No­vim web sho­pom ja­ča­mo li­der­sku po­zi­ci­ju

Adri­ja­na Bo­kan, iz­vr­š­na di­rek­to­ri­ca Do­ugla­sa, vo­de­će­ga lan­ca par­fu­me­ri­ja u Hr­vat­skoj, o stra­te­gi­ji ras­ta, no­vos­ti­ma u onli­ne seg­men­tu pro­da­je, pos­lov­nim re­zul­ta­ti­ma i pla­no­vi­ma ši­re­nja

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MARTA DUIĆ

Adri­ja­na Bo­kan, iz­vr­š­na di­rek­to­ri­ca Do­ugla­sa, o pos­lov­nim pla­no­vi­ma

Re­di­zaj­ni­ra­ni web shop Du­gla­sa, vo­de­će­ga lan­ca par­fu­me­ri­ja u Hr­vat­skoj, po­nu­dit će kup­ci­ma ši­rok asor­ti­man pro­izvo­da i mno­go ek­s­klu­ziv­nih bren­do­va, is­ti­če u raz­go­vo­ru za Pos­lov­nid­nev­nik Adri­ja­na Bo­kan, iz­vr­š­na di­rek­to­ri­ca Do­ugla­sa. Objaš­nja­va ka­ko će funk­ci­oni­ra­ti “no­vi” web shop, go­vo­ri o pos­lov­nim re­zul­ta­ti­ma i bren­do­vi­ma ko­je ima­ju u po­nu­di te pla­no­vi­ma ši­re­nja.

Kak­va je za Douglas bi­la pos­lov­na go­di­na ko­ja je iza nas i kak­va su oče­ki­va­nja od ove?

Po­nos­na sam na kon­ti­nu­ira­no do­bre pos­lov­ne re­zul­ta­te Douglas par­fu­me­ri­ja. Sve ini­ci­ja­ti­ve i stra­te­ške pro­jek­te us­pješ­no smo pro­ve­li, nas­ta­vi­li smo s pre­poz­nat­lji­vim pris­tu­pom i na hr­vat­sko tr­ži­šte lan­si­ra­li no­ve bren­do­ve. Pra­te­ći zah­tje­ve tr­ži­šta, kon­so­li­di­ra­li smo pos­lo­va­nje u di­je­lu pro­da­je, a ula­ga­nja u pos­lov­ni­ce po­ka­za- la su se kao od­lič­na stra­te­ška od­lu­ka. Ipak, ne­ke pos­lov­ni­ce smo i za­tvo­ri­li jer na­še pos­lo­va­nje te­me­lji­mo na od­go­vor­nom po­na­ša­nju, no ima­li smo i pre­ure­đe­nja te no­vih otva­ra­nja, po­put onih u Mall of Split ili u Kon­zu­mu Rad­nič­ka. Po­zi­ci­oni­ra­ni smo kao vo­de­ći la­nac par­fu­me­ri­ja u Hr­vat­skoj, iza nas su do­bri re­zul­ta­ti, ali uvje­re­na sam da mo­že­mo i bo­lje. Douglas Gru­op od ko­lo­vo­za 2015. ima no­vog stra­te­škog part­ne­ra i suv­las­ni­ka: ame­rič­ki CVC Ca­pi­tal Part­ners. Ka­ko bi­smo osi­gu­ra­li dalj­nji rast, od­lu­či­li smo se na dje­lo­va­nje u tri seg­men­ta: eks­pan­zi­ja bren­da kroz još ve­ću ori­jen­ti­ra­nost na kup­ca, ula­ga­nja u ge­ne­ra­to­re ras­ta te ula­ga­nja u po­dru­čju ljud­skih po­ten­ci­ja­la.

Kak­va su va­ša oče­ki­va­nja od re­di­zaj­ni­ra­no­ga web sho­pa?

Oče­ki­va­nja su ve­li­ka, po­naj­pri­je u di­je­lu ja­ča­nja na­še po­zi­ci­je vo­de­ćeg lan­ca par­fu­me­ri­ja u Hr­vat­skoj, a me­đu os­ta­lim u di­je­lu pro­fi­ta.

Mul­tiChan­nel na­ša je stra­te­ška odred­ni­ca ko­ja će do pu­nog iz­ra­ža­ja do­ći u slje­de­ćoj pos­lov­noj go­di­ni. Sva­ke go­di­ne mi­li­ju­ni lju­di po­sje­ću­ju Douglas par­fu­me­ri­je u 19 europ­skih ze­ma­lja ili ne­ku od me­đu­na­rod­nih Douglas onli­ne tr­go­vi­na, ta­ko da is­kus­tvo ima­mo.

U va­šoj su po­nu­di ek­s­lu­ziv­ni bren­do­vi, ko­li­ko ih je toč­no i pla­ni­ra­te li ši­re­nje po­nu­de? Ko­li­ko je to da­nas važ­no u pos­lo­va­nju?

Po­nu­da ek­s­klu­ziv­nih bren­do­va je ono po če­mu smo pre­poz­nat­lji­vi i s či­me će­mo nas­ta­vi­ti u bu­duć­nos­ti. Tre­nu­tač­no je ek­s­klu­ziv­no u Douglas par­fu­me­ri­ja­ma kup­ci­ma na ras­po­la­ga­nju vi­še od 20 raz­li­či­tih bren­do­va. Iz­u­zet­no smo po­nos­ni na Douglas li­ni­je pro­izvo­da, či­je su glav­ne ka­rak­te­ris­ti­ke vr­hun­ska nje­mač­ka kva­li­te­ta i po­volj­na ci­je­na. Sve ih vi­še pri­bli­ža­va­mo na­šim kup­ci­ma. Taj seg­ment nam je iz­u­zet­no va­žan bu­du­ći da nas di­fe­ren­ci­ra od kon­ku­ren­ci­je. U po­nu­di ima­mo niz bren­do­va, ek­skul­ziv­ne, nic­he bren­do­ve i pri­va­te bren­do­ve.

Či­me se Douglas is­ti­če na tr­ži­štu? Ka­ko se no­si­ti s kon­ku­ren­ci­jom?

Iz­dvo­ji­la bih kva­li­te­tu us­lu­ge i od­nos pre­ma kup­ci­ma te po­nu­du bren­do­va. Uvi­jek ka­da se že­li­te di­fe­ren­ci­ra­ti od kon­ku­ren­ci­je, mo­ra­te ula­ga­ti u kva­li­te­tu. Kva­li­te­ta us­lu­ge i od­nos pre­ma kup­ci­ma iz­rav­na su po­s­lje­di­ca na­ših ula­ga­nja u za­pos­le­ni­ke. U na­šim par­fu­me­ri­ja­ma kup­ci mo­gu oče­ki­va­ti sve- obu­hvat­nu us­lu­gu zbog ko­je će se osje­ća­ti po­seb­no. Za nas ne pos­to­ji: “ne­ma” ili “ni­je mo­gu­će”. Tra­ži­mo pro­izvo­de pu­tem svih ras­po­lo­ži­vih ka­na­la te ih za na­še kup­ce na­ru­ču­je­mo u nji­ho­ve do­mo­ve ili u pos­lov­ni­ce.

Pla­ni­ra­te li no­ve pro­jek­te, ši­re­nja, otvo­re­nja?

Na­rav­no, na­še pos­lo­va­nje, kao i tr­ži­šte, vr­lo je di­na­mič­no. Pro­mje­ne su stal­ne, pra­ti­mo tren­do­ve, si­tu­aci­ju na tr­ži­štu, stra­te­ški pla­ni­ra­mo i inves­ti­ra­mo ka­ko bi­smo us­pješ­no re­ali­zi­ra­li pos­lov­ne pla­no­ve i odr­ža­li li­der­sku po­zi­ci­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.