J&T če­t­vr­ti put do­ka­pi­ta­li­zi­ra Va­ba ban­ku

Lov na tr­ži­šte Če­ska ban­ka po­ve­ća­la te­melj­ni ka­pi­tal za 76 mi­li­ju­na ku­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­kon što je ku­pio Va­bu pri­je go­to­vo dvi­je go­di­ne, če­ški J&T ovih je da­na do­vr­šio če­t­vr­tu u ni­zu do­ka­pi­ta­li­za­ci­ja te ban­ke. Fi­nan­cij­skom injek­ci­jom od 76 mi­li­ju­na ku­na te­melj­ni ka­pi­tal ban­ke pre­ma­šit će 307 mi­li­ju­na ku­na, a če­ški vlas­nik po­ve­ća­ti svoj udjel na 82,5 pos­to vlas­niš­tva.

Ci­je­la ope­ra­ci­ja u skla­du je naj­a­va­ma J&Ta da Va­ba pos­ta­ne ja­či igrač na tri­štu i do­sa­daš­nji ne­ga­tiv­ni re­zul­tat pre­tvo­ri u do­bit. “Na­ša je že­lja i da­lje u slje­de­ćih ne­ko­li­ko go­di­na ući u pr­vih 10 ba­na­ka u Hr­vat­skoj.

Ovaj cilj, ko­ji je naj­av­ljen kod ula­ska J&T ban­ke u vlas­nič­ku struk­tu­ru Va­be, nas­to­jat će­mo os­tva­ri­ti po­di­za­njem ra­zi­ne na­ših us­lu­ga i una­pre­đe­njem pro­izvo­da, kao i kva­li­tet­nim si­ner­gi­ja­ma ko­je smo u mo­guć­nos­ti os­tva­ri­ti u su­rad­nji s na­šim vlas­ni­kom, či­ja is­kus­tva i knowhow će i hr­vat­skom ban­kar­skom tr­ži­štu do­ni­je­ti odre­đe­ne novosti te tako ban­ku iz­dvo­ji­ti od kon­ku­ren­ci­je”, re­kao je Pos­lov­nom dnev­ni­ku pred­sjed­nik Upra­ve Ivi­ca Bo­žan. U J&Tu kal­ku­li­ra­ju s mi­nu­som iz pos­lo­va­nja u ovoj go­di­ni, a do­bit se oče­ku­je u 2017. go­di­ni.

Pre­ma po­da­ci­ma Hr­vat­ske na­rod­ne ban­ke, Va­ba je pr­vi kvar­tal go­di­ne za­vr­ši­la s ak­ti­vom od 1,7 mi­li­jar­di ku­na, od­nos­no 0,46 pos­to ko­la­ča ban­kar­skog tr­ži­šta. Ia­ko su ban­ke, na­kon šo­ka ko­nver­zi­je fran­ka u proš­loj go­di­ni, po­čet­kom ove os­tva­ri­le mi­li­jar­du i pol ku­na bru­to do­bi­ti, Va­ba je bi­la me­đu gu­bi­ta­ši­ma s 1,48 mi­li­ju­na ku­na mi­nu­sa. No, za raz­li­ku od ni­za ma­njih kon­ku­re­na­ta ko­ji mu­ku mu­če s ne­dos­tat­kom ka­pi­ta­la, s fi­nan­cij­skim snaž­nim vlas­ni­kom Va­ba ne­ma taj pro­blem; sto­pa adek­vat­nos­ti je u si­gur­noj zo­ni sa 15,6 pos­to.

Pod­sje­ti­mo, J&T je ban­ku ku­pio u lip­nju 2014. te u nju ulo­žio vi­še od 250 mi­li­ju­na ku­na. Uz ban­ku, naj­av­lji­vao je ula­ga­nja u tu­riz­mu, su­dje­lo­vao je u po­ku­ša­ju pre­uzi­ma­nja Adri­sa, a spo­mi­nje se i kao iz­gled­ni ku­pac ri­ječ­kog No­vog lis­ta te Gla­sa Is­tre.

Mo­ni­ka Ce­re­ova, za­mje­ni­ca pred­sjed­ni­ka Upra­ve Va­ba ban­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.