Pr­vi u Hr­vat­skoj do­ni­je­li Plan in­te­gral­nog uprav­lja­nja obal­nim po­dru­čjem

Ši­ben­sko-knin­ska žu­pa­ni­ja Pred­lo­žen niz mje­ra ko­ji­ma bi se tre­ba­lo ubla­ži­ti dje­lo­va­nje kli­mat­skih pro­mje­na

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

Ši­ben­skok­nin­ska žu­pa­ni­ja pr­va je u Hr­vat­skoj do­ni­je­la Plan in­te­gral­nog uprav­lja­nja obal­nim po­dru­čjem, ko­ji je pro­izi­šao iz me­đu­na­rod­nog Pro­to­ko­la o in­te­gral­nom uprav­lja­nju obal­nim po­dru­čjem Me­di­te­ra­na.

Pro­to­kol je pr­vi me­đu­na­rod­ni prav­ni do­ku­ment ko­ji uvo­di obve­zu in­te­gral­nog uprav­lja­nja obal­nim po­dru­čjem. Do da­nas ga je ra­ti­fi­ci­ra­lo de­vet ze­ma­lja, uklju­ču­ju­ći Hr­vat­sku i Eu­rop­sku uni­ju či­me su nje­go­ve odred­be u ovim zem­lja­ma pos­ta­le me­đu­na­rod­ne obve­ze.

Plan in­te­gral­nog uprav­lja­nja obal­nim po­dru­čjem Ši­ben­skok­nin­ske žu­pa­ni­je je­dan od pr­vih pla­no­va tak­ve vr­ste ko­ji je iz­ra­đen po zah­tje­vi­ma Pro­to­ko­la, a po­se­ban je i po to­me što se ba­vi pri­la­god­bom na kli­mat­sku va­ri­ja­bil­nost i pro­mje­ne u obal­nom po­dru­čju.

Pri­la­god­ba na kli­mat­ske pro­mje­ne i nje­no in­te­gri­ra­nje u ra­zvoj­ne i pros­tor­ne pla­no­ve te­ma je ko­ja do sa­da ni­je bi­la na za­do­vo­lja­va­ju­ći na­čin uklju­če­na u prak­su pros­tor­nog i ra­zvoj­nog pla­ni­ra­nja u Hr­vat­skoj.

Ja­či sus­tav pros­tor­nog pla­ni­ra­nja

Ti­je­kom dvi­je i pol go­di­ne iz­ra­de uz su­dje­lo­va­nje broj­nih lo­kal­nih služ­bi i ins­ti­tu­ci­ja ko­je su dje­lo­va­njem ve­za­ne uza obal­no po­dru­čje, Plan je iz­nje­drio či­tav niz mje­ra i pri­jed­lo­ga što bi se ubu­du­će tre­ba­lo ra­di­ti u pros­to­ru da se ubla­ži ne­mi­nov­no dje­lo­va­nje kli­mat­skih pro­mje­na.

Od­no­si se to na kva­li­te­tu iz­gra­đe­nog oko­li­ša, oču­va­nje kra­jo­braz­nih vri­jed­nos­ti, osi­gu­ra­nje ra­ci­onal­ne po­troš­nje obal­nog po­dru­čja i ja- ča­nje sus­ta­va pros­tor­nog pla­ni­ra­nja. Jed­na od naj­ve­ćih kva­li­te­ta ovog do­ku­men­ta je to što je za sva­ko na­se­lje u Žu­pa­ni­ji, s ob­zi­rom na po­seb­nos­ti, do­ne­sen či­tav niz mje­ra ko­je bi u bu­duć­nos­ti tre­ba­lo is­pu­ni­ti da bi se po­s­lje­di­ce kli­mat­skih pro­mje­na mak­si­mal­no ubla­ži­le.

Plan je na­pra­vio ve­li­ki is­ko­rak i u po­di­za­nju svi­jes­ti kod jav­nos­ti i do­no­si­te­lja od­lu­ka po pi­ta­nju kli­mat­skim pro­mje­na i odr­ži­vog ra­zvo­ja. Osim što nu­di broj­ne pre­po­ru­ke, Plan ta­ko­đer otva­ra i broj­na pi­ta­nja.

Ula­ga­nja u pri­la­god­bu po­ras­tu ra­zi­ne mo­ra bit će zna­čaj­na što na­me­će važ­no pi­ta­nje: Tko će sno­si­ti tro­ško­ve ovih ula­ga­nja? Sve ana­li­ze proš­lih tren­do­va i svi sce­na­ri­ji raz­ra­đe­ni ovom Pla­nu uka­zu­ju na po­tre­bu za­us­tav­lja­nja dalj­njeg ši­re­nja na­se­lja za po­vre­me­no sta­no­va­nje, po­se­bi­ce u ne­po­sred­noj bli­zi­ni mo­ra. Plan in­te­gral­nog uprav­lja­nja obal­nim po­dru­čjem ni­je ‘nor­ma­tiv­ni’ plan, od­nos­no, ne­ma za­kon­sku sna­gu.

On spa­da u gru­pu ‘in­di­ka­tiv­nih’ pla­no­va, od­nos­no pla­no­va ko­ji da­ju smjer­ni­ce ka­ko uprav­lja­ti odre­đe­nom pro­ble­ma­ti­kom i de­fi­ni­ra­ju rje­še­nja ko­ja se po­tom tre­ba­ju ugra­đi­va­ti u nor­ma­tiv­ne pla­no­ve. Kon­kret­na svjet­ska prak­sa do da­nas poz­na­je ja­ko ma­li broj obal­nih pla­no­va s fo­ku­som na kli­mat­ske pro­mje­ne. Ovim Pla­nom uči­njen je vr­lo ino­va­ti­van i kre­ati­van na­por i Hrvatska ima pr­vi ta­kav plan ko­ji je ujed­no i stra­te­ški do­ku­ment nu­žan za pov­la­če­nje sred­sta­va iz EU fon­do­va.

Plan in­te­gral­nog uprav­lja­nja obal­nim po­dru­čjem iz­ra­đen je u ok­vi­ru pro­jek­ta ‘In­te­gra­ci­ja uči­na­ka kli­mat­ske va­ri­ja­bil­nos­ti i pro­mje­na u na­ci­onal­ne stra­te­gi­je za pri­mje­nu Pro­to­ko­la o in­te­gral­nom uprav­lja­nju obal­nim po­dru­čji­ma’.

Pod pa­li­com UN-a

Ovaj pro­jekt je fi­nan­ci­ran od stra­ne Svjet­skog fon­da za oko­liš (Glo­bal Envi­ron­ment Fa­ci­lity – GEF) i uklju­če­nih ze­ma­lja, te je vo­đen od stra­ne Pro­gra­ma Uje­di­nje­nih na­ro­da za oko­liš. Pro­jekt se pro­vo­dio u osam sre­do­zem­nih ze­ma­lja. Plan in­te­gral­nog uprav­lja­nja obal­nim po­dru­čjem dio je pro­jek­t­nih ak­tiv­nos­ti Cen­tra za re­gi­onal­ne ak­tiv­nos­ti Pro­gra­ma pri­ori­tet­nih ak­ci­ja (PAP/RAC) ko­ji dje­lu­je pri Me­di­te­ran­skom ak­cij­skom pla­nu (MAP).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.