Tre­ba sli­je­di­ti sno­ve, ali i do­bro pro­uči

Sr­ce ili ra­zum? Uko­li­ko mo­tiv za upi­si­va­nje ne­kog stu­di­ja ni­je unu­tar­nji, mo­že do­ći do du­žeg stu­di­ra­nja, lo­ši­jeg pro­sje­ka i na kraj

Poslovni Dnevnik - - HRVATSKA PAMET HRVATSKOJ - BORIVOJE DOKLER

Ve­lik broj stu­de­na­ta u Hr­vat­skoj upi­su­je fa­kul­te­te za ko­je mis­le da će im osi­gu­ra­ti za­pos­le­nje ili za ko­je ima­ju uvje­te, a ne one ko­je us­tva­ri že­le, je­dan je od za­klju­ča­ka is­tra­ži­va­nja o mla­di­ma ko­je je pro­veo Ins­ti­tut za druš­tve­na is­tra­ži­va­nja u Za­gre­bu. Ko­li­ko to u ko­nač­ni­ci utje­če na mo­ti­vi­ra­nost od­nos­no us­pjeh na fa­kul­te­tu, upi­ta­li smo Mir­nu Ko­ri­čan Laj­t­man, Pro­gram­sku di­rek­to­ri­cu MBA Uprav­lja­nje ljud­skim po­ten­ci­ja­li­ma u Za­gre­bač­koj ško­li eko­no­mi­je i ma­na­ge­men­ta (ZŠEM). “Ve­li­ka je po­ve­za­nost iz­me­đu unu­tar­nje že­lje i unu­tar­njih mo­ti­va s ko­nač­nim us­pje­hom. Kad se ba­vi­te ne­čim što vas za­ni­ma ne per­ci­pi­ra­te da uop­će ula­že­te pre­tje­ra­ni na­por, a vri­je­me naj­češ­će br­zo pro­la­zi. S dru­ge stra­ne, kad ra­di­te ne­što jer mo­ra­te us­mje­re­ni ste na sve mo­gu­će raz­lo­ge zbog ko­jih to ne bi tre­ba­li ra­di­ti, od­nos­no te­ško vam je mo­ti­vi­ra­ti se i fo­ku­si­ra­ti. Ovo vri­je­di za ljud­sku mo­ti­va­ci­ju neo­vis­no o rad­nja­ma i ak­tiv­nos­ti­ma pa se ta­ko mo­že i pri­mi­je­ni­ti na stu­di­ra­nje.

Uko­li­ko mo­tiv za upi­si­va­nje ne­kog stu­di­ja ni­je unu­tar­nji, od­nos­no ni­je in­te­res za te­ma­ti­ku stu­di­ja po­s­lje­di­ca to­ga mo­že bi­ti du­že vri­je­me stu­di­ra­ka­ni­ca za nas­ta­vu Ve­le­uči­li­šta Bal­ta­zar Za­pre­šić Ana Sk­le­dar Ma­ti­je­vić ta­ko­đer sma­tra da je mo­ti­va­ci­ja stu­de­na­ta je­dan od ključ­nih čim­be­ni­ka za us­pješ­nost stu­di­ra­nja, iako je oda­bir fa­kul­te­ta ko­ji mo­že osi­gu­ra­ti za­pos­le­nje vr­lo ra­ci­ona­lan iz­bor. “Mo­ti­va­ci­ja je pri­je sve­ga osob­na stvar sva­ko­ga stu­den­ta, no obra­zov­ne us­ta­no­ve, kao i sa­mi nas­tav­ni­ci mo­gu uči­ni­ti mno­go na po­di­za­nju ra­zi­ne mo­ti­vi­ra­nos­ti stu­de­na­ta. Na­ime, mo­gu se po­tru­di­ti po­nu­di­ti ino­va­tiv­ne obli­ke nas­ta­ve, uklju­či­ti stu­den­te u iz­van­nans­tav­ne ak­tiv­nos­ti i, na­rav­no, po­nu­di­ti prak­su kao jasno po­vez­ni­cu s nji­ho­vim bu­du­ćim za­ni­ma­njem”, is­ti­če pro­de­ka­ni­ca Ve­le­uči­li­šta Bal­ta­zar. A da je u ži­vo­tu naj­važ­ni­je ba­vi­ti se onim či­me se vo­li­te ba­vi­ti, pa ta­ko i stu­di­ra­ti, sma­tra Go­ran Lu­bu­rić, pro­de­kan za nas­ta­vu i stu­den­te u Vi­so­koj

Ti­na Ba­le­no­vić

Uniqa osiguranje pos­lov­noj ško­li Za­greb. “U stvar­nom svi­je­tu ima onih ko­ji su u is­toj vr­sti pos­la fi­nan­cij­ski us­pješ­ni i onih ko­ji to ni­su. Ako uži­va­te u ono­me što ra­di­te, ve­li­ka je vje­ro­jat­nost da će­te u to­me i pos­ta­ti us­pješ­ni. Ako je net­ko upi­sao ne­ki fa­kul­tet sa­mo za­to što že­li za­ra­di­ti vi­še nov­ca, ne­ka pa­ra­lel­no otvo­ri po­du­ze­će i poč­ne tr­go­va­ti, jer će ta­ko pri­je no­vac za­ra­di­ti. Tren­do­vi se mi­je­nja­ju, ne­ke di­plo­me su, u smis­lu pos­lov­nih pri­li­ka, atrak­tiv­ni­je od dru­gih, no go­to­vo ni­ti je­dan po­sao ni­je vje­čan u uvje­ti­ma br­zih teh­no­lo­ških pro­mje­na”, is­ti­če Go­ran Lu­bu­rić. Di­rek­to­ri­ca Uprav­lja­nja ljud­skim re­sur­si­ma u Za­gre­bač­koj ban­ci Bi­lja­na Lju­ban kao po­seb­no važ­no is­ti­če pro­fe­si­onal­no in­for­mi­ra­nje i us­mje­ra­va­nje. “Naj­ve­ći dio naj­bo­ljih go­di­na svo­jeg ži­vo­ta pro­ve­de­no u ra­du, pa je važ­no da ra­di­mo ono što nas za­ni­ma i u če­mu smo us­pješ­ni. Za­ni­ma­nje, od­nos­no po­sao ko­jim se ba­vi­mo, odre­đu­je naš so­ci­jal­ni i ma­te­ri­jal­ni sta­tus, oko­li­nu u ko­joj ži­vi­mo, lju­de s ko­ji­ma se dru­ži­mo, slo­bod­no vri­je­me s ko­jim ras­po­la­že­mo… Važ­no je pro­fe­si­onal­no in­for­mi­ra­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.