OPEC iz­gu­bio la­ni 438 mi­li­jar­di do­la­ra

Ka­tas­tro­fal­na go­di­na Pri­ho­di kar­te­la od 518 mi­li­jar­di do­la­ra naj­ni­ži su u 10 go­di­na

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Or­ga­ni­za­ci­ja ze­ma­lja iz­voz­ni­ca naf­te (OPEC) obja­vi­la je ka­ko su proš­le go­di­ne nje­zi­ne čla­ni­ce iz­gu­bi­le 438 mi­li­jar­di do­la­ra na naf­t­nim pri­ho­di­ma zbog sre­za­ne ci­je­ne ba­re­la, pre­no­si Blo­om­berg. OPEC je za­ra­dio 518,2 mi­li­jar­de do­la­ra či­me su pri­ho­di tog kar­te­la pa­li na 10go­diš­nji mi­ni­mum, sto­ji u sta­tis­tič­kom go­diš­nja­ku. Ipak, OPEC je us­pio odr­ža­ti svoj glo­bal­ni tr­žiš­ni udjel na 43 posto za­hva­lju­ju­ći po­proš­le ve­ća­nju iz­vo­za za 1,7 posto na 23,6 mi­li­ju­na ba­re­la dnev­no. Što­vi­še, OPEC je us­pio i pro­izvod­nju bla­go po­ve­ća­ti, za 0,2 posto, što je pr­vo po­ve­ća­nje pro­izvod­nje u če­ti­ri go­di­ne. Za­dr­ža­va­nje tr­žiš­nog udje­la po­naj­vi­še se mo­že za­hva­li­ti po­ve­ća­nju irač­ke pro­izvod­nje te sa­udij­skoj po­li­ti­ci is­ti­ski­va­nja kon­ku­re­na­ta.

No, pro­izvod­nju je po­ve­ća­va­la i Sa­udij­ska Ara­bi­ja, i to za go­to­vo pet posto na 10,2 mi­li­ju­na ba­re­la dnev­no. Čla­ni­ce OPECa u pro­sje­ku su po­ve­ća­va­le dnev­nu pro­izvod­nju za 400.000 ba­re­la. Me­đu­tim, po­ve­ća­nje pro­izvod­nje ipak ni­je mo­glo na­dok­na­di­ti iz­gub­lje­ne pri­ho­de zbog pa­da ci­je­na naf­te za 35 posto ti­je­kom proš­le go­di­ne. Iz­gub­lje­ni pri­ho­di re­zul­ti­ra­li su ukup­nim pro­ra­čun­skim manj­kom čla­ni­ca od 99,6 mi­li­jar­di do­la­ra. To je ujed­no i pr­vi ma­njak u riz­ni­ca­ma iz­voz­ni­ka naf­te na­kon 1998. go­di­ne. Ka­ko se od naf­te pri­je ži­vje­lo po­ka­zu­je i po­da­tak da je 2014. pro­ra­čun­ski vi­šak iz­no­sio 238,1 mi­li­jar­du do­la­ra.

FOTOLIA

Ci­je­na pa­la 35 posto

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.