‘Di­zajn pokreće ino­va­ci­je, benefiti za gos­po­dar­stvo su ogromni’

Au­tor u fo­ku­su Sum­mit kre­ativ­nih in­dus­tri­ja VAŽ­NO JE DIJELITI IS­KUS­TVA, VIDJETI TUĐE IDEJE

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - MARTA DUIĆ

Hrvatska se tre­ba vra­ti­ti kre­ativ­nom ljud­skom po­ten­ci­ja­lu, po­ru­či­la je Iva­na Ni­ko­lić Po­po­vić, pred­sjed­ni­ca stru­kov­nog klas­te­ra

Na dru­gom hr­vat­skom sum­mi­tu kre­ativ­nih i kul­tur­nih in­dus­tri­ja ne­dav­no odr­ža­nom u Za­gre­bu, na pre­da­va­nju “Au­tor u fo­ku­su” ras­prav­lja­lo se o to­me ka­ko au­tor mo­že pro­mi­je­ni­ti pa­ra­dig­mu gospodarstva, o po­ten­ci­ja­li­ma kre­ativ­nih in­dus­tri­ja, nji­ho­vu utje­ca­ju i bu­duć­nos­ti u gos­po­dar­stvu. Kre­ativ­ne in­dus­tri­je u Aus­tri­ji i Gra­zu, ovo­go­diš­njem part­ne­ru Mje­se­ca kre­ativ­nih in­dus­tri­ja u Za­gre­bu, pred­sta­vi­li su Eber­hard Sc­hrem­pf, iz­vr­š­ni di­rek­tor Cre­ati­ve In­dus­tri­es Styria i Karl Stoc­ker, vo­di­telj od­sje­ka za In­for­ma­ti­on and Exhi­bi­ti­on De­sign, Uni­ver­sity of Ap­pli­ed Sci­en­ces u Gra­zu, a kak­vo je sta­nje u Slo­ve­ni­ji po­jas­nio je Mi­ha Kli­nar, vo­di­telj pro­jek­ta Cen­tar kom­pe­ten­ci­ja za di­zajn me­nadž­ment.

“Ide­ja je da Mje­sec kre­ativ­nih i kul­tur­nih in­dus­tri­ja bu­de do­ga­đaj ko­ji će po­ka­za­ti važ­nost kul­tur­ni i kre­ativ­nih in­dus­tri­ja ko­je su na ra­zi­ni EU de­fi­ni­ra­ne kao ključ­ne u pu­tu ka bo­ljem gos­po­dar­stvu. Aus­tri­ja je do­se­gla za­vid­nu ra­zi­nu ra­zvo­ja kul­tur­nih i kre­ativ­nih in­dus­tri­ja, a, ka­ko se či­ni, Slo­ve­ni­ja je na dobrom pu­tu. U Hr­vat­skoj

Karl Stoc­ker

Uni­ver­sity of Ap­pli­ed Sci­en­ces u Gra­zu tre­ba ra­di­ti na sen­zi­bi­li­za­ci­ji te se vra­ti­ti kre­ativ­nom ljud­skom po­ten­ci­ja­lu”, po­ru­či­la je Iva­na Ni­ko­lić Po­po­vić, pred­sjed­ni­ca Hr­vat­skog klas­te­ra kon­ku­rent­nos­ti kre­ativ­nih i kul­tur­nih in­dus­tri­ja (HKKKKI).

Eber­hard Sc­hrem­pf, iz­vr­š­ni di­rek­tor Cre­ati­ve In­dus­tri­es Styria po­jas­nio je ka­ko oni na ra­zvo­ju kre­ativ­nih i kul­tur­nih in­dus­tri­ja ra­de od 2007., a u tom pro­ce­su je naj­važ­ni­ja moć i ulo­ga ino­va­ci­ja. Baš zbog tih ulo­že­nih na­po­ra Graz je ušao u UNESCOvu mre­žu kre­ativ­nih gra­do­va i no­si sta­tus gra­da di­zaj­na. Ka­ko ka­že Eber­hard Sc­hrem­pf, nit­ko u po­čet­ku ni­je vje­ro­vao da će Graz do­bi­ti tu ti­tu­lu i da će di­zajn odi­gra­ti ključ­nu ulo­gu.

Rast us­pr­kos kri­zi

“Na­pra­vi­li smo stu­di­ju o kre­ativ­nom po­ten­ci­ja­lu i na­kon to­ga je po­kre­nut Cre­ati­ve In­dus­tri­es Styria, osmiš­lje­na kao networ­king or­ga­ni­za­ci­ja ko­ja po­ve­zu­je gos­po­dar­stve­ni­ke i kre­ativ­ne i kul­tur­ne pred­stav­ni­ke. Di­zajn pokreće ino­va­ci­je, to je pro­ces ko­ji se stal­no ra­zvi­ja, a ekonomski benefiti su ogromni i to je seg­ment ko­ji ras­te una­toč kri­zi”, po­ru­ču­je Eber­hard Sc­hrem­pf, iz­vr­š­ni di­rek­tor Cre­ati­ve In­dus­tri­es Styria.

Sc­hrem­pf is­ti­če ka­ko je ri­ječ o sek­to­ru ko­ji ima 14.200 za­pos­le­nih, 4000 tvrt­ki i u 2012. je ge­ne­ri­rao 1,5 mi­li­jar­di eura pri­ho­da od pro­da­je. Od 2012. do 2014. po­ve­ćan je broj za­pos­le­nih u kul­tur­nim i kre­ativ­nim in­dus­tri­ja­ma za 10%, 1,8% no­vih pos­lov­nih mo­de­la te po­ve­ća­nje pri­ho­da od 15,5%.

“Lju­di da­nas sve vi­še že­le vlas­ti­ti po­sao, bi­ti neo­vis­ni i sve češ­će na­pu­šta­ju ve­li­ke tvrt­ke. Mi že­li­mo bi­ti hot spot kre­ativ­nih i kul­tur­nih in­dus­tri­ja, že­li­mo da se mla­di za­dr­ža­va­ju u na­šoj zem­lji kad vi­de sve te pri­li­ke i da se sma­nji od­ljev moz­go­va. Mi­si­ja nam je odr­ža­ti tu ino­va­tiv­nu i kre­ativ­nu kli­mu ko­ju smo us­pos­ta­vi­li”, ka­že Sc­hrem­pf.

U Gra­zu se od 2009. go­di­ne odr­ža­va i mje­sec di­zaj­na ko­ji je ove go­di­ne oku­pio 84 part­ne­ra, obu­hva­tio 102 do­ga­đa­nja i pred­sta­vio čak i iz­lož­bu hr­vat­skih di­zaj­ne­ra u su­rad­nji s HKKKKI-em. Is­to ta­ko, u Fran­cu­skom pa­vi­ljo­nu u Stu­dent­skom cen­tru otvo­re­na je iz­lož­ba aus­trij­skog di­zaj­na u sklo­pu na­šeg Mje­se­ca kul­tur­nih i kre­ativ­nih in­dus­tri­ja. Sc­hrem­pf ka­že ka­ko oni po­ve­zu­ju kre­ativ­nu za­jed­ni­cu s tvrt­ka­ma u ko­ji­ma mo­gu ra­di­ti na pro­jek­ti­ma i po­ve­za­ti svoj di­zajn s pos­lov­nim svi­je­tom.

“To ni­je na­tje­ca­nje, već po­moć u tra­že­nju pra­vih part­ne­ra. Že­li­mo jav­nos­ti po­ka­za­ti ka­ko se pro­izvo­di, od ko­jih si­ro­vi­na, s ko­jim re­sur­si­ma i da na taj na­čin vi­de i spoz­na­ju do­dat­nu vri­jed­nost tih proizvoda, a već ima­mo 50 tvrt­ki ko­je tim po­te­zi­ma i otva­ra­njem pre­ma jav­nos­ti že­le do­dat­no pri­vu­ći mla­de ta­len­te”, objaš­nja­va Sc­hrem­pf. Osim Gra­za, u mre­ži gra­do­va di­zaj­na su i Hel­sin­ki, Bil­bao, To­rin, De­tro­it i mno­gi dru­gi, njih čak 22, a pro­jek­tom po­put ovog u Gra­zu do­dat­no se ra­zvi­ja i sam grad.

“Važ­no je da di­zajn pos­ta­ne dos­tup­ni­ji jav­nos­ti, da se pri­bli­ži svim po­je­din­ci­ma, da se kroz nje­ga raz­mje­nju­ju is­kus­tva, kul­tur­ne raz­li­či­tos­ti i da

MAR­KO PRPIĆ /PIXSELL

Iva­na Ni­ko­lić Po­po­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.