Sprem­ni na tuž­bu pro­tiv Vla­de

Po­ru­ka Gru­pa­ci­je CGO-ova Na neo­dr­ži­vost Do­bro­vi­će­va pla­na upo­zo­ra­va i Sven Mül­ler

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ču­dim se ka­ko mi­nis­tar Sla­ven Do­bro­vić ima hra­bros­ti stav­lja­ti PGO na sjed­ni­cu vla­de na­kon jav­nog uvi­da, po­go­to­vo što je ri­ječ o ve­li­kom fi­nan­cij­skom pro­ble­mu za dr­ža­vuu trav­nju smo do­bi­li dru­go pi­sme­no upo­zo­re­nje ko­ja će nam EU do kra­ja go­di­ne za­mrz­nu­ti 460 mil. eu­ra, pa je pod tim stra­hom mi­nis­tar kom­plet­no pro­mi­je­nio plan i sa­da že­li ga­si­ti cen­tre za gos­po­da­re­nje ot­pa­dom.

Iako su sta­rim pla­nom bi­le odo­bre­ne 22 mi­li­jar­de ku­na, Do­bro­vić sa­da tvr­di da se to mo­že ri­je­ši­ti za pet mi­li­jar­di. Ni­je mi jas­no ka­ko se to mo­že gra­đa­ni­ma odu­ze­ti 17 mi­li­jar­di ku­na na te­me­lju akademskog zaključka da se to mo­že i je­fi­ti­ni­je. Kre­nu­li smo u ovaj po­sao pri­je 15 go­di­na i ne mo­že­mo pre­ko no­ći mi­je­nja­ti smjer. Ova­ko ra­di­ka­lan za­okret ne­ma ban­kar­ske ga­ran­ci­je, a mi­nis­tar ni­čim osim osob­nim in­te­gri­te­tom ne jam­či, baš po­put pro­fe­so­ra na fa­kul­te­tu. Upit­na je i na­vod­no po­dr­ška EK, na ko­ju se po­zvao na sjed­ni­ci vla­de. Ovo je sve sku­pa ja­ko neo­z­bilj­no i na­dam se da ovaj na­crt ne­će na uži ka­bi­net vla­de. A ako taj pod­za­kon­ski akt ipak pro­đe, spre­ma­mo tuž­be; za­sad lo­bi­ra­mo pre­ko HGK, HUP i Hr­vat­ske za­jed­ni­ce žu­pa­ni­ja i ima­mo nji­ho­vu po­dr­šku. Bo­jim se da je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­upra­ve ni­su svjes­ne što se tim ak­tom naj­me­ra­va na­pra­vi­ti i da će nji­ho­va ko­mu­nal­na druš­tva pos­ta­ti okos­ni­ca sus­ta­va.

Do­bro­vić ne po­štu­je ni za­kon ni­ti us­tav, on su­bjek­tiv­no od­lu­ču­je ko­ji su cen­tri na­vod­no u vi­so­koj fa­zi pri­prem­lje­nos­ti a ko­ji ni­su i za­to Gru­pa­ci­ja pri­pre­ma tuž­be pro­tiv vla­de. Ne­vje­ro­jat­no je da nam Fond za za­šti­tu oko­li­ša pr­vo fi­nan­ci­ra iz­ra­du pro­jek­t­ne do­ku­men­ta­ci­je, mi iz­a­be­re­mo tko će ih na­pra­vi­ti u pos­tup­ku jav­ne na­ba­ve i sa­da se taj rad ba­ca u vo­du. Že­li se pod­za­kon­skim ak­tom na­re­di­ti gra­đa­ni­ma da tri če­t­vr­ti­ne raz­gra­di­vog obra­da pri­mar­no re­cik­li­ra­ju sa kuć­nim kom­pos­ti­ra­njem, što je ne­pri­hvat­lji­vo”, re­kao je Jo­zi­no­vić, op­tu­živ­ši po­tom mi­nis­tra da “po­s­ljed­nja če­ti­ri mje­se­ca stig­ma­ti­zi­ra tr­go­vač­ka druš­tva za os­ni­va­nje re­gi­onal­nih cen­ta­ra, a ko­je su žu­pa­ni­je os­no­va­le su­kad­no za­ko­nu o gos­po­da­re­nju ot­pa­dom, te op­s­tru­ira nji­hov rad”.

Od pla­ni­ra­nih cen­ta­ra za gos­po­da­re­nje ot­pa­dom (CGO) iz­gra­đe­ni su Ka­šti­jun i Ma­riš­ći­na, ko­je je su­fi­nan­ci­ra­la dr­ža­va i još uvi­jek ih ni­je pre­da­la žu­pa­nij­skim tvrt­ka­ma na uprav­lja­nje. CGO Ši­be­nik se gra­di a Za­dar je u pro­ce­su odo­bra­va­nja. Ka­ko ka­že Jo­zi­no­vić, ni­je jas­na sud­bi­na cen­ta­ra u Du­brov­ni­ku, Le­če­vi­ci kod Spli­ta i Kar­lov­cu, pa čak ni cen­tra za če­ti­ri žu­pa­ni­je SZ Hr­vat­ske ko­jeg vo­di, iako se taj CGO na­la­zi na lis­ti stra­te­ških inves­ti­ci­ja, a na 70 mi­li­ju­na eu­ra vri­jed­nom ten­de­ru pri­ja­vi­lo se de­se­tak za­in­te­re­si­ra­nih tvrt­ki.

“Ot­pad se ne mo­že zbri­nu­ti bez CGOa. Ako je do­zvo­lio je­dan cen­tar, mi­nis­tar ih mo­ra do­zvo­li­ti sve, po­go­to­vo jer su po­rez­ni obvez­ni­ci u njih pre­ko svo­jih žu­pa­ni­ja ulo­ži­li 20 mi­li­ju­na eu­ra. Ima­mo iz­ra­đe­ne stu­di­je utje­ca­ja na oko­liš, lo­ka­cij­ske do­zvo­le, a ako sa­da do­đe do ta­ko ra­di­kal­nog za­okre­ta sve se vra­ća na­zad, na žu­pa­nij­ske skup­šti­ne i opet mo­ra­mo bra­ni­ti oda­bra­ne lo­ka­ci­je...

Pri­sje­ti­mo se da je mi­nis­tri­ca Ma­ri­na Dro­pu­lić obi­la­zi­la lo­ka­ci­je u prat­nji spe­ci­jal­ne po­li­ci­je. Mi smo već go­di­na­ma gro­mo­bra­ni sus­ta­va i us­pje­li smo da sve te lo­ka­ci­je za gos­po­da­re­nje ot­pa­dom pos­ta­nu pri­hva­će­ne, a sa­da nas se vra­ća na po­če­tak”, ka­že Jo­zi­no­vić.

“Do­bro­vi­ćev plan je flo­sku­la, on ne­ma fi­nan­cij­sku os­no­vu, to je al­go­ri­tam bez broj­ki. Nje­go­va je man­tra da će ova­ko bi­ti jef­ti­ni­je ali nit­ko ni­je iz­ra­ču­nao ko­li­ko sto­ji re­ali­za­ci­ja tak­vog pla­na i na kra­ju će bi­ti skup­lje. Na­ime, pi­ta­nje je tko će ku­pi­ti pro­izvod do­bi­ven re­cik­li­ra­njem ako je pre­skup. Već ima­mo slu­ča­je­ve u ne­kim op­ći­na­ma da to­na plas­ti­ke ko­ju do­bi­ju re­cik­li­ra­njem ko­šta 750 ku­na, nje­na tr­žiš­na vri­jed­nost je 100 ku­na, a is­to­vre­me­no dr­ža­va mo­ra pla­ti­ti rad­ni­ke ko­ji re­cik­li­ra­ju. Ni­je objaš­nje­no ni­ti što će bi­ti s ot­pa­dom ko­ji ni­je kva­li­te­tan re­cik­lat. Nje­ga će­mo sa­mo go­mi­la­ti na de­po­ni­ji­ma”, pro­ko­men­ti­rao nam je Sven Mül­ler, do­ne­dav­ni čel­nik FZOEU.

PETAR GLEBOV/PIXSELLL

Mi­nis­tar Sla­ven Do­bro­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.