BUR­ZE I FINANCIJE

ZBOG BI­JE­GA U SI­GUR­NE LU­KE STRADALE I HR­VAT­SKE OBVEZ­NI­CE >>

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - DAR­KO BIČAK

Ra­di­mo tvor­ni­ce po Eu­ro­pi, ima­mo in­te­re­se iz ci­je­lo­ga svijeta, dnev­no ša­lje­mo po­nu­de, pri­ma­mo pos­lov­ne part­ne­re, kup­ce, lju­de, biz­ni­sme­ne ko­ji že­le na­šu MBO-Te teh­no­lo­gi­ju

UMon­te Car­lu na do­ga­đa­nju EY Svjet­ski po­du­zet­nik go­di­ne su­dje­lo­vao je i Đu­ro Hor­vat, os­ni­vač i vlas­nik tvrt­ke Teh­nix d.o.o. iz Do­njeg Kra­ljev­ca. Na ce­re­mo­ni­ji otvo­re­nja su pred­stav­lje­ni po­du­zet­ni­ci iz 50 ze­ma­lja svijeta ko­ji se na­tje­ču za ovu pres­tiž­nu ti­tu­lu. U in­ter­v­ju za Pos­lov­ni dnev­nik Đu­ro Hor­vat go­vo­ri što za nje­ga zna­či na­gra­da za naj­bo­ljeg po­du­zet­ni­ka, o po­zi­ci­ji tvrt­ke na do­ma­ćem tr­ži­štu, pro­na­la­sku ka­dro­va...

Što za vas zna­či na­gra­da za naj­bo­ljeg po­du­zet­ni­ka ko­ja vam je do­di­je­lje­na u Mo­na­cu i ko­li­ko je Teh­nix pre­poz­nat na me­đu­na­rod­nom tr­ži­štu?

Na­gra­da za po­du­zet­ni­ka go­di­ne u Mon­te Car­lu je ve­li­ka čast i po­što­va­nje pre­ma me­ni osob­no, mo­jim su­rad­ni­ci­ma i Hr­vat­skoj. Bio sam iz­ne­na­đen sa­vr­še­nom or­ga­ni­za­ci­jom i paž­njom ko­jom smo bi­li okru­že­ni za ci­je­lo vri­je­me bo­rav­ka. Bi­ti naj­bo­lji po­du­zet­nik u ovo vri­je­me u svi­je­tu je po­što­va­nje pre­ma po­du­zet­nič­kim vri­jed­nos­ti­ma ko­je sam stvo­rio za­jed­no sa svo­jim su­rad­ni­ci­ma u kom­pa­ni­ji Teh­nix. Bi­ti 5 da­na me­đu naj­bo­ljih 50 po­du­zet­ni­ka svijeta je po­što­va­nje ko­je se ne mo­že opi­sa­ti već se mo­ra do­ži­vje­ti te je ve­li­ka šan­sa za glo­bal­ni is­ko­rak u ci­je­li svijet.

Ima­ti part­ne­re pri­ja­te­lje iz ci­je­lo­ga svijeta je po­što­va­nje za re­zul­ta­te ko­je smo pos­ti­gli u Teh­nixu. Kom­pa­ni­ja Teh­nix svjet­ski je li­der u ra­zvo­ju i pro­izvod­nji no­vih pro­izvo­da i tehnologija za za­šti­tu oko­li­ša i odr­ži­vi ra­zvoj ko­ji je po­tre­ban pla­ne­ti Zem­lji. Odr­ža­li smo pu­no sas­ta­na­ka, kon­zul­ta­ci­ja sa ci­ljem da se na­še teh­no­lo­gi­je ko­ris­te u ci­je­lom svi­je­tu. To je no­vi is­ko­rak na glo­bal­no tr­ži­šte ko­je mo­ra tra­ži­ti no­va rje­še­nja za odr­ži­vi biznis u svi­je­tu. Teh­nix ima kom­plet­na rje­še­nja za pos­ti­za­nje ci­lje­va cir­ku­lar­ne eko­no­mi­je što je i glo­bal­na po­tre­ba. Kom­pa­ni­ja Teh­nix sa­da iz­vo­zi go­to­vo 80% svo­jih pro­izvo­da na tr­ži­šta Europe i svijeta. Mi smo se­be os­po­so­bi­li za svjet­ski biznis za glo­bal­no tr­ži­šte jer ima­mo ino­va­tiv­ne pro­izvo­de i teh­no­lo­gi­je ko­je tre­ba­ju ci­je­lom svi­je­tu. Sa­mo 10% pro­izvo­da na­kon upo­ra­be se re­cik­li­ra. Ko­mu­nal­ni ot­pad je naj­ve­ći glo­bal­ni pro­blem, a Teh­nix je ra­zvio teh­no­lo­gi­je ko­ji­ma se ot­pad pot­pu­no re­cik­li­ra bez de­po­ni­je, bez za­ga­đe­nja zra­ka, zem­lje i vo­de.

Ko­li­ko ste za­do­volj­ni po­zi­ci­jom na hr­vat­skom tr­ži­štu?

Ni­sam za­do­vo­ljan po­zi­ci­jom na hr­vat­skom tr­ži­štu. Mi smo ra­zvi­li no­ve teh­no­lo­gi­je za pot­pu­nu re­cik­la­žu mi­je­ša­nog ko­mu­nal­nog ot­pa­da. Ra­di­mo tvor­ni­ce po Eu­ro­pi, ima­mo in­te­re­se iz ci­je­lo­ga svijeta, dnev­no ša­lje­mo po­nu­de, pri­ma­mo pos­lov­ne part­ne­re, kup­ce, lju­de, biz­ni­sme­ne ko­ji že­le na­šu MBO-Te teh­no­lo­gi­ju. Mi uva­ža­va­mo teh­no­lo­gi­je ko­je ni­su dobre, ko­je ne da­ju re­zul­ta­te u re­cik­la­ži ko­ja se mo­ra­ju os­tva­ri­va­ti pre­ma di­rek­ti­va­ma EU i na­rav­no pre­ma Za­ko­nu o odr­ži­vom gos­po­da­re­nju ot­pa­dom RH.

Mi će­mo ove go­di­ne platiti go­to­vo 100 mi­li­ju­na ku­na po­re­za na­šoj dr­ža­vi, zapošljavamo go­to­vo 500 rad­ni­ka, struč­nja­ka, me­na­dže­ra ko­ji za­jed­no sa mnom os­tva­ru­ju teh­no­lo­ške ino­va­tiv­ne no­ve teh­no­lo­gi­je in­dus­trij­ske re­cik­la­že mi­je­ša­nog ko­mu­nal­nog ot­pa­da. Na­tje­ča­ji u RH se ras­pi­su­ju na os­no­vu kri­ve ili ne­pot­pu­ne do­ku­men­ta­ci­je. Važ­no je da su pro­jek­ti što skup­lji i da se po­vu­če no­vac iz EU. Nas se u star­tu eli­mi­ni­ra zbog ukup­nog pri­ho­da, a ne kva­li­te­te teh­no­lo­gi­je. Straš­no je da smo ulo­ži­li mi­li­jar­de ku­na u pro­jek­te ko­ji ne funk­ci­oni­ra­ju. Jav­no nas upo­zo­ra­va EK za ot­pad da mo­ra­mo na­pra­vi­ti re­vi­zi­ju pos­to­je­ćih pro­je­ka­ta i pos­to­je­će stra­te­gi­je u gos­po­da­re­nju ko­mu­nal­nim ot­pa­dom. Kom­pa­ni­ja Teh­nix mo­že da­ti naj­bo­lja teh­no­lo­ška rje­še­nja za Hr­vat­sku.

Jav­ne na­tje­ča­je kod nas do­bi­va­ju stran­ci sa do­ma­ćim in­te­res­nim sku­pi­na­ma, a ti stran­ci do­la­ze kod nas u Teh­nix da ima da­mo rje­še­nja za po­je­di­ne pro­jek­te. To je straš­no, to nas ra­za­ra i ubi­ja mo­ral.

Sve se vi­še go­vo­ri da tvrt­ke, po­se­bi­ce one me­ta­lur­ške, sve te­že do­la­ze do po­treb­nih ka­dro­va, po­se­bi­ce in­že­nje­ra, zbog nji­ho­va eg­zo­du­sa u EU. Kak­va si­tu­aci­ja je u Teh­nixu?

Da, toč­no je da ne­ma kod nas do­volj­no obu­če­ne, struč­ne rad­ne sna­ge. Kod nas fir­me pro­pa­da­ju zbog ne­kon­ku-rent­nos­ti, zbog to­ga što ne ino­vi­ra­ju svo­je pos­lo­va­nje, ne sma­nju­ju tro­ško­ve ra­da, sku­pa je dr­ža­va, ve­li­ki su po­re­zi i oba­ve­ze ko­je ne­ma­ju stra­ne kom­pa­ni­je u svo­jim dr­ža­va­ma. Rad­ni­ci od­la­ze van, naj­bo­lji os­ta­ju va­ni, lo­ši se vra­ća­ju. Tre­ba svug­dje po­ve­ća­ti rad­nu kul­tu­ru, efi­kas­nost i od­go­vor­nost za kva­li­te­tu. Do­bra organizacija i pos­lov­na efi­kas­nost su uvjet op­s­tan­ka na glo­bal­nom tr­ži­štu. Hr­vat­ska se mo­ra ra­zvi­ja­ti lo­kal­no, kon­tro­li­ra­ti glo­bal­no. Mo­ra­ju se ku­po­va­ti do­ma­ći pro­izvo­di, do­ma­će teh­no­lo­gi­je mo­gu bit­no una­pri­je­di­ti do­ma­ći gos­po­dar­ski ka­pa­ci­tet. Tre­ba unu­tar kom­pa­ni­ja pos­lov­no, funk­ci­onal­no obra­zo­va­nje ko­je po­ve­ća­va kon­ku­rent­nost fir­me. Mi još uvi­jek ško­lu­je­mo lju­de za bur­zu, to tre­ba od­mah mi­je­nja­ti, pa to je po­sao po­li­ti­ke, zar ne? Kom­pa­ni­ja Teh­nix vo­di bri­gu o svo­jim su­rad­ni­ci­ma. Kod nas pos­to­ji rad­na at­mo­sfe­ra ko­ja svi­ma do­no­si be­ne­fi­te, kod nas se is­pla­ti uči­ti i bi­ti do­bar, naj­bo­lji u svo­jem zva­nju što do­no­si svi­ma ko­ris­ti. Že­li­mo efi­kas­ni­je druš­tvo, te­ško nam je slu­ša­ti da smo me­đu naj­ko­rum­pi­ra­ni­jim zem­lja­ma, ne­ma­mo efi­kas­nu di­plo­ma­ci­ju ko­ja će za­jed­no sa na­ma ot­kri­va­ti no­va tr­ži­šta, os­tva­ri­va­ti no­ve ugo­vo­re. Mo­ra­mo si sa svi­ma su­sje­di­ma bi­ti do­bri, po­du­zet­ni. Po­ru­ka svi­ma, krenite u biznis, gradite svoj brend, stvarajte svo­ju us­pješ­nu rad­nu po­zi­ci­ju ko­ja će Vas či­ni­ti sretnima i us­pješ­ni­ma. Sve što ne va­lja tre­ba br­zo mi­je­nja­ti na bo­lje. Mi se ve­se­li­mo bu­duć­nos­ti.

PO­RU­KA SVI­MA, KRENITE U BIZNIS, GRADITE SVOJ BREND,

STVARAJTE SVO­JU US­PJEŠ­NU RAD­NU PO­ZI­CI­JU KO­JA ĆE VAS ČI­NI­TI SRETNIMA I US­PJEŠ­NI­MA

PD

Đu­ro Hor­vat u Mon­te Car­lu na do­ga­đa­nju EY Svjet­ski po­du­zet­nik go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.