Agro­kor Mer­ca­to­rom po­di­gao slo­ven­ski uvoz iz Hr­vat­ske

Raz­mje­na s de­že­lom Uz rast rob­ne raz­mje­ne, na 795 mil. €, pa­da hr­vat­ski tr­go­vin­ski de­fi­cit sa Slo­ve­ni­jom

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Rob­na

raz­mje­na Hr­vat­ske sa Slo­ve­ni­jom ras­te od 2009. i ubr­za­na je ula­skom Hr­vat­ske u EU, a ti tren­do­vi se nas­tav­lja­ju i ove go­di­ne, pa je u pr­vom kvar­ta­lu iz­no­si­la 795 mi­li­ju­na eu­ra, po­da­ci su ure­da za ma­kro­eko­nom­ske ana­li­ze slo­ven­ske vla­de (UMAR). Is­to­dob­no s ras­tom rob­ne raz­mje­ne, sma­nju­je se hr­vat­ski tr­go­vin­ski de­fi­cit sa Slo­ve­ni­jom, što se tu­ma­či ve­ćim uvo­zom hr­vat­skih ro­ba na­kon što je kon­cern Agro­kor pre­uzeo tr­go­vač­ki la­nac Mer­ca­tor. Slo­ven­ski iz­voz u Hr­vat­sku la­ni je po­ve­ćan ne­što vi­še od 5%, dok je slo­ven­ski uvoz iz Hr­vat­ske po­ras­tao 26 pos­to. Hr­vat­ski de­fi­cit u tr­go­vi­ni sa Slo­ve­ni­jom u pr­va tri mje­se­ca ove go­di­ne sma­njio se u od­no­su na lanj­ski, na 154 mil. eu­ra. La­ni je, pre­ma po­da­ci­ma slo­ven­ske gos­po­dar­ske ko­mo­re, slo­ven­ski rob­ni iz­voz u Hr­vat­sku iz­no­sio 1,871 mi­li­jar­du eu­ra, a uvoz iz Hr­vat­ske 1,37 mi­li­jar­di.

Slo­ven­ski gos­po­dar­stve­ni­ci na­čel­no su za­do­volj­ni pos­lo­va­njem i re­zul­ta­ti­ma u Hr­vat­skoj, gdje je sa­mo Go­re­nje la­ni pro­da­lo pro­izvo­da za oko 40 mi­li­ju­na eu­ra, dok je Kr­ka os­tva­ri­la iz­voz od 26 mi­li­ju­na. Slo­ven­ski gos­po­dar­stve­ni­ci na­vo­de da osje­ća­ju da je hr­vat­ski ku­pac osjet­lji­vi­ji od slo­ven­skog kad je ri­ječ o eko­nom­skom “pa­tri­otiz­mu” jer vo­li ku­po­va­ti do­ma­će pro­izvo­de, a ne­ki upo­zo­ra­va­ju na ni­ži stu­panj lik­vid­nos­ti hr­vat­skih part­ne­ra, pa pro­ble­me na­pla­te po­ne­kad mo­ra­ju rje­ša­va­ti kom­pen­za­ci­ja­ma. “Hr­vat­sko tr­ži­šte je spe­ci­fič­no i vr­lo lo­kal­pa­tri­ot­ski us­mje­re­no, pri­vr­že­nost ku­pa­ca do­ma­ćim pro­izvo­di­ma iz­nim­no je vi­so­ka”, re­kao je za “Dnev­nik” Da­vid Na­ber­goj, di­rek­tor Mli­no­tes­ta, ko­ji je kup­njom Ži­to­pro­izvo­da i dru­gih hr­vat­skih pe­ka­ra ste­kao do­bru po­zi­ci­ju u Hr­vat­skoj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.