Sve­ča­no otvo­ren ‘Fi­uma­re 2016.’

Grad Ri­je­ka Ju­bi­lar­no pe­to iz­da­nje fes­ti­va­la mo­ra i po­mor­ske tra­di­ci­je

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

U pros­to­ru HNK Iva­na pl. Zaj­ca otvo­re­nje pe­ti po re­du Kvar­ner­ski fes­ti­val mo­ra i po­mor­ske tra­di­ci­je ‘Fi­uma­re 2016.’ ko­ji se ove go­di­ne odr­ža­va u raz­dob­lju od 1. do 8. lip­nja, s pred­pro­gra­mom ko­ji iz­me­đu os­ta­log uklju­ču­je odr­ža­va­nje 4. je­zer­ske re­ga­te tra­di­cij­skih bar­ke na je­dra u Fu­ži­na­ma. U ime Pri­mor­sko­go­ran­ske žu­pa­ni­je na otvo­re­nju na­zoč­ni­ma se obra­ti­la za­mje­ni­ca žu­pa­na Ma­ri­na Me­da­rić.

“Pri­mor­sko­go­ran­ska žu­pa­ni­ja i Ri­je­ka odu­vi­jek ži­ve s mo­rem i od mo­ra. Ovaj fes­ti­val upra­vo sla­vi po­mor­stvo, bro­dar­stvo, ri­bar­stvo i sve ono što je go­di­na­ma dio ovo­ga kra­ja i što je os­ta­lo upra­vo za­hva­lju­ju­ći lju­di­ma ko­ji su pre­no­si­li ovu tra­di­ci­ju. Ci­je­la na­ša žu­pa­ni­ja odu­vi­jek je bi­la po­seb­na i raz­li­či­ta, me­đu­tim uvi­jek nas je mo­re po­ve­zi­va­lo sa ci­je­lim svi­je­tom”, rek­la je Ma­ri­na Me­da­rić. Ove go­di­ne Fes­ti­val mo­ra i po­mor­ske tra­di­ci­je Fi­uma­re 2016. obi­lje­ža­va svo­je ju­bi­lar­no pe­to iz­da­nje, is­tak­nuo je pred­sjed­nik or­ga­ni­za­cij­skog od­bo­ra Fi­uma­re Go­ran Mo­ho­vić, do­dav­ši ka­ko je od skrom­nih po­če­ta­ka do da­nas Fes­ti­val pos­tao res­pek­ta­bi­lan. Po­ve­zu­ju­ći po­mor­sku i tr­go­vač­ku tra­di­ci­ju proš­los­ti s da­naš­njom sva­kod­nev­ni­com, ‘Fi­uma­re 2016.’, kao i sva­ke go­di­ne do sa­da bit će svo­je­vr­s­ni vre­me­plov na auten­tič­nim lo­ka­ci­ja­ma Mr­tvog ka­na­la i Ver­di­je­ve uli­ce, a tra­di­cij­ske će bar­ke bi­ti pre­zen­ti­ra­ne na sa­mom ri­ječ­kom Kor­zu i za­uzet će ci­je­li ri­ječ­ki ak­va­to­rij i lu­ku. Os­nov­ni cilj ove ma­ni­fes­ta­ci­je jest gra­đa­ni­ma Žu­pa­ni­je i nji­ho­vim gos­ti­ma pri­bli­ži­ti po­mor­sko nas­li­je­đe i obi­ča­je Kvar­ner­skog za­lje­va, ali i Ri­je­ke kao gra­da po­mor­ske i tr­go­vač­ke tra­di­ci­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.