Posto ras­ta

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ki­na će u bli­skoj bu­duć­nos­ti pos­ta­ti svjet­sko sre­di­šte ro­bo­ti­za­ci­je, a u pos­ti­za­nju tog ci­lja snaž­no će se os­lo­ni­ti na eu­rop­ske kom­pa­ni­je iz sek­to­ra auto­ma­ti­za­ci­je i ro­bo­ti­ke. Na­kon što je ki­ne­ski pro­izvo­đač ku­ćan­skih apa­ra­ta Mi­dea po­nu­dio 4,5 mi­li­jar­di eura za po­ve­ća­nje udje­la sa sa­daš­njih 13 posto u nje­mač­koj Ku­ki, me­te na sta­rom kon­ti­nen­tu traži i Si­asun, vo­de­ći ki­ne­ski pro­izvo­đač in­dus­trij­skih ro­bo­ta.

Ki­ne­zi že­le ku­po­va­ti

“Ima­mo tim u Eu­ro­pi. Oni tra­že pro­izvo­đa­če ro­bo­ta, elek­tro­nič­ke kom­pa­ni­je, pro­izvo­đa­če kon­trol­nih kom­po­nen­ti. Že­li­mo ku­po­va­ti”, iz­ja­vio je pred­sjed­nik kom­pa­ni­je, Da­okui Qu u raz­go­vo­ru za Reuters na min­hen­skom saj­mu ro­bo­ti­ke Au­to­ma­ti­ca. Qu je is­tak­nuo ka­ko je cilj Si­asu­na da u slje­de­ćih pet go­di­na dig­ne iz­voz­ne pri­ho­de na 40 posto udje­la u ukup­nim pri­ho­di­ma, na­su-

po­traž­nje za ro­bo­ti­ma la­ni je za­bi­lje­že­no u Kini, a 56 posto 2014.

prot sa­daš­njih 20 posto. Ukup­na pro­da­ja Si­asu­na proš­le je go­di­ne do­se­gla 302 mi­li­ju­na do­la­ra. Ki­na je naj­ve­će svjet­sko tr­ži­šte ro­bo­ti­ke, za­hva­lju­ju­ći i vla­di­nim po­ti­ca­ji­ma ko­ji ima­ju za cilj ra­di­kal­no osu­vre­me­ni­ti teh­no­lo­gi­ju pro­izvod­nje. Tr­ži­štem vla­da­ju ja­pan­ski Fa­nuc, švi­car­ski ABB i nje­mač­ka Ku­ka. Me­đu­tim, znat­no je za­oš­tre­na i kon­ku­ren­ci­ja me­đu do­ma­ćim pro­izvo­đa­či­ma ko­ji dr­že tre­ći­nu tr­ži­šta. S dru­ge stra­ne, po­traž­nja za ro­bo­ti­ma os­la­bi­la je go­di­ne, pa je za­bi­lje­že­no tek 17 posto ras­ta, na­su­prot snaž­nih 56 posto go­di­nu ra­ni­je. “Ki­na je su­per­važ­no tr­ži­šte za ro­bo­ti­ku. Ima­ti vlas­ni­ka ko­ji do­la­zi s tog tr­ži­šta naj­vje­ro­jat­ni­je će se po­zi­tiv­no odra­zi­ti na nas”, iz­ja­vio je Ste­fan Lam­pa, pred­sjed­nik uprav­nog od­bo­ra Ku­ke.

Raz­li­či­ta br­zi­na ra­zvo­ja

Nje­mač­ka kom­pa­ni­ja već sa­da pro­da­je tre­ći­nu svo­je pro­izvod­nje u Ki­nu, a ukup­na pro­da­ja iz­no­si­la je la­ni 910 mi­li­ju­na eura. Br­zi­na ra­zvo­ja ki­ne­skog tr­ži­šta pot­pu­no je raz­li­či­ta od dru­gih di­je­lo­va svi­je­ta, is­ti­če Lam­pa. “Ov­dje go­vo­ri­mo o ins­ta­li­ra­nju sto­ti­nu ro­bo­ta u tvor­ni­cu, ta­mo go­vo­ri­mo o ins­ta­li­ra­nju 1000 ro­bo­ta”, ka­že Lam­pa. Pre­ma nje­go­vu miš­lje­nju, po­traž­nja za auto­ma­ti­za­ci­jom u Kini u bu­duć­nos­ti će se kre­ta­ti po odr­ži­vim sto­pa­ma, di­je­lom za­to jer su ki­ne­ske kom­pa­ni­je skla­pa­nje elek­tro­nič­kih kom­po­nen­ti pre­se­li­le u dr­ža­ve s jef­ti­ni­jom rad­nom sna­gom.

REUTERS

Ki­ne­skim tr­ži­štem vla­da­ju stra­ni pro­izvo­đa­či

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.