Po­mor­stvo je na­ša proš­lost i bu­duć­nost

Ni­ko­la Do­bros­la­vić, žu­pan Du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­ske žu­pa­ni­je, go­vo­ri o po­mor­skoj i bro­dar­skoj tra­di­ci­ji, lu­ka­ma od po­seb­nog zna­ča­ja i ško­li iz ko­je iz­la­ze bu­du­ći ka­pe­ta­ni i za­po­vjed­ni­ci stro­ja

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

Sdu­bro­vač­ko­ne­re­tvan­skim žu­pa­nom Ni­ko­lom Do­bros­la­vi­ćem raz­go­va­ra­li smo o po­mor­skoj­bro­dar­skoj te­ma­ti­ci u Žu­pa­ni­ji.

Na ko­ji se na­čin va­ša žu­pa­ni­ja uklju­ču­je u dje­lo­krug po­mor­stva?

Pri­mor­ske žu­pa­ni­je iz­nim­no su za­in­te­re­si­ra­ne za dje­lo­krug po­mor­stva. Zbog svog po­lo­ža­ja, zbog svo­jih oto­ka, mo­ra­ju se bri­nu­ti o što bo­ljim brod­skim ve­za­ma na­še luč­ke upra­ve bri­nu o broj­nim lu­ka­ma otvo­re­nim za jav­ni pro­met, ko­mu­nal­nim i šport­skim lu­či­ca­ma. Žu­pa­nij­ske služ­be ut­vr­đu­ju gra­ni­ce po­mor­skog do­bra, a žu­pa­nij­ska skup­šti­na do­dje­lu­je kon­ceŽu­pa­ni­ja si­je na po­mor­skom do­bru. Du­bro­vač­ko­ne­re­tvan­ska žu­pa­ni­ja za­du­že­na je od­ne­dav­no i za kon­ce­si­je za ma­ri­kul­tu­ru u Ma­los­ton­skom za­lje­vu. Žu­pa­ni­ja ima i dio od­go­vor­nos­ti za even­tu­al­na za­ga­đe­nja mo­ra, za ko­ja u su­rad­nji s Mi­nis­tar­stvom po­mor­stva odr­ža­va dva spe­ci­jal­na bro­da. Na na­šem po­dru­čju od po­seb­nog su zna­ča­ja dvi­je lu­ke. Pr­va je te­ret­na lu­ka Plo­če, lu­ka za su­sjed­nu dr­ža­vu BiH, ali pre­ko ko­ri­do­ra 5c to je i lu­ka Ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe.

Dru­ga je lu­ka Put­nič­ka lu­ka Du­brov­nik kroz ko­ju go­diš­nje pro­đe do mi­li­jun put­ni­ka na kruž­nim pu­to­va­nji­ma. Sve to ve­oma je slo­žen i od­go­vo­ran po­sao ko­ji na­ša žu­pa­ni­ja, kao i dru­ge ja­dran­ske žu­pa­ni­je, obav­lja na kva­li­te­tan na­čin i ti­me ne sa­mo po­ve­ća­va kva­li­te­tu ži­vo­ta na­šim su­gra­đa­ni­ma, ne­go i po­ti­če ra­zvoj gos­po­dar­stva i prid­no­si no­vim ula­ga­nji­ma.

Po­mor­stvo je usko ve­za­no uz zna­nost, obra­zo­va­nje i prak­su. Pos­to­ji li i kak­va je su­rad­nja ili ne­ke do­dir­ne toč­ke s us­ta­no­va­ma i tvrt­ka­ma iz ovo­ga po­dru­čja?

Mi smo ve­oma po­nos­ni da smo Žu­pa­ni­ja sjaj­ne po­mor­ske proš­los­ti ali i po­mor­ske sa­daš­njos­ti, si­gur­ni smo i bu­duć­nos­ti.

Ima­mo ve­li­ku bro­dar­sku tvrt­ku s du­gom tra­di­ci­jom, Atlan­sku plo­vid­bu, ima­mo i flo­te tu­ris­tič­kih bro­di­ca me­đu ko­ji­ma i re­pli­ke sta­rih du­bro­vač­kih tr­go­vač­kih bro­do­va. Po­seb­nim pro­gra­mi­ma po­du­pi­re­mo grad­nju no­vih tra­di­cij­skih bro­do­va, po­seb­no u do­ma­ćim bro­do­gra­di­li­šti­ma, ko­jih ima­mo tri na oto­ku Kor­ču­li. Od obra­zov­nih us­ta­no­va ima­mo iz­vr­s­nu Po­mor­sku ško­lu, kao i Po­mor­ski fa­kul­tet na Sve­uči­li­štu u Du­brov­ni­ku. Žu­pa­ni­ja je os­ni­vač Po­mor­ske ško­le, ra­sad­ni­ka bu­du­ćih ka­pe­ta­na i za­po­vjed­ni­ka stro­ja sa Sve­uči­li­štem su­ra­đu­je­mo iz­vr­s­no. Tak­va je su­rad­nja i s dru­gim di­oni­ci­ma kao što su luč­ke ka­pe­ta­ni­je i Plov­put.

Sa­mo za­jed­nič­kom bri­gom dr­ža­ve, žu­pa­ni­ja i lo­kal­ne sa­mo­upra­ve odr­ža­va se kva­li­te­ta brod­skih ve­za i kva­li­te­ta pris­ta­ni­šta.

Po­sje­du­je li va­ša žu­pa­ni­ja ka­pa­ci­tet obra­zo­va­nih ka­dro­va ko­ji u bu­duć­nos­ti mo­gu za­do­vo­lji­ti po­tre­be po­mor­stva?

Obra­zov­ne us­ta­no­ve ko­je sam spo­me­nuo da­le su do sa­da ti­su­će obra­zo­va­nih čas­ni­ka, ne sa­mo za po­tre­be po­mor­stva u na­šoj re­gi­ji ne­go i na dru­gim di­je­lo­vi­ma hr­vat­ske oba­le. Broj­ni ka­dro­vi ci­je­nje­ni su za­po­vjed­ni­ci na bro­do­vi­ma pod stra­nim zas­ta­va­ma. S tak­vom ori­jen­ta­ci­jom na mo­re, ko­ja je ov­dje tra­di­ci­ja, ne bo­ji­mo se za ka­dro­ve u bu­duć­nos­ti, je­di­no se na­da­mo da će uvje­ti za bro­dar­stvo pa i po­mor­stvo u cje­li­ni bi­ti u bu­duć­nos­ti bo­lji ne­go su tre­nut­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.