Črn­kas se pred­sta­vio na kon­fe­ren­ci­ji ko­ju je u Bruxel­le­su or­ga­ni­zi­rao An­drej Plen­ko­vić

Poslovni Dnevnik - - HRVATSKA PAMET HRVATSKOJ - MARTA DUIĆ

An­drej Plen­ko­vić, pot­pred­sjed­nik Od­bo­ra za vanj­ske pos­lo­ve Eu­rop­skog par­la­men­ta, or­ga­ni­zi­rao je u su­rad­nji s Cen­trom Wil­fri­ed Mar­tens u Europ­skom par­la­men­tu kon­fe­ren­ci­ju ‘Učin­ci po­li­ti­ka EUa za za­poš­lja­va­nje mla­dih’, na ko­joj je pred­stav­ljen EU pro­jekt Črn­kas Čr­no­me­rec pos­lov­ni klub. Ri­ječ je o pro­jekt ko­jem je Grad Za­greb no­si­telj, a pro­vo­di se u part­ner­stvu s Ins­ti­tu­tom za struč­no usa­vr­ša­va­nje mla­dih i Eu­rop­skim sa­vje­tom za men­tor­stvo i co­ac­hing.

Na kon­fe­ren­ci­ji se oku­pi­lo vi­še od sto­ti­nu su­di­oni­ka me­đu ko­ji­ma su bi­li i pred­stav­ni­ci Eu­rop­ske ko­mi­si­je, Vla­de Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske, Gra­da Za­gre­ba, Re­vi­zor­skog su­da, Eu­rop­skog par­la­men­ta te ni­za europ­skih or­ga­ni­za­ci­ja i me­đu­na­rod­nih nev­la­di­nih udru­ga spe­ci­ja­li­zi­ra­nih za pi­ta­nja mla­dih

Mar­ko Pa­vić i Lu­ka Bog­dan, vo­di­te­lji pro­jek­ta Črn­kas – Čr­no­me­rec Pos­lov­ni klub s Ins­ti­tu­ta za struč­no usa­vr­ša­va­nje mla­dih i He­le­na Be­us, vo­di­te­lji­ca odje­la za mla­de Gra­da Za­gre­ba pred­sta­vi­li su re­zul­ta­te kon­kret­nog eu­rop­skog pro­jek­ta ‘Črn­kas’ ko­ji je fi­nan­ci­ran sred­stvi­ma Eu­rop­skog so­ci­jal­nog fon­da sa 73.000 eura i su­fi­nan­ci­ran sred­stvi­ma Gra­da Za­gre­ba, a us­mje­ren je na os­po­sob­lja­va­nje mla­dih za ula­zak na tr­ži­šte ra­da.

An­drej Plen­ko­vić is­tak­nuo je da ak­tiv­ne mje­re Eu­rop­ske ko­mi­si­je kroz Jam­s­tva za mla­de te sred­stva iz Eu­rop­skog so­ci­jal­nog fon­da po­ma­žu na­po­ri­ma hr­vat­ske Vla­de u okol­nos­ti­ma ka­da nezaposlenost mla­dih ko­ja iz­no­si 39 posto pred­stav­lja kru­pan so­ci­jal­ni i gos­po­dar­ski pro­blem zem­lje. Kao član Od­bo­ra za pro­ra­ču­ne, na­gla­sio je ka­ko se u ok­vi­ru ras­pra­va o europ­skom pro­ra­ču­nu kon­ti­nu­ira­no za­la­že za po­ve­ća­nje sred­stva za mla­de, mo­bil­nost i za­poš­lja­va­nje una­toč dru­gim iz­a­zo­vi­ma s ko­ji­ma se su­sre­će EU.

“Na­kon glo­bal­ne fi­nan­cij­ske i gos­po­dar­ske kri­ze na ra­zi­ni ci­je­le EU u 2013. bi­lo je oko 5,6 mi­li­ju­na ne­za­pos­le­nih mla­dih, dok ih je da­nas oko 4,2 mi­li­ju­na, što zna­či da su mje­re Ko­mi­si­je po­mo­gle go­to­vo mi­li­jun i pol mla­dih u EU da pris­tu­pe tr­ži­štu ra­da”, po­ru­čio je Plen­ko­vić.

S ob­zi­rom na to da je Hrvatska i da­lje tre­ća zem­lja u EU po ne­za­pos­le­nos­ti mla­dih i is­pred nas su sa­mo Grč­ka i Špa­njol­ska, Plen­ko­vić je oci­je­nio nuž­nim dalj­nji an­ga­žman Ko­mi­si­je i dr­ža­va čla­ni­ca ko­je tre­ba­ju ra­di- ti na stva­ra­nju po­ti­caj­ni­jeg pos­lov­nog okru­že­nja, kao i pri­la­god­bi obra­zov­nih sus­ta­va re­al­nim po­tre­ba­ma tr­ži­šta ra­da s ci­ljem rje­ša­va­nja du­go­traj­ne ne­za­pos­le­nos­ti mla­dih uz pro­mo­vi­ra­nje ino­va­ci­ja, po­du­zet­niš­tva i sa­mo­za­poš­lja­va­nja.

U sklo­pu ove kon­fe­ren­ci­je, Plen­ko­vić je ugos­tio i dva­de­se­tak mla­dih su­di­oni­ka eu­rop­skog pro­jek­ta ‘Črn­kas Čr­no­me­rec Pos­lov­ni klub’, a na kon­fe­ren­ci­ji su, uz zas­tup­ni­ka Plen­ko­vi­ća, su­dje­lo­va­li i za­mje­ni­ca na­čel­ni­ce u Op­ćoj upra­vi Eu­rop­ske ko­mi­si­je za za­poš­lja­va­nje Ani­ta Vel­la, po­moć­ni­ca mi­nis­tri­ce ra­da u Vla­di Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske Ka­ta­ri­na Ivan­ko­vić Kne­že­vić, Mi­ljen­ko Sed­lar, za­mje­nik pro­čel­ni­ce Ure­da za pro­jek­te i pro­gra­me Eu­rop­ske uni­je Gra­da Za­gre­ba te Eo­in Drea, struč­njak za po­li­ti­ku mla­dih i za­poš­lja­va­nje iz Centra Wil­fri­ed Mar­tens.

“Pre­zen­ti­ra­li smo naš pro­jekt Črn­kas Čr­no­me­rec pos­lov­ni klub, pu­tem ko­jeg smo 120 mla­dih edu­ci­ra­li za tr­ži­šte ra­da, a njih 45 posto je naš­lo po­sao mje­sec da­na na­kon za­vr­šet­ka ra­di­oni­ce”, ka­že Mar­ko Pa­vić.

Lu­ka Bog­dan is­ti­če ka­ko je cilj pro­jek­ta po­mo­ći mla­di­ma da od ono ma­lo rad­nih mjes­ta ko­li­ko ih se stva­ra u Hr­vat­skoj, mla­di do­bi­ju što vi­še. “Na­rav­no, ka­da eko­no­mi­ja kre­ne na bo­lje, bit će i vi­še rad­nih mjes­ta, ali mi do ta­da mo­ra­mo os­na­ži­ti mla­de”, sma­tra Bog­dan. Mi­ljen­ko Sed­lar go­vo­rio je o ak­tiv­nos­ti­ma za za­poš­lja­va­nje mla­dih na ra­zi­ni Gra­da Za­gre­ba, us­pješ­no pro­ve­de­nim EU pro­jek­ti­ma te o učin­ci­ma pro­ved­be pro­gra­ma Ko­mi­si­je na lo­kal­noj ra­zi­ni s ak­cen­tom na Hr­vat­sku. Ka­ta­ri­na Ivan­ko­vić Kne­že­vić pre­zen­ti­ra­la je mje­re za­poš­lja­va­nja mla­dih te je iz­ra­zi­la za­do­volj­stvo što je Hrvatska do­bi­la akre­di­ta­ci­ju za ko­ri­šte­nje Eu­rop­skog so­ci­jal­nog fon­da i ti­me osi­gu­ra­la us­pješ­no pov­la­če­nje sred­sta­va za za­poš­lja­va­nje i so­ci­jal­nu uklju­če­nost mla­dih.

Ani­ta Vel­la je is­tak­nu­la glav­ne iz­a­zo­ve pri pro­ved­bi Jam­s­tva za mla­de u Hr­vat­skom ko­je su u kon­tek­s­tu spe­ci­fič­nih pre­po­ru­ka Eu­rop­ske ko­mi­si­je za Hr­vat­sku za za­poš­lja­va­nje mla­dih u ok­vi­ru Eu­rop­skog se­mes­tra. Iz­dvo­ji­la je vi­so­ku ra­zi­nu ne­za­pos­le­nos­ti mla­dih, po­se­bi­ce onih s re­la­tiv­no sla­bi­je ra­zvi­je­nim vje­šti­na­ma po­treb­nim za ula­zak na tr­ži­šte ra­da. Do­da­la je da je za Hr­vat­sku bit­na i teh­nič­ka im­ple­men­ta­ci­ja pro­gra­ma na na­ci­onal­noj ra­zi­ni te bo­lje pra­će­nje mla­dih iz­van sus­ta­va za­pos­le­nja i obra­zo­va­nja, a ko­je bi u Hr­vat­sku tre­ba­lo bi­ti uve­de­no slje­de­će go­di­ne. Za­klju­či­la je ka­ko će zna­čaj­ni­je i du­go­roč­ne učin­ke bi­ti mo­gu­će pos­ti­ći je­di­no po­bolj­ša­nji­ma u obra­zov­nom sus­ta­vu i ak­tiv­nim mje­ra­ma za­poš­lja­va­nja mla­dih.

SANJIN STRUKIĆ/PIXSELL

Lu­ka Bog­dan i Mar­ko Pa­vić, vo­di­te­lji pro­jek­ta Črn­kas

PD

Na kon­fe­ren­ci­ji su bi­li pred­stav­ni­ci raz­nih me­đu­na­rod­nih or­ga­ni­za­ci­ja i udru­ga

PD

Plen­ko­vić sa su­di­oni­ci­ma kon­fe­ren­ci­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.