Kroz na­tje­ca­nje per­s­pek­tiv­ne in­že­nje­re pri­pre­ma­li za kva­li­te­tan rad u stvar­noj oko­li­ni

Poslovni Dnevnik - - HRVATSKA PAMET HRVATSKOJ - ANA MARIA FILIPOVIĆ GRČIĆ

Uza­gre­bač­kom Mu­ze­ju su­vre­me­ne umjet­nos­ti (MSU) 10. lip­nja je odr­ža­no re­gi­onal­no stu­dent­sko na­tje­ca­nje či­me je oz­na­čen i služ­be­ni za­vr­še­tak pro­jek­ta SIM(P)ATIC PLC+ Chal­len­ge 2016. Ri­ječ je o pro­jek­tu ko­ji je ini­ci­ra­la stu­dent­ska udru­ga EESTEC, a po­dr­ža­li fa­kul­te­ti elek­tro­teh­ni­ke u Hr­vat­skoj, Slo­ve­ni­ji i Sr­bi­ji te Si­emens, a ko­je­mu je cilj mla­dim i per­s­pek­tiv­nim bu­du­ćim in­že­nje­ri­ma pru­ži­ti de­talj­ni­ji uvid u pro­ble­ma­ti­ku s ko­jom se in­že­nje­ri su­sre­ću. Na­rav­no, po­se­ban na­gla­sak u ci­je­loj pri­či stav­ljen je upra­vo na što bo­lju pri­pre­mu mla­dih u is­tra­ži­va­nju tr­ži­šta ra­da te na što kva­li­tet­ni­ju pri­pre­mu za rad u stvar­noj oko­li­ni.

Tom su pri­li­kom u MSU oda­bra­na tri po­bjed­nič­ka ti­ma, po je­dan iz sva­ke zem­lje. Po­bjed­nič­ki tim iz Hr­vat­ske či­ne Ivan Lon­čar, An­tun Sku­rić, Mi­len­ko Ša­po­nja i Jer­ko To­lić s Fa­kul­te­ta elek­tro­teh­ni­ke i ra­ču­nar­stva u Za­gre­bu te su – kao i po­bjed­nič­ki ti­mo­vi iz dru­gih ze­ma­lja – na­gra­đe­ni vi­šed­nev­nim struč­nim po­sje­tom Si­emen­so­vih re­fe­ren­ci u Be­ču. Za­vid­no zna­nje u po­dru­čju in­dus­trij­ske auto­ma­ti­za­ci­je su po­ka­za­li i slo­ven­ski tim ko­ji či­ne Marija Iva­nov­ska, Ti­len Pu­gelj i Ma­tej Pe­ter­ka te Mi­lan Utvić, Ma­ti­ja Ve­ljić i Ivan Uj­čić iz Be­ogra­da. Upra­vo su pred­stav­ni­ci Sr­bi­je osvo­ji­li naj­vi­še bo­do­va u fi­na­lu te su pro­gla­še­ni re­gi­onal­nim po­bjed­ni­ci­ma.

Na­tje­ca­nje SIM(P)ATIC PLC+ Chal­len­ge 2016 za­po­če­lo je kao bes­plat­na struč­na ra­di­oni­ca ko­ja se u ožuj­ku i trav­nju odr­ža­va­la na FERu u Za­gre­bu te na is­to­vr­s­nim fa­kul­te­ti­ma u Be­ogra­du i Ljub­lja­ni. Pod­sje­ti­mo, pr­vi krug ra­di­oni­ce u Hr­vat­skoj odr­žao se od 21. ožuj­ka do 17. trav­nja 2016. go­di­ne. Do po­čet­ka trav­nja odr­žan je te­orij­ski dio ra­di­oni­ce u sklo­pu ko­jeg su sve­uči­liš­ni pre­da­va­či s Fa­kul­te­ta elek­tro­teh­ni­ke i ra­ču­nar­stva odr­ža­li pre­da­va­nja te za­da­li za­da­tak, dok su in­že­nje­ri iz in­dus­tri­je su­di­oni­ci­ma pru­ži­li uvid u pro­ble­ma­ti­ku ra­da u in­dus­tri­ji, opi­sa­li do­sa­daš­nje vlas­ti­to is­kus­tvo ra­da u in­dus­tri­ji i pri­sut­ne upoz­na­li s broj­nim dru­gim te­ma­ma ve­za­nim uz stru­ku. Pre­da­vač­ki tim na ra­di­oni­ci či­ni­li su izv. prof. dr. sc. Ma­rio Va­šak ko­ji na FERu odr­ža­va te­ča­je­ve za rad s PLCo­vi­ma, prof. dr. sc. Stje­pan Bog­dan (ZARI), doc. dr. sc. Da­mir Su­mi­na, doc. dr. sc. Igor Er­ceg i doc. dr. sc. Ma­rio Vra­žić (ZESA) te pre­da­va­či iz Si­emen­sa i nji­ho­vih so­lu­ti­on part­ne­ra. U prak­tič­nom di­je­lu ra­di­oni­ce, od­nos­no rje­ša­va­nju za­da­ta­ka od 23. ožuj­ka do 17. trav­nja, su­di­oni­ci su pri­mi­je­ni­li ste­če­na zna­nja za rje­ša­va­nje slo­že­nog pro­blem­skog za­dat­ka. Pro­blem­ski za­da­tak rje­ša­van je u Si­emen­so­vom pro­gram­skom okru­že­nju Tia Por­tal V13, ko­ji je za sve stu­den­te osi­gu­rao Si­emens. Svi su­di­oni­ci do­bi­li su cer­ti­fi­kat o su­dje­lo­va­nju ko­ji će kas­ni­je mo­ći pri­lo­ži­ti uz ži­vo­to­pis. Po za­vr­šet­ku cje­lo­kup­nog na­tje­ca­nja, stu­dent­ski ti­mo­vi ri­je­ši­li su za­da­tak ko­jim su se naj­bo­lja tri ti­ma po zem­lji kva­li­fi­ci­ra­la za re­gi­onal­no fi­na­le u Za­gre­bu. U ok­vi­ru ove za­vr­š­ni­ce na­tje­ca­nja fi­na­lis­ti su 10. lip­nja pred­stav­lja­li rješenje do­dat­nog di­je­la za­dat­ka. Svaki tim je imao 10 mi­nu­ta na ras­po­la­ga­nju za pre­zen­ta­ci­ju i 5 mi­nu­ta za od­go­vo­re na pi­ta­nja ži­ri­ja. Ži­ri je bio sas­tav­ljen od de­vet čla­no­va i to od po jed­nog pred­stav­ni­ka fa­kul­te- ta, Si­emen­sa i Si­emen­so­vog part­ne­ra iz sva­ke zem­lje. Svaki član ži­ri­ja ocje­nji­vao je ti­mo­ve u če­ti­ri­ma ka­te­go­ri­ja­ma (iz­u­zev čla­no­va ži­ri­ja ko­ji su iz is­te zem­lje kao i tim) pa je u ko­nač­ni­ci 6 čla­no­va ži­ri­ja ocje­nji­va­lo svaki tim. Re­dos­li­jed pre­zen­ta­ci­ja na­prav­ljen je slu­čaj­nim oda­bi­rom, ti­mo­vi ni­su bi­li u pri­li­ci slu­ša­ti iz­la­ga­nja dru­gih ti­mo­va ka­ko ne bi bi­lo u pred­nos­ti, a sve pre­zen­ta­ci­je su odr­ža­ne na en­gle­skom je­zi­ku.

“U ok­vi­ru pro­jek­ta SIM(P)ATIC PLC+ Chal­len­ge 2016 pro­ak­tiv­nim stu­den­ti­ma s na­gla­še­nim in­te­re­som za po­dru­čje in­dus­trij­ske auto­ma­ti­za­ci­je nu­di­mo mo­guć­nost te­orij­ske na­do­grad­nje zna­nja o ra­du s pro­gra­mir­lji­vim lo­gič­kim kon­tro­le­ri­ma (PLC) te pru­ža­mo mo­guć­nost usa­vr­ša­va­nja ovih zna­nja na prak­tič­nim za­da­ci­ma. Po­dr­ška pro­jek­ti­ma ko­ji po­ti­ču ra­zvoj struč­nih i prak­tič­nih zna­nja bu­du­ćih in­že­nje­ra s ovog po­dru­čja od ve­li­ke je važ­nos­ti Si­emen­su kao kom­pa­ni­ji ko­ja je du­go­roč­no stra­te­ški us­mje­re­na na po­dru­čja auto­ma­ti­za­ci­je, elek­tri­fi­ka­ci­je i di­gi­ta­li­za­ci­je”, po­ru­či­la je Iva­na Ilić, di­rek­to­ri­ca di­vi­zi­ja PD i DF Si­emen­sa Hrvatska.

Osim prak­tič­nih za­da­ta­ka pred­stav­lje­nih na da­naš­njem fi­na­lu, ti­je­kom pro­tek­lih mje­se­ci u ok­vi­ru pro­jek­ta sve­uči­liš­ni pre­da­va­či s fa­kul­te­ta u svim tri­ma zem­lja­ma stu­den­ti­ma odr­ža­li pre­da­va­nja te­mat­skog sa­dr­ža­ja ko­ji ni­je obu­hva­ćen nas­tav­nim ku­ri­ku­lu­mom te pre­da­va­nja o pro­jek­t­nim za­da­ci­ma, dok su in­že­nje­ri iz in­dus­tri­je pru­ži­li uvid u pro­ble­ma­ti­ku ra­da u in­dus­tri­ji i opi­sa­li do­sa­daš­nje vlas­ti­to is­kus­tvo ra­da u in­dus­tri­ji, sve u ci­lju po­ti­ca­nja iz­vr­s­nos­ti kod stu­de­na­ta iz po­dru­čja elek­tro­teh­ni­ke i nji­ho­ve pri­pre­me za tr­ži­šte ra­da.

DAVOR VIŠNJIĆ/PIXSELL

Su­di­oni­ci fi­na­la re­gi­onal­nog na­tje­ca­nja is­pred za­gre­bač­kog MSU-a

ŽARKO BAŠIĆ/PIXSELL

Svaki tim je imao na ras­po­la­ga­nju de­set mi­nu­ta za pre­zen­ta­ci­ju pred ži­ri­jem

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.