Pr­va hr­vat­ska apli­ka­ci­ja za plat­for­mu bu­duć­nos­ti

Pi­oni­ri Naš star­tup is­pro­bao plat­for­mu na ko­joj se stva­ra­ju inves­ti­cij­ski fon­do­vi bez fond me­na­žde­ra

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BER­NARD IVEZIĆ

Pi­oni­ri Naš star­tup is­pro­bao plat­for­mu na ko­joj se stva­ra­ju inves­ti­cij­ski fon­do­vi bez fond me­na­žde­ra

Igra­či po­put De­lo­it­tea, IBM-a, Mi­cro­sof­ta te ve­li­ke ban­ke pu­tem Et­he­re­uma ra­de re­vo­lu­ci­ju u fin­tec­hu i in­ter­ne­tu stva­ri

Na clo­ud plat­for­mi Ethereum, ko­ja gra­ni­ce mo­gu­ćeg u fi­nan­cij­skoj in­dus­tri­ji po­mi­če još da­lje ne­go što je to na­pra­vio bit­co­in, po­ja­vi­la se pr­va hr­vat­ska aapli­ka­ci­ja. Ri­ječ je o ra­ču­nal­noj igri Et­he­ri­za­ti­onu, nas­ta­loj po uzo­ru na ne­kad po­pu­lar­nu stra­te­gi­ju na po­te­ze Ci­vi­li­za­ci­ju.

Ve­dran Ka­jić, os­ni­vač Bs­pen­da, do­ma­ćeg star­tu­pa ko­ji je pr­vi po­čeo pos­tav­lja­ti bit­co­in ban­ko­ma­te u Hr­vat­skoj, ka­že da ga je na iz­ra­du igre po­tak­nu­la že­lja da is­pro­ba i kre­ne ra­di­ti pro­jek­te na Ethereum plat­for­mi.

“I bit­co­in i Ethereum se te­me­lje na ta­ko­zva­noj bloc­k­c­ha­in teh­no­lo­gi­ji s tom raz­li-

Ši­rok spek­tar ko­ris­ni­ka

Hr­vat­ska igra Et­he­ri­za­ti­on ne­ma gra­fič­ko su­če­lje već se igra u tek­s­tu­al­nom mo­du, kao što se to ne­kad ra­di­lo u DOS-u. Ka­jić po­jaš­nja­va da igra sa­dr­ži i vlas­ti­ti fi­nan­cij­ski sus­tav unu­tar ko­jeg mo­že­te fi­nan­ci­ra­ti i gra­di­ti pro­izvod­ne objek­te, ubi­ra­ti pri­ho­de i da­lje inves­ti­ra­ti. Va­lu­ta unu­tar igre je et­her. I dok Ka­ji­ća ma­hom za­ni­ma fi­nan­cij­ska in­dus­tri­ja, plat­for­mu Ethereum po­če­la je ko­ris­ti­ti i naj­ve­ća onli­ne tr­go­vi­na igra­ma na svi­je­tu Ste­am. kom da bit­co­in tu teh­no­lo­gi­ju ko­ris­ti na na­čin ka­ko se in­ter­net ko­ris­tio pri­je po­ja­ve di­na­mič­kih web stra­ni­ca, dok Ethereum u toj pa­ra­le­li otva­ra mo­guć­nos­ti da ra­di­te ono što je na in­ter­ne­tu mo­gu­će da­nas”, ka­že Ka­jić.

Ethereum plat­for­ma jav­no je pred­stav­lje­na pri­je nešto ma­nje od go­di­nu da­na. Za to vri­je­me tr­žiš­na ka­pi­ta­li­za­ci­ja nje­zi­ne krip­to­va­lu­te et­he­ra pre­ma­ši­la je mi­li­jar­du do­la­ra.

De­lo­it­te i Con­senSys naj­a­vi­li su da će na Et­he­re­umu ra­di­ti na ra­zvo­ju di­gi­tal­ne ban­ke. IBM na toj plat­for­mi ra­di na IoT pro­jek­ti­ma, slič­no kao i Mi­cro­soft, dok je kon­zor­cij ni­za naj­ve­ćih svjet­skih ba­na­ka R3 po­ve­zao Ethereum s Mi­cro­sof­to­vom clo­ud plat­for­mom Azu­re ka­ko bi fi­nan­cij­skim ins­ti­tu­ci­ja­ma omo­gu­ćio da na tom no­vom ču­du gra­de pri­vat­ne bloc­k­c­ha­in mre­že.

“Ethereum ko­ris­ti bloc­k­c­ha­in tako da bi u bankama, inves­ti­cij­skim fon­do­vi­ma i dru­gim fi­nan­cij­skim ins­ti­tu­ci­ja­ma mo­gao značajno po­ve­ća­ti ni­vo tran­s­pa­rent­nos­ti pos­lo­va­nja i tako utje­ca­ti na na­čin na ko­ji će fi­nan­cij­ske ins­ti­tu­ci­je ra­di­ti u bu­duć­nos­ti”, ka­že Ka­jić.

Pri­mjer to­ga je De­cen­tra­li­zed Au­to­no­mo­us Or­ga­ni­za­ti­on (DAO), inves­ti­cij­ska organizacija bez inves­ti­cij­skih me­na­dže­ra ko­ja je pri­je mje­sec da­na od vi­še od de­set ti­su­ća lju­di iz ci­je­log svijeta crowd­fun­din­gom pri­ku­pi­la 168 mi­li­ju­na do­la­ra ka­pi­ta­la. Kad je za­klju­če­na, bi­la je to naj­ve­ća crowd­fun­ding kam­pa­nja do­sad.

Ka­jić do­da­je da Ethereum omo­gu­ću­je stva­ra­nje i dru­gih vr­sta organizacija u ko­ji­ma će do­brim di­je­lom me­na­dže­ri bi­ti su­viš­ni na is­ti na­čin na ko­ji su to da­nas rad­ni­ci. No, pri­mje­ne su i ši­re. “Već sa­da apli­ka­ci­je ra­zvi­je­ne za Ethereum ima­ju ka­pa­ci­tet kon­ku­ri­ra­ti AirBnBu i Ube­ru”, za­klju­ču­je Ka­jić.

ETHEREUM ĆE KOD FINANCIJSKIH INS­TI­TU­CI­JA ZNAČAJNO PO­VE­ĆA­TI TRANSPARTENT NOST RA­DA

Ethereum opi­su­ju kao korak pos­li­je bit­co­ina

Ve­dran Ka­jić

Bs­pend

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.