Aus­trij­ska Agra­na pre­uzi­ma Su­no­ko Mi­odra­ga Kos­ti­ća

Spa­ja­nje Re­gi­onal­ni li­der u pro­izvod­nji še­će­ra pos­ta­je Kos­ti­ćev stra­te­ški part­ner

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Agra­na pos­lu­je u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni, Ru­munj­skoj, Slo­vač­koj, Če­škoj i Ma­đar­skoj i pro­izvo­di 800.000 to­na še­će­ra go­diš­nje

MK Gro­up Mi­odra­ga Kos­ti­ća pot­pi­sao je u sri­je­du pre­du­go­vor o stra­te­škom part­ner­stvu s aus­trij­skim Agra­nom, gru­pom za pro­izvod­nju še­će­ra, škro­ba i vo­ća iz Aus­tri­je. Kom­pa­ni­ja Agra­na je re­gi­onal­ni li­der u pro­izvod­nji še­će­ra, a dio je naj­ve­ćeg pro­izvo­đa­ča še­će­ra u Eu­ro­pi, nje­mač­kog Su­ed­zuc­ke­ra, na­vo­di por­tal eKa­pi­ja.

Ka­ko ka­žu u MK Gro­upu, 2017. go­di­ne u Eu­rop­skoj uni­ji bit će pro­ve­de­ne ra­di­kal­ne mje­re re­for­me u in­dus­tri­ji še­će­ra, uki­da­nje kvo­ta, što će vo­di­ti do zna­čaj­nih pro­mje­na i sa­mo naj­pro­duk­tiv­ni­ji europ­ski pro­izvo­đa­či imat će bu­duć­nost. Zbog to­ga Su­no­ko, član MK Gro­upa, svo­ju bu­duć­nost vi­di s naj­ve­ćim pro­izvo­đa­čem u Eu­ro­pi.

“Od ovog part­ner­stva ko­ris­ti će ima­ti pro­izvo­đa­či še­ćer­ne re­pe u Sr­bi­ji, jer će do­bi­ti naj­no­vi­je zna­nje ko­je će im omo­gu­ći­ti po­di­za­nje pri­no­sa, odr­ži­vost i iz­vjes­nu bu­duć­nost. Us­to, Su­no­ko će u sr­p­skim tvor­ni­ca­ma še­će­ra po­ve­ća­ti pro­izvod­nju i iz­voz”, na­vo­de iz MK Gro­upa.

U svom pri­op­će­nju Agra­na na­vo­di da je s vlas­ni­ci­ma še­će­ra­ne Su­no­ko, kom­pa­ni­jom Agri Eu­ro­pe Cy­prus, pot­pi­sa­no pi­smo na­mje­re s ci­ljem pos­ti­za­nja do­go­vo­ra o pre­uzi­ma­nju ve­ćin­skog udje­la. Za pot­pi­si­va­nje spo­ra­zu­ma o pre­uzi­ma­nju po­treb­na je na­kon odo­bre­nja uprav­nog od­bo­ra Agra­ne i do­zvo­la nad­lež­nih dr­žav­nih ins­ti­tu­ci­ja. Ina­če, aus­trij­ska kom­pa­ni­ja pos­lu­je i u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni, Ru­munj­skoj, Slo­vač­koj, Če­škoj i Ma­đar­skoj. U po­s­ljed­njoj kam­pa­nji za še­ćer­nu re­pu 2015/2016. oko 5,4 mi­li­ju­na to­na re­pe je pre­ra­đe­no u oko 800.000 to­na še­će­ra.

Agra­na već du­go naj­av­lju­je ula­zak na sr­p­sko tr­ži­šte, a di­rek­tor kom­pa­ni­je Jo­han Ma­ri­hart re­kao je po­čet­kom 2016. go­di­ne da su i da­lje za­in­te­re­si­ra­ni za inves­ti­ci­je na za­pad­nom Bal­ka­nu.

Su­no­ko je vo­de­ći pro­izvo­đač še­će­ra u ju­go­is­toč­noj Eu­ro­pi sa še­će­ra­na­ma u Vr­ba­su, Pe­ćin­ci­ma i Ko­va­či­ci i go­diš­njom pro­izvod­njom od oko 300.000 to­na, a kra­jem svib­nja Kos­tić je iz­ja­vio ka­ko ve­ru­je da će do­bi­ti su­glas­nost Ko­mi­si­je za za­šti­tu kon­ku­ren­ci­je za ku­po­vi­nu i če­t­vr­te še­će­ra­ne u Sr­bi­ji, one u Sen­ti. Su­no­ko će ta­da kon­tro­li­ra­ti tri če­t­vr­ti­ne sr­p­skog tr­ži­šta še­će­rom.

FOTOLIA

Agra­na već du­go naj­av­lju­je ula­zak na sr­p­sko tr­ži­šte

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.