ALI TA­MO SE NE MIS­LI NA PO­LI­TIČ­KA POZ­NANS­TVA VEĆ NA ONA POS­LOV­NA

I U LON­DO­NU SE NE MO­ŽE US­PJE­TI BEZ DO­BRIH VE­ZA,

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI & ANALIZE -

Star­tu­pi su u Hr­vat­skoj otvo­ri­li mno­ge za­nim­lji­ve te­me. Za­hva­lju­ju­ći teh­no­lo­škim tvrt­ka­ma po­put Bel­la­be­ata po­če­lo se pri­ča­ti o no­vi­na­ma u in­dus­tri­ji zdrav­lja. Amp­hi­nicy Tec­h­no­lo­gi­es po­tak­nuo nas je da pri­ča­mo o sve­mir­skoj in­dus­tri­ji. Pho­toMath da raz­go­va­ra­mo o ino­va­ci­ja­ma u obra­zo­va­nju. Ora­di­an nas je nag­nao ta sa­dr­žaj­no nač­me­mo te­mu fin­tec­ha i tran­sfor­ma­ci­je fi­nan­cij­ske in­dus­tri­je. S Agri­vi­jem nam se u Hr­vat­skoj otvo­rio pros­tor da raz­go­va­ra­mo o glo­bal­noj tran­sfor­ma­ci­ji po­ljo­pri­vre­de. Far­me­ron je pak sa svo­jim umre­že­nim kra­va­ma po­ka­zao da se u Hr­vat­skoj kom­pe­net­nt­no mo­že pri­ča­ti o na­pret­ku u po­dru­čju in­ter­ne­ta stva­ri na svjet­skoj ra­zi­ni. Ki­sha je to po­ka­za­la u mod­noj in­dus­tri­ji, a Ri­mac u po­dru­čju pri­je­vo­za u bu­duć­nos­ti.

U Hr­vat­skoj se po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na po­ja­vio niz tvrt­ki ko­je pro­miš­lja­ju, a ne­ri­jet­ko i dik­ti­ra­ju glo­bal­ne tren­do­ve. Us­to, te tvrt­ke i dje­lu­ju glo­bal­no. Lo­kal­no pak os­tav­lja­ju pros­to­ra da se u do­mo­vi­ni kom­pe­tent­no ras­prav­lja o svjet­skim pi­ta­nji­ma, ra­di na rje­ša­va­nju svjet­skih pro­ble­ma. Na­ža­lost, u Hr­vat­skoj se kon­ti­nu­ira­no i “kom­pe­tent­no” naj­vi­še pri­ča je­di­no o po­li­ti­ci.

Lon­don­ski pris­tup

Po­li­ti­ka je ta ko­ja do­bi­va naj­vi­še pros­to­ra na te­le­vi­zi­ji, na ra­di­ju, u no­vi­na­ma, na ja­čim web por­ta­li­ma. Čak i kad se ne go­vo­ri o ne­čem dru­gom obič­no se traži po­li­tič­ki kut ka­ko bi se te­ma pred­sta­vi­la jav­nos­ti. Odraz je to sta­nja u ko­jem go­to­vo po­lo­vi­cu gospodarstva u Hr­vat­skoj dr­že dr­ža­va, žu­pa- va­ti ni­jed­nog po­li­ti­ča­ra da bi vam po­sao pro­cvao. Za­to su te­me o ko­ji­ma se pri­ča raz­no­li­ke i kre­ću se od na­či­na na ko­ji uprav­lja­te lju­di­ma pre­ko pro­izvod­nje i pro­da­je do no­vih pris­tu­pa is­tra­ži­va­nji­ma i ra­zvo­ju. Mno­go se go­vo­ri o ino­va­ci­ja­ma, o pro­mje­na­ma u svim seg­men­ti­ma ži­vo­ta. Ima pros­to­ra za raz­go­vor o osob­nom us­pje­hu lju­di ko­je poz­na­je­te, ali i sve­mu ono­me što je net­ko od lju­di ko­je zna­te na­pra­vio na­žao dru­gi­ma. Od- go­vor­nost je kao i biz­ni­si - pri­vat­na/osob­na, a kon­ku­ren­ci­je ima do­volj­no da se čak ni oni­ma ko­je poz­na­je­te ne is­pla­ti ra­di­ti s va­ma uko­li­ko su vam pre­po­ru­ke lo­še.

Tak­vo okru­že­nje stva­ra dru­ga­či­ju kli­mu i dru­ga­či­ja pra­vi­la igre.

Do­bro­do­šao po­ti­caj

Ka­ko bi se po­li­ti­ka odvo­ji­la od pri­li­ke da na sva­koj inves­ti­ci­ji i po­du­zet­nič­koj ini­ci­ja­ti­vi br­sti svoj udio, pos­lo­va­nje s dr­ža­vom u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji mak­si­mal­no je po­jed­nos­tav­lje­no. Ne sa­mo da se sve mo­že oba­vi­ti onli­ne već je ve­ći­na uobi­ča­je­nih pro­ce­du­ra bez­o­braz­no jed­nos­tav­na.

Po­rez pla­ti­te ta­ko da od svog ra­ču­no­vo­đe do­bi­je­te link na stra­ni­cu po­rez­ne upra­ve, broj pod ko­jim vas se u sus­ta­vu vo­di i iz­nos ko­ji tre­ba­te pla­ti­ti. Klik­ne­te “da­lje”, upi­še­te po­dat­ke o svo­joj kre­dit­noj kar­ti­ci i pri­tis­ne­te gumb “pla­ti”. To je sve što ste te go­di­ne vi­dje­li od po­rez­ne upra­ve. Zbog tak­ve jed­nos­tav­nos­ti po­du­zet­ni­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.