ma vo­zi­la. “Zbog za­šti­te, ne sa­mo onih ko­ji su čla­no­vi, već i svih mo­to­ri­zi­ra­nih gra­đa­na iz Sr­bi­je i ino­zem­s­tva, Au­to­mo­to sa­vez Sr­bi­je či­ni ve­li­ke na­po­re da suz­bi­je laž­no pred­stav­lja­nje po­je­di­na­ca ko­ji nu­de us­lu­ge po­mo­ći na ces­ta­ma. Ob­ma­nju­ju­ći gra­đa­ne part­ner­skim lo­go­ti­pi­ma, pa i lo­go­ti­pi­ma AMSSa, ko­je ne­za­ko­ni­to pos­tav­lja­ju na svo­ja vo­zi­la, pro­uz­ro­či­li su broj­ne pro­ble­me ko­ji su re­zul­ti­ra­li lo­šom kak­vo­ćom us­lu­ga i ne­za­do­volj­stvom ve­li­kog bro­ja lju­di, što je ne­do­pus­ti­vo. Us­to, pre­po­ru­ka ADACa za za­obi­la­že­nje Sr­bi­je mo­gla bi iz­a­zva­ti gu­bit­ke od ne­ko­li­ko sto­ti­na mi­li­ju­na eura, ko­je dr­ža­va na­pla­ću­je za tro­ša­ri­ne za go­ri­vo, ces­ta­ri­nu kroz Sr­bi­ju, i os­ta­le tro­ško­ve”, na­vo­di se u pri­op­će­nju AMSSa.

Ak­ci­ja uk­la­nja­nja va­ra­li­ca

AMSS je već pro­veo op­sež­nu ak­ci­ju uk­la­nja­nja laž­nih teg­ljač­kih služ­bi sa sr­p­skih ces­ta, uz pot­po­ru pra­vo­sud­nih or­ga­na, ka­ko bi na pra­vi na­čin za­šti­tio sve one ko­ji se na­đu u si­tu­aci­ji da im je po­treb­na po­moć na ces­ti. Sto­ga po­zi­va­ju nad­lež­ne or­ga­ne, a pri­je sve­ga MUP, JP Pu­te­ve Sr­bi­je i Po­rez­nu upra­va da se uklju­če u ak­ci­ju ka­ko bi suz­bi­li pre­va­ran­te na glav­nim ces­ta­ma Sr­bi­je.

PD

Pri­je­va­ru je na pr­vi po­gled te­ško uoči­ti jer laž­na ADAC-ova vo­zi­la pot­pu­no na­li­ku­ju pra­vim

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.