Za­ba pro­du­ži­la su­rad­nju s eStu­den­tom ko­ja tra­je već 12 go­di­na

No­vi ugo­vor Za­gre­bač­ka ban­ka i da­lje će stu­den­ti­ma po­ma­ga­ti da sprem­ni­je do­če­ka­ju ula­zak na tr­ži­šte ra­da

Poslovni Dnevnik - - HRVATSKA PAMET HRVATSKOJ - BORIVOJE DOKLER

Za­gre­bač­ka ban­ka pot­pi­sa­la je no­vi ugo­vor o su­rad­nji s eStu­den­tom – stu­dent­skom udru­gom ko­ja po­ve­zu­je naj­bo­lje stu­den­te i naj­bo­lja po­du­ze­ća, ka­ko bi im pru­ži­la no­va is­kus­tva, zna­nja i pri­li­ke. Kroz ovo stra­te­ško part­ner­stvo Za­ba su­dje­lu­je u ra- zli­či­tim pro­jek­ti­ma i stu­dent­skim na­tje­ca­nji­ma u or­ga­ni­za­ci­ji eStu­den­ta pra­ti stu­den­te, men­to­ri­ra ih, po­du­pi­re ih u nji­ho­vim pro­jek­ti­ma te u ko­nač­ni­ci po­ma­že da sprem­ni­je do­če­ka­ju ula­zak na tr­ži­šte ra­da.

Su­rad­nja s eStu­den­tom tra­je već 12 go­di­na i Za­ba je još uvi­jek po­nos­ni stra­te­ški part­ner ove udru­ge. “U dva­na­est go­di­na su­rad­nje s eStu­den­tom pro­mi­je­ni­la su se mno­ga li­ca i na­či­ni ra­da i s jed­ne i s dru­ge stra­ne, ali ra­zi­na su­rad­nje je uvi­jek jed­na­ko kva­li­tet­na. Sret­ni smo uvi­jek ka­da ra­di­mo sa stu­den­ti­ma, ali ka­da su­ra­đu­je­mo s jed­nom ta­ko oz­bilj­nom, do­bro or­ga­ni­zi­ra­nom i po­zi­tiv­nom eki­pom kao što su eStu­den­tov­ci, on­da po­sao ko­ji ra­di­mo pres­ta­je bi­ti obve­za i pos­ta­je za­do­volj­stvo. Na­da­mo se da nas če­ka još pu­no go­di­na us­pješ­ne su­rad­nje, za­jed­nič­kih pro­je­ka­ta, raz­mje­ne is­kus­ta­va i no­vih, za­jed­nič­kih, kre­ativ­nih ini­ci­ja­ti­va”, po­ru­či­la je Bi­lja­na Lju­ban, di­rek­to­ri­ca ljud­skih re­sur­sa Za­gre­bač­ke ban­ke.

Kroz su­rad­nju s eStu­den­tom za­pos­le­ni­ci Za­gre­bač­ke ban­ke svo­jim zna­njem i is­kus­tvom do­pri­no­se kva­li­te­ti stu­dent­skog obra­zo­va­nja. Iz go­di­ne u go­di­nu ta je su­rad­nja sve in­ten­ziv­ni­ja, a u na­red­nim go­di­na­ma cilj ju je još po­ja­ča­ti te po­ve­ća­ti ak­tiv­nos­tI u svim di­je­lo­vi­ma Hr­vat­ske. “Za­pos­le­ni­ci Za­gre­bač­ke ban­ke po­ma­žu stu­den­ti­ma kroz men­to­ri­ra­nje i us­mje­ra­va­nje stu­de­na­ta na broj­nim stu­dent­skim na­tje­ca­nji­ma i ra­di­oni­ca­ma. Na­da­mo se da će­mo i da­lje nas­ta­vi­ti su­ra­đi­va­ti sa Za­gre­bač­kom ban­kom jer stu­den­ti kroz tu su­rad­nju do­bi­va­ju pri­li­ku upoz­na­ti ban­ku i na­uči­ti vi­še o to­me ka­ko ona funk­ci­oni­ra i što sve u njoj mo­gu ra­di­ti”, po­ru­čio je je Lu­ka Šli­bar, pred­sjed­nik udru­ge eStu­dent.

Šli­bar je is­tak­nuo važ­nost po­ve­zi­va­nja tvrt­ki i ins­ti­tu­ci­ja ka­ko bi stu­den­ti do­bi­li pri­li­ku za stje­ca­nje zna­nja i vje­šti­na ko­je ne mo­gu uvi­jek do­bi­ti na fa­kul­te­tu. “Pro­ak­tiv­ni stu­den­ti ti­je­kom stu­di­ja že­le svo­je zna­nje ste­če­no na fa­kul­te­tu po­ve­za­ti i pri­mi­je­ni­ti na stvar­nim si­tu­aci­ja­ma iz prak­se”, na­gla­sio je.

Ci­je­lu udru­gu kao i sve pro­jek­te, ra­di­oni­ce i ini­ci­ja­ti­ve vo­de sa­mi stu­den­ti ko­ji po­sje­du­ju ve­li­ku mo­ti­va­ci­ju i vo­lju da po­bolj­ša­ju okru­že­nje u ko­jem ži­ve. Udru­ga sa 400 ak­tiv­nih čla­no­va dje­lu­je na Eko­nom­skom fa­kul­te­tu, Fa­kul­te­tu elek­tro­teh­ni­ke i ra­ču­nar­stva, Pri­ro­dos­lov­no­ma­te­ma­tič­kom fa­kul­te­tu, Far­ma­ce­ut­sko­bi­oke­mij­skom fa­kul­te­tu te os­ta­lim fa­kul­te­ti­ma Sve­uči­li­šta u Za­gre­bu, a pro­jek­ti udru­ge ori­jen­ti­ra­ni su na sva hrvatska sve­uči­li­šta. U pro­jek­ti­ma eStu­den­ta go­diš­nje su­dje­lu­je pre­ko 5000 stu­de­na­ta iz ci­je­le Hr­vat­ske.

Bi­lja­na Lju­ban, di­rek­to­ri­ca ljud­skih re­sur­sa Za­be i pred­sjed­nik eStu­den­ta Lu­ka Šli­bar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.